Debatt

Gratis kollektivtransport gir ikke bedre luftkvalitet

  • Transportøkonomisk Institutt
  • Forsker
  • Lasse Fridstrøm
  • Kommunikasjonsleder
  • Harald Aas

OPT_sf0937c9_doc6o07osfusaqsz0vtoox-H2eh_bfbWT.jpg Foto: Olsen, Olav

Gratis kollektivtransport alene er ikke et egnet akuttiltak for å redusere NO2-nivået på dager med høy forurensning i Oslo.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Man kommer ikke utenom restriksjoner rettet mot dieselbiler dersom man skal få ned forurensingsnivåene. Sannsynligvis kommer man heller ikke utenom permanente tiltak. Transportøkonomisk institutt har sammen med Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Urbanet Analyse studert dette, og konklusjonen er entydig.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen argumenterte i Dagsnytt 18 onsdag 6. januar for bruk av gratis kollektivtransport som virkemiddel. Internasjonal forskning viser at relativt få bilister parkerer bilen dersom kollektivtransporten blir gratis. Modellberegningene for Oslo viser det samme. Kollektivtransporten vil teoretisk få en økning i antall reisende på ca. 50 prosent dersom den blir gratis innen Ruters takstsoner 1 og 2, men færre enn én av fem (kun 17 prosent) vil være tidligere bilister. Og bare halvparten av disse igjen vil være tidligere brukere av en dieselbil. Resten av trafikkveksten kommer fra gående, syklende og ikke minst fra nye reisende.

Liten gevinst

Gratis kollektivtrafikk genererer med andre ord et stort trafikkvolum som ikke bidrar til å redusere utslippene. Tvert imot vil økt tilstrømning til kollektivtrafikken føre til at mange reisende bidrar med høyere utslipp enn tidligere.

Modellen beregner effekter på 1–2 års sikt. Adferdsendringene fra én dag til den neste vil være mye lavere, sannsynligvis under halvparten av det modellen viser. Dette betyr lite nedgang i biltrafikken og kun to prosent nedgang i NO2-nivået. Av de tiltakene som er analysert, er det gratis kollektivtransport som gir dårligst effekt.

Tiltaket vil dessuten være vanskelig å gjennomføre, da det er lite ledig kapasitet i kollektivsystemet i rushtiden. Det finnes heller ikke nok ekstra buss— og togkapasitet i Oslo-området som kan settes inn på kort varsel.

Større effekt

Analysene viser at et kjøreforbud for dieselpersonbiler innenfor Ring 3 vil gi en betydelig større effekt, en nedgang i NO2-nivåene på ca. 12 prosent. En tidobling av satsene i bomringen for dieselpersonbiler vil gi en reduksjon på ca. 7 prosent. En tidobling av satsene innebærer lavere og mer forutsigbare kostnader for trafikantene enn en forbudssone, og dessuten lavere kontroll- og administrasjonskostnader når man først har tilrettelagt for dette i bomringen. Rapporten anbefaler derfor dette som strakstiltak, eventuelt kombinert med mer permanente tiltak som er nødvendig om man skal få bukt med dårlig luftkvalitet i Oslo. NILU har beregnet at man må ha en reduksjon i NO2-nivået på i størrelsesorden 30 prosent for å unngå overskridelser av grenseverdien i fremtiden.

Dersom man ønsker at det offentlige skal bidra med gratis kollektivtransport på dager med høy luftforurensning, kan man eventuelt gjøre det gratis utenfor rushtiden når det er ledig kapasitet, og kombinere det med en forhøyet sats i bomringen. Gratis kollektivtransport vil ikke bidra vesentlig til å senke NO2-nivåene, men kan fungere som et positivt signal om at det offentlige ønsker å bidra i «dugnaden» med å få ned forurensingen. Men gratis kollektivtransport alene vil uansett ikke være noe egnet virkemiddel.

Les også:

Debattinnlegg:

Les også

Helsefarlig byluft | Britt Ann Høiskar, Cristina Guerreiro, Ingrid Sundvor

I ukens Debattert-podkast snakker kommentator Mathias Fischer, debattleder Liv Skotheim og Aftenpostens debattredaktør Erik Tornes blant annet om datokjøring. Du kan høre sendingen her eller via iTunes, der du kan abonnere på Debattert.

Les mer om

  1. Debatt