Helsehjelpen og behandlingen av barn på Trandum er problematisk | Evang, Gran og Hjermann

Det viktig at vår siste hilsen fra Norge ikke blir et traumatiserende fengselsopphold på Trandum, skriver forfatterne.

Piggtrådgjerder, uniformert politi, innelåsing. Barn bør ikke under noen omstendigheter være over 24 timer på Trandum.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Politiets utlendingsinternat på Trandum, like ved hovedflyplassen på Gardermoen, er hvert år siste stopp for tusenvis av personer som skal uttransporteres fra Norge.

Internatet er i praksis et fengsel, men de innsatte har ikke de samme rettighetene som innsatte i norske fengsler. Og noen av de internerte er barn.

I disse dager publiseres en rapport fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse, med flere kritiske merknader til internatet på Trandum.

Menneskerettighetsutvalget i Psykologforeningen har også skrevet en rapport, etter vårt besøk på Trandum sommeren 2014.

I menneskerettighetsutvalget har vi mandat til å følge med på de psykologfaglige og menneskerettslige problemstillinger knyttet til frihetsberøvelse.

Barns grunnleggende rettigheter hører også inn under vårt område. De fengslede utlendingene på Trandum er derfor av særlig interesse for oss.

Kommunene burde overta ansvaret

Vi er kritiske til sider ved helseoppfølgingen for de internerte på Trandum.

Utlendingsinternatet har valgt å organisere helsetjenesten utenfor den kommunale helsetjenesten gjennom det private firmaet Legetjenester A/S, som eies av tre lokale leger.

De vant en anbudsrunde i 2004, og har senere stått for helsetjenesten. I tillegg er det ansatt sykepleiere ansatt direkte av Politiets Utlendingsenhet.

Vi er kritiske til sider ved helseoppfølgingen for de internerte på Trandum.

Til sammenlikning, i norske fengsler er helsetjenesten overført fra å være justisdepartementets ansvarsområde, til å være Helse— og sosialdepartementets ansvar, organisert under kommunehelsetjenesten.

En av begrunnelsene i sin tid for å overføre ansvaret for helsetjeneste i norske fengsler til helsedepartementet var fordi en mente at det var viktig at helsepersonell var uavhengig av fengselet.

Trandum er formelt sett ikke et fengsel, og har dermed kunnet ha en egen ordning for helsetjenester.

Vi mener at kommunen burde ha ansvar for helseoppfølgingen i internatet, på samme måte som helseoppfølging importeres til andre institusjoner der mennesker fengsles.

Da underlegges helsetjenesten også de samme kontrollrutinene som kommunehelsetjenesten.

Stor fare for traumatisering

Legene fra Legetjenester A/S vurderer personers medisinske skikkethet for uttransportering, uformelt kalt for «fit for flight».

Det ligger etter vårt syn en rollekonflikt mellom det å være pasientens lege og gi medisinsk omsorg, og det å vurdere om en person kan transporteres ut av landet.

Etter hva Menneskerettighetsutvalget fikk opplyst av legene og de ansatte under vårt besøk, var det ikke klare rutiner for tilsyn fra helsetjenesten når innsatte ble overført til sikkerhetscelle eller isolat, selv om årsakene til overføring var trussel om, og risiko for, selvmord eller ved selvskading.

Det ble opplyst at det ofte kun ble gitt en skriftlig orientering i en mail eller telefon til legene i Legetjenester A/S etter at isolasjonen hadde funnet sted.Dette er problematisk.

Det erviktig at vår siste hilsen fra Norge ikke blir et traumatiserende fengselsopphold på Trandum.

Situasjoner med selvskading eller selvmordstrusler kan være knyttet til psykisk lidelse eller psykisk krise og ustabilitet. Det er stor fare for alvorlig traumatisering ved bruk av isolat, særlig i tilfeller der personen er særlig sårbar og tidligere har vært utsatt for brutal behandling eller tortur.

Psykolog eller psykiater blir sjelden tilkalt til internatet, og det sendes nesten ikke henvisninger til spesialisthelsetjenesten.

Barn burde ikke være der over 24 timer

Trandum et uegnet sted for barn.

Dette til tross for at de har egne fasiliteter for barnefamilier, og familiene er i et mindre utrivelig miljø enn de innsatte på resten av internatet.

En barnefamilie på Trandum kan ikke opprettholde sine rutiner, og kan bli innelåst på rommet etter internatets rutiner eller kapasitet til enhver tid.

Internerte på Trandum blir fratatt det meste av sine personlige eiendeler ved ankomst.

Også barn blir fratatt trygghetskapende eiendeler som leker og kosedyr før innlåsing.

Internatet er omgitt av høye gjerder med piggtråd, synlige også fra lekeplassen, det er personale i politiuniformer, og det er bruk av sikkerhetstiltak, kontroll og skjerming.

Trandum et uegnet sted for barn.

Alle disse forholdene vil kunne uroe, skremme eller re-traumatisere barn, hvor mange av dem har vanskelige minner fra mennesker iført uniform på steder under sterke frihetsbegrensende forhold.

Disse barna og familiene deres er i en stressende situasjon. Det gjør dem særlig psykologisk sårbare.

Innlåsing, kontroll og skremmende omgivelser på toppen av dette, vil fort gjøre noe med både familiedynamikken og det enkeltes barns psykiske helse.

Dette gjør dem i sin tur mindre i stand til å tilpasse seg livet i landet de blir uttransportert til.

Vi kan forstå at det er behov for en mellomlandingsstasjon i nærheten av flyplassen for barn og barnefamilier som skal fly svært langt, særlig hvis de kommer fra andre kanter av Norge enn Oslo.

I tillegg er en avhengig av tilgjengelige flytider.

Uansett, i vår rapport konkluderer vi med at ikke under noen omstendighet bør noe barn være over 24 timer på Trandum.

I tillegg burde en ta mål av seg å finne mer egnet innkvartering for barn på mellomlanding enn et fengsel.

Problemene blir større enn nødvendig

Trandum utlendingsinternat er Norges eneste lukkede forvaringssenter for utlendinger.

Der blir utlendinger innesperret i hovedsak fordi de skal transporteres ut av landet.

De som er frihetsberøvet har vanskelig å kontakte lege eller psykolog for å få hjelp for sykdom eller plager.

De som er frihetsberøvet har vanskelig å kontakte lege eller psykolog for å få hjelp for sykdom eller plager.

Slik blir de helt avhengige av hvordan institusjonen ivaretar deres rettigheter på dette området.

Uten at vi tar stilling til de fengsledes motivasjon for å forsøke å bli i Norge, kan vi legge til grunn at dette er mennesker som har og vil få mange utfordringer i sitt liv.

Når de uttransporteres vil de møte både nye og kjente utfordringer, og de trenger å være i best mulig stand til å møte disse med en minst mulig redusert psykisk helse.

Da er det viktig at vår siste hilsen fra Norge ikke blir et traumatiserende fengselsopphold på Trandum.


Lese mer om Trandum?

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.