Knut Faldbakken utnytter sin kjendisstatus til å formidle faktafeil. Det er synd.

  • Dag Frode Kjernlie
Faldbakken (bildet) bruker sykehuset på Kalnes som skrekkeksempel på sykehusplassering «ute på et jorde», skriver anestesilege Dag Frode Kjernlie.

Mjøssykehuset på Hamar er en svært dårlig idé.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Et stort flertall av politikerne, pasientorganisasjonene og fagmiljøene på Innlandet ønsker å erstatte dagens tett beliggende og funksjonsfordelte sykehus med et felles Mjøssykehus. Spesielt gjelder dette distriktene lengst unna Mjøsområdet.

Det er stor oppslutning om Moelv med fremtidig kjøreavstand på 10–20 minutter fra alle Mjøsbyene, enda kortere med ambulanse.

Som aktivt utøvende luftambulanselege og anestesilege inne på sykehus ser jeg at mange pasienter i dag må passere et av sykehusene for å komme til «riktig» akuttsykehus. Flere beskriver å bli sendt rundt Innlandet «som pakkepost».

Lengre sykehusvei

Etter flere høringsrunder har Fylkestinget og styrene i Sykehuset Innlandet og Helse sør-øst vedtatt at Mjøssykehuset bør lokaliseres i Moelv. Helseminister Bent Høie (H) har også fastslått dette.

Omforente innlandspolitikere har en visjon om «Mjøsbyen», med et felles bo- og arbeidsmarked med Mjøssykehuset som nav, rekrutterende fra alle byer og retninger.

Faldbakken mener det eneste fornuftige er å legge Mjøssykehuset til «sin» by, Hamar: Byen med det minste sykehuset og fagmiljøet, med usentral beliggenhet til Innlandsbefolkningen.

Han mener derfor Høies beslutning er uproff, respektløs og et knefall for «bygdedyret».

Med «bygdedyret» mener han befolkningen, fagmiljøene og politikerne i hele Innlandet inkl. Lillehammer og Gjøvik, men unntatt Hamar. At «gamle» Oppland får betydelig lengre sykehusvei er visst uinteressant.

Han viser til «fagrapporten» fra konsulentfirmaet Cowi som overhodet ikke omhandler fag.

At «gamle» Oppland får betydelig lengre sykehusvei er visst uinteressant

Bryter ikke retningslinjer

Faldbakken bruker sykehuset på Kalnes som skrekkeksempel på sykehusplassering «ute på et jorde». Hamars mest realistiske sykehustomt ligger 5 km utenfor Hamar.

Der er det ikke gangavstand til bymessige fasiliteter overhodet, noe han ellers er svært opptatt av.

Sykehustomten i det regionale knutepunktet Moelv ligger vakkert til ved Mjøsbrua rett ved E6, jernbanestasjon og skysstasjon, med kort gangavstand til butikker, spisesteder, skoler, industri og idrettsanlegg.

Faldbakken mener feilaktig at det vil være brudd på statens retningslinjer å legge et sykehus utenom en «storby» som Hamar, men disse gjelder ikke for helseforetak og sykehus.

Det er synd at Faldbakken oppfatter et viktig helsetiltak som ny sykehusstruktur i Innlandet kun som et byutviklingsprosjekt for Hamar, og utnytter sin kjendisstatus på å formidle faktafeil.

For Innlandet som helhet er Hamar definitivt ikke beste sted for et felles Mjøssykehus.