Debatt

Kampen om strandsonen illustrerer sårbarheten i vårt system for byggesaksbehandling | Fredrik Holth

  • Fredrik Holth
    Fredrik Holth
    Dosent i juridiske fag, Insitutt for eiendom og jus, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Tjømesaken viser at det er kontrollsystemer utenfor forvaltningen som mest effektivt avdekker feil og mangler, mener Fredrik Holth.

En forvaltning uten tillit?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Stortinget har gitt kommunene vide fullmakter til å bestemme hvordan våre arealer skal forvaltes. Etter plan- og bygningsloven skal kommunene vedta arealplaner som legger rammer for fremtidig utnyttelse og behandle individuelle søknader om byggetillatelser og dispensasjoner. De vide fullmaktene er imidlertid ikke uten begrensninger.

Blant annet setter loven et klart forbud mot bygging innenfor 100-metersbeltet mot sjø, og det skal mye til for at kommunene skal kunne gi dispensasjon fra planer og lovbestemmelser. Lovgivers intensjon er at de deler av strandsonen som ikke allerede er nedbygget, skal forbli tilgjengelig for allmennheten.

Les også

Kampen om strandsonen: Millionverdier. Advokater. Kjendiser. Svømmebassenger og tennisbaner. Velkommen til Tjøme!

Sårbart system

Planer og byggetillatelser skaper generelt store verdier. Dette må spesielt sies å være tilfelle i strandsonen. Gjennom plan- og bygningsloven har Stortinget gitt sin tillit til at kommunene forvalter den fellesressursen strandsonen utgjør til det beste for fellesskapets interesser. Spørsmålet er imidlertid om kommunene er denne tilliten verdig.

Tidligere Tjøme kommune, nå Færder kommune, har vært i medienes søkelys de siste to årene. Tjømesaken er etter mitt syn en sak som illustrerer sårbarheten i vårt system for byggesaksbehandling.

Sårbarheten knytter seg etter mitt syn særlig til to forhold. For det første manglende kontroll i kommunene. For det andre manglende kontroll med kommunene. Begge forhold kan bedres med enkle grep.

Les også

Hver oslobeboer har 1,8 kvadratmeter tilgjengelig strandsone

Fylkesmenn særlig ansvar

Faren for ukultur og rollesammenblanding i forvaltningen kan begrenses kraftig dersom kommunen selv etablerer gode rutiner for å sikre kvaliteten på sine egne vedtak. Kommunene sitter på mye fagkompetanse og kunnskap om lokale forhold. Brukt riktig vil denne kompetansen og kunnskapen styrke tilliten til forvaltningen.

Lokalpolitikerne er gitt vide fullmakter til å treffe beslutninger om hvordan arealene skal forvaltes, men systemet er avhengig av at beslutningstagerne kjenner til og forholder seg korrekt til det juridiske rammeverket.

I tillegg til kommunens egen kontroll med vedtak må også kontrollen med kommunene styrkes. Fylkesmennene har her et særlig ansvar. Fylkesmannen skal uttale seg om planer og dispensasjoner i strandsonen. Fylkesmannen kan også selv klage på planer og dispensasjoner, og behandler klager fra andre.

Les også

Hyttene er like store. Den ene ligger syv minutters gange fra sjøen. Den andre har strandlinje. Prisforskjell: 1,9 millioner

Kontroll er avgjørende

NRK kunne 26. april i år fortelle at 9 av 10 søknader om bygging i strandsonen på strekningen Østfold til Hordaland innvilges. I lys av dette må man kunne stille spørsmål ved om fylkesmannens kontroll med kommunene er god nok. Kanskje man til og med må stille spørsmål ved forvaltingens lojalitet til Stortingets vilje?

Tjømesaken viser at det er kontrollsystemer utenfor forvaltningen som mest effektivt avdekker feil og mangler. Ved hjelp stort engasjement fra enkeltpersoner og medias omtale av saken, er det avdekket svært alvorlige mangler i byggesaksbehandlingen. Dette er mangler som skulle vært rettet opp gjennom kontroll i forvaltningen.

Vi kan neppe forvente at enkeltpersoner og media skal klare å avdekke alle kritikkverdige forhold i forvaltningen. Vi kan derimot forvente at forvaltningen selv driver en kontroll med egne vedtak som sikrer en forsvarlig forvaltning.

Kontroll er avgjørende i et system som i stor grad er basert på tillit til at kommunene forvalter lovgivningen i tråd med Stortingets vilje.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meiningar på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Strandlinje
  2. Tjøme