Det ligger an til at Norsk Narkotikapolitiforening dømmes til gapestokk

  • Iver Huitfeldt
Det finnes sikkert eksempler på «rolleblanding», trolig begrenset til enkelte politidistrikter, men et generelt problem? spør innleggsforfatteren.

Mye tyder på at Rolleforståelsesutvalget vil kritisere Norsk Narkotikapolitiforening for ikke å ha vært «nøytrale». Det er som å kritisere Norges Forsvarsforening for å mangle ikkevold på sin agenda.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Justis- og beredskapsdepartementet oppnevnte 6. september i fjor Rolleforståelsesutvalget. Det «skal vurdere om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i dialogen med offentlige eller private organisasjoner som har hatt kontakt med Norsk Narkotikapolitiforening (…) Politiets deltagelse i den offentlige debatt og politiansattes organisasjons- og ytringsfrihet (…) er ikke gjenstand for vurdering.»

Med Ytringsfrihetskommisjonens utredning er det et høyst aktuelt tema.

Gransker tydeligvis foreningen

Mandatet gjelder «ansatte i politiet» og styrer dermed unna foreningsfriheten vernet i Grunnloven paragraf 101 og i Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 11:

«(…) utøvelsen av disse rettigheter skal ikke bli undergitt andre innskrenkninger enn de som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfunn (…) denne artikkel skal ikke hindre at lovlige innskrenkninger blir pålagt utøvelsen av disse rettigheter for medlemmene av (…) politiet».

Også det rotfestede norske legalitetsprinsippet verner altså foreningsfriheten.

Men Rolleforståelsesutvalget bryr seg ikke om det og «gransker» tydeligvis foreningen. Det ligger an til at Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) dømmes til gapestokk for å ha vist «mindre god rolleforståelse».

Amatørmessig spørsmål

Det finnes sikkert eksempler på «rolleblanding», trolig begrenset til enkelte politidistrikter, men et generelt problem?

Siden 1991 har 13 justisministre og seks politidirektører vært vel kjent med NNPFs virksomhet uten å ha «strammet inn». Rolleforståelsesutvalget kan ikke felle en dom basert på en tilbakevirkende ruspolitisk rolleforståelse.

I strid med mandatet om å holde seg unna politiansattes sivile rettigheter, som det burde ligge i ryggmargen også gjelder NNPF, har Rolleforståelsesutvalget innhentet en rapport om «NNPFs rolle i media», en «Twitter-analyse» av NNPF, samt det som kalles «Analysen av NNPFs medlemsblad «Motgift»».

Det er ikke til å tro.

NNPF har fått 88 spørsmål, flere med en underliggende «skyldkonstatering». Rolleforståelsesutvalget «gransker» til og med et møte daværende justisminister Anders Anundsen (Frp) hadde med NNPF i 2014: «Hvem tok initiativ til dette møtet (…)?»

Aksler RFU seg virkelig til å felle en dom over Anundsens utøvelse av sin rolle?

Politidirektoratet har fått det amatørmessige spørsmålet: «Har NNPF blitt ansett av POD som et særorgan i politiet?»

Er det virkelig kritikkverdig?

Nåværende riksadvokat Jørn Sigurd Maurud er invitert til å felle en dom over sin forgjenger: «Forrige riksadvokat holdt taler på omtrent samtlige av NNPFs årlige utdanningskonferanser, hvilke tanker gjør du deg om dette? Hva er din holdning med tanke på eventuelle private politiforeningers invitasjoner til slike arrangement (…) ?»

Er det virkelig kritikkverdig om forsvarssjefen deltar på Norges Forsvarsforenings arrangementer?

Dette er et angrep på begges integritet.

Se regjeringens hjemmeside: «Personvern (…) Uansett hvilken innfallsvinkel man velger, står det enkelte menneskets ukrenkelighet og krav på respekt fra andre mennesker, respekt for egen integritet og privatlivets fred sentralt.»

Rolleforståelsesutvalget «gransker» i spørsmålene til Maurud statsadvokat «Geir Evangers rettsforståelse hva gjaldt vilkår for ransaking ved mistanke om rusbruk. (…) Riksadvokaten har nå rapportert om systematiske feil i politiets ransakingspraksis som sammenfaller med Evangers uttrykte rettsforståelse».

Er det virkelig kritikkverdig av en statsadvokat å ytre seg mot riksadvokaten?

Rolleforståelsesutvalget gir seg her inn på faglige spørsmål der de tydeligvis mangler oversikt og kompetanse.

Grensen som verner ytringsfriheten

Uenigheten mellom Evanger og Maurud under den muntlige høringen for stortingskomiteene, gjaldt 3-personransaking. Der lanserte Maurud «ny jus», mens Evanger holdt seg til tradisjonell lære. Det har han også ellers gjort.

Rapporten Rolleforståelsesutvalget viser til, kom senere. Den juridiske kvaliteten er omstridt, og sider ved den ligger nå i Høyesterett. Det inngir ikke tillit at Rolleforståelsesutvalget tar stilling i juridisk omstridte spørsmål.

I strid med mandatet om å styre unna ytringsfriheten har Maurud fått spørsmål om innholdet i NNPFs medlemsblad: «Kilder har påstått at NNPF, i dette medlemsbladet, har uttrykt en usaklig og nedlatende tone overfor meningsmotstandere i ulike faglige miljø, samt en usympatisk tone i omtalen av rusavhengige. (…) har du noen tanker om betydningen av det som skrives i medlemsbladet til en politiforening av denne art?»

Mange er sikkert villige til «å påstå» hva det skal være om NNPF. «Kilder» er en dårlig skjult stråmann, bladet finnes jo.

Her skulle Rolleforståelsesutvalget i stedet kommet med eksempler. Men det ville avslørt at Rolleforståelsesutvalget krysset grensen som verner ytringsfriheten.

Ikke «nøytrale»

Mandatet omfatter NNPFs deltagelse i «politiets» opplæringsarbeid. Folkehelseinstituttet skulle fått dette oppdraget. Ingen i Rolleforståelsesutvalget har fagkunnskaper om narkotika.

Mye tyder på at Rolleforståelsesutvalget vil kritisere NNPF for ikke å ha vært «nøytrale». Det er som å kritisere Norges Forsvarsforening for å mangle ikkevold på sin agenda.

For ordens skyld: Jeg har ikke har vært medlem eller deltatt på noe NNPF-arrangement.

Denne saken havner lett hos Norges institusjon for menneskerettigheter og Sivilombudet. Med bruddene på mandatet og angrepet på sivile rettigheter og ytringsfriheten vil det gjøre vondt verre om Rolleforståelsesutvalgets sluttprodukt utgis som NOU!