Vi gir ikke fra oss råderetten over norsk jernbane

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) avviser at han svart uriktig og villedende om norsk jernbane.

Nei, jeg har ikke feilinformert Stortinget!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Igjen har professor Christoffer Conrad Eriksen og stipendiat Nils Gunnar Skretting ved Universitetet i Oslo gått løs på regjeringens fremlegg til Stortinget om gjennomføring av EUs fjerde jernbanepakke (Aftenposten, 14. oktober).

Innlegget har kommet etter at jeg svarte på spørsmål fra Stortinget om lovgivningsmyndighet blir overført til EU-kommisjonen. I svaret mitt forklarte jeg at det er mulig å vurdere dette spørsmålet på ulike måter.

Vi har i lov- og samtykkeproposisjonen beskrevet at dette har et element av myndighetsoverføring i seg. Samtidig vil EUs jernbanebyrå ERA være bundet av de reglene som følger av EØS-avtalen. Derfor mener jeg det ikke er riktig å karakterisere dette som ren overføring av lovgivningsmyndighet, men at det er mer naturlig å se på det som en del av overføringen av forvaltningsmyndighet til ERA.

Ikke uriktig og villedende

Lovavdelingen ser på dette som en del av overføringen av forvaltningsmyndighet, men skriver at det også er mulig å se det som en form for overføring av lovgivningsmyndighet, slik jeg også har nevnt i mitt siste svar til komiteen. Dette forholdet spiller uansett inn, men er blitt tillagt relativt begrenset betydning i den samlede grunnlovsvurderingen. Det at vi fremstiller problemstillingen på en annen måte enn Eriksen og Skretting, kan jeg ikke se er å gi Stortinget uriktig og villedende informasjon.

La dette være klart for Aftenpostens lesere: Norske myndigheter vil også i fremtiden treffe de aller fleste beslutninger for jernbanen. Vi gir ikke fra oss råderetten over norsk jernbane. ERA vil treffe vedtak på et teknisk område med et stort antall regler som gir lite rom for skjønn, basert på tilsvarende krav som i dag. Statens jernbanetilsyn skal treffe vedtak hvis virksomheten bare skal foregå i Norge og søkeren ønsker det.

Særnorske krav skal vurderes

Det er naturlig å sammenligne denne saken med det som gjelder på luftfartsområdet. Der har EU også et byrå som treffer enkelte beslutninger med virkning for Norge, basert på et omfattende teknisk regelverk som også skal ivareta felles sikkerhetshensyn.

Vi mener også at vi holder oss innenfor EØS-avtalen, selv om dette medfører et unntak fra den såkalte topillarstrukturen (som innebærer at Eftas institusjoner skal speile EUs, red.anm.). De særnorske kravene skal vurderes av Statens jernbanetilsyn. Dermed er norske myndigheter uansett involvert i forberedelsen til vedtak fra EUs jernbanebyrå som har virkning for Norge.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter