Debatt

En skattereform for omstilling og vekst | Siv Jensen

  • Siv Jensen, leder i Frp
Målet med skattereformen vil være å gjøre norsk økonomi mer vekstkraftig. Det skal lønne seg å investere i norske arbeidsplasser. Og det skal lønne seg å jobbe, skriver finansminister Siv Jensen.
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Oljeinvesteringene har falt siden i fjor. Mange mister nå jobben i de næringene og landsdelene som berøres sterkest av at oljeprisen har gått ned.

Det er vondt for dem som rammes – enkeltpersoner, familier, og små og store bedrifter.

Den økonomiske politikken virker og gir nå sterke impulser til norsk økonomi. Renten er satt ned til et rekordlavt nivå, og kronen har svekket seg kraftig.

Sammen med et moderat inntektsoppgjør bedrer det konkurranseevnen til norske bedrifter og medvirker til nødvendige omstillinger. Finanspolitikken stimulerer til vekst og sysselsetting og motvirker arbeidsledighet.

Langsiktig omstilling

Det vi likevel først og fremst har behov for er langsiktig omstilling. Olje— og gassnæringen vil fortsette å være en viktig næring for Norge i mange år fremover, men den vil ikke gi samme bidrag til vekst i økonomien som vi har vært vant til.

Deler av norsk næringsliv må vende seg mot nye markeder. Da er det avgjørende at vi er konkurransedyktige og legger til rette for at det skapes nye arbeidsplasser.

Nedgangen i etterspørselen fra oljenæringen vil trolig vare ved. Da kan ikke hovedsvaret være kortsiktige tiltak. En storstilt utbygging av offentlig sektor er ikke noe godt svar.

Norge er allerede blant OECD-landene som har det høyeste nivået på offentlig sysselsetting. Politikken må nå rettes inn mot de mer langsiktige utfordringene som norsk økonomi står overfor.

Vi må få vekst i næringslivet i fastlandsøkonomien. Da er det avgjørende at vi har et skattesystem som stimulerer til økte investeringer og vekst i fastlandsøkonomien. Skatt påvirker hvordan folk tilpasser seg og hvordan ressursene brukes i næringslivet.

En mer utrygg økonomisk hverdag

Norge har siden skattereformen i 1992 hatt et stabilt skattesystem. Nå er det behov for forbedringer.

Skattegrunnlagene er blitt mer mobile som følge av økt handel og tettere integrerte markeder. Norge ønsker ikke å lede an i en skattekonkurranse mellom land. Samtidig opplever vi at våre naboland og andre land det er relevant å sammenligne oss med, har redusert selskapsskattesatsen betydelig de siste årene.

Vi er et lite land med en åpen økonomi. Hvis forskjellen mellom Norge og verden rundt oss blir for stor, kan det over tid svekke vår konkurransekraft og gjøre det mindre lønnsomt å investere i Norge.

Det betyr til syvende og sist færre arbeidsplasser og en mer utrygg økonomisk hverdag.

Det skal lønne seg å jobbe

Regjeringen vil i morgen legge frem en skattereform sammen med statsbudsjettet for 2016. Målet med skattereformen vil være å gjøre norsk økonomi mer vekstkraftig.

Det skal lønne seg å investere i norske arbeidsplasser. Og det skal lønne seg å jobbe.

Arbeid og aktivitet er selve grunnlaget for vår felles velferd. Gjennom gode dynamiske virkninger vil en slik skattepolitikk over tid gi høyere økonomisk vekst. Dermed vil noe av lettelsene hentes inn gjennom økte skattegrunnlag over tid.

Allerede i statsbudsjettet for 2016 vil vi ta et første skritt i denne retning. I lys av de økonomiske utfordringene landet nå møter, med fall i etterspørselen fra oljenæringen, mener Regjeringen at 2016 er et riktig tidspunkt å starte omleggingen av skattesystemet. Regjeringen vil invitere til et bredt samarbeid på Stortinget om et bedre skattesystem.

Les også disse sakene:

Denne uken står det store skatteslaget:

Les også

Dette vet vi om de nyeskattekuttene neste år

Finansminister Siv Jensen (Frp) samler sine to største saker på samme dag:

Les også

Skattereformen og statsbudsjettet kommer samtidig

Aftenposten på lederplass:

Les også

  1. Solberg og Støre må finne sammen om skatt

Les mer om

  1. Debatt
  2. Politikk
  3. Økonomi