Hva er sammenhengen mellom seksuell trakassering og depressive symptomer blant ungdom?

For ungdom med mindre gode relasjoner til skole og foreldre var det å ha blitt seksuelt trakassert forbundet med flere depressive symptomer, skriver forskerne

Vår studie viser at skolen må bygge en støttende kultur.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Seksuell trakassering viser seg å være utbredt blant ungdom i land der dette er undersøkt. Hva er situasjonen i Norge? Vet vi noe om sammenhengen mellom seksuell trakassering og forekomst av depressive symptomer? Ungdata-undersøkelsene kan gi oss svar.

I 2018 ble flere enn 22.000 Oslo-ungdommer spurt om de hadde opplevd ulike former for seksuell trakassering. Det kunne være beføling, verbal trakassering eller ryktespredning.

Ungdommene ble også bedt om å vurdere sin egen psykiske helse og relasjoner til foreldre, skole og venner.

Basert på denne spørreundersøkelsen har vi analysert sammenhengen mellom seksuell trakassering og depressive symptomer. Rapporten ble nylig publisert i Nordisk tidsskrift for Ungdomsforskning.

Verbal trakassering vanligst

Resultatene fra undersøkelsen viser at jenter er mer utsatt for seksuell trakassering enn gutter (36 prosent mot 27 prosent).

For begge kjønn er verbal trakassering vanligst, der man bruker ord som «hore» og «homse».

Både beføling og spredning av negative seksuelle rykter ble rapportert hyppigere blant jenter enn gutter.

Vi inkluderte ikke spørsmål om deling av bilder eller videoer, til tross for at dette er et økende problem blant ungdom.

I vår studie ble seksuell trakassering rapportert oftere blant ungdom uten innvandrerbakgrunn sammenlignet med ungdom med innvandrerbakgrunn.

Seksuell trakassering var vanligere for 10.-klassinger og på videregående skole enn for de to yngste alderstrinnene på ungdomsskolen.

Det var også klare sammenhenger mellom kvaliteten på relasjonene ungdommene hadde til skole, venner og foreldre og seksuell trakassering.

Vi fant at ungdommer som var blitt utsatt for seksuell trakassering, rapporterte om dårligere relasjoner til skole, venner og foreldre sammenlignet med dem som ikke var blitt utsatt for seksuell trakassering.

Les også

Si ;D-innlegg: #Metoo er fremdeles ikke kommet til skolegården

Seksuell trakassering og depressive symptomer

Depressive symptomer blant barn og unge beskrives av Folkehelseinstituttet som et folkehelseproblem.

Studier har vist at om lag 15 til 20 prosent av barn og unge i Norge opplever slike plager. Plagene kan føre til nedsatt funksjonsevne og risiko for å utvikle angst og depresjon.

Sammenhengen mellom seksuell trakassering og depressive symptomer er ikke undersøkt i en norsk sammenheng. Denne sammenhengen var det derfor viktig å undersøke.

Andelen ungdom med depressive symptomer var klart høyere blant dem som rapporterte at de var blitt utsatt for seksuelle trakassering, enn dem som ikke var blitt utsatt for seksuell trakassering. Det viste data fra Ung i Oslo 2018.

Flere jenter enn gutter hadde opplevd å bli seksuelt trakassert. Likevel er sammenhengen mellom trakassering og depressive symptomer lik for begge kjønn: Jo flere former for seksuell trakassering og jo oftere ungdom var blitt utsatt for trakassering, jo flere depressive symptomer ble rapportert av ungdommene som deltok i undersøkelsen.

I andre studier er sammenhengen mellom trakassering og depressive symptomer rapportert ulikt for jenter og gutter. Vi fant også at alle tre former for seksuell trakassering var assosiert med depressive symptomer.

Les også

– Vi er ikke pripne. Vi arbeider bare videre på en kjønnskamp som har vart altfor lenge i Danmark.

Betydningen av relasjoner

Det var store individuelle forskjeller i hvordan ungdom rapporterte om grad av seksuell trakassering og antall depressive symptomer. Vi fant likevel noen forskjeller mellom grupper av ungdom. Én slik forskjell var ungdommens relasjoner til foreldre og spesielt skole.

For ungdom med mindre gode relasjoner til skole og foreldre observerte vi at det å ha blitt seksuelt trakassert var forbundet med flere depressive symptomer. De var mer plaget enn ungdom som rapporterte om gode relasjoner til familie og skole.

Det var med andre ord blant de mest sårbare ungdommene vi fant de største konsekvensene av seksuell trakassering.

Relasjon til foreldrene innebærer blant annet åpenhet og tillit, opplevd sosial støtte og et lavt konfliktnivå. Relasjon til skolen innebærer omsorg fra lærere samt integrasjon i skolen og i skolemiljøet.

Vi tenker oss at gode relasjoner virker som en motstandskraft mot negative utfall som depressive symptomer. Vår antagelse bygger på forskning som har vist at det å bygge gode relasjoner fremmer barn og unges motstandsdyktighet (resiliens).

Vår studie viser at skolen må bygge en støttende kultur

I denne studien kan vi ikke konkludere med at seksuell trakassering kan være en årsak til depressive symptomer - eller om det er slik at depressive symptomer fører til at ungdom blir seksuelt trakassert. Likevel har vi grunner til å tro at den første av disse to mekanismene er mest sannsynlig.

Vi bygger vår antagelse på tidligere studier der ungdom som er blitt fulgt opp over tid, har vist at for eksempel verbal seksuell trakassering har ført til helseplager senere i livet.

Hva kan vi lære?

Seksuell trakassering har alvorlige konsekvenser for den det gjelder.

Ifølge opplæringsloven har vi nulltoleranse mot trakassering. Mange skoler har innført tiltak for å redusere trakassering sammen med mobbing. Likevel opplever mange unge at deres opplevelse ikke tas på alvor.

I en nylig publisert forskningsrapport viste forskerne Goldschmidt-Gjerløw og Trysnes hvordan en lærer benytter egne erfaringer til å bevisstgjøre elevene sine om seksuell trakassering. Alle elevene måtte fortelle om sine refleksjoner om slike hendelser. Gjennom dette fikk læreren bevisstgjort elevene sine om alvorligheten i slike handlinger.

I ny læreplan fra 2020 er folkehelse og livsmestring et tverrfaglig tema. Det skal gi elevene kompetanse om god fysisk og psykisk helse. Seksuell trakassering og konsekvenser av dette samsvarer med flere områder innen dette temaet, som psykisk helse, seksualitet og kjønn og mellommenneskelige faktorer.

Vår studie viser at skolen må bygge en støttende kultur. En kultur hvor det er trygt for ungdommen å snakke om opplevelser av seksuell trakassering og negative konsekvenser av det.

Det er også viktig at skolen har et tett samarbeid med foreldrene om dette temaet.