Debatt

Inntaket til videregående bør baseres på karakterprogresjon, ikke karakterer | Camilla Stoltenberg og Martin Flatø

  • Camilla Stoltenberg
    Direktør, Folkehelseinstituttet
  • Martin Flatø
    Forsker, Folkehelseinstituttet
Det er behov for en modell som både i størst mulig grad respekterer elevenes ønsker og samtidig hindrer at skolen blir en arena for uheldig sosial segregering, skriver innleggsforfatterne. Illustrasjonsfoto.

Dette vil belønne innsats som eleven legger i ungdomsskolen, men ikke ansvarliggjøre eleven for forhold som eleven ikke selv kan gjøre noe med.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Stoltenbergutvalgets forslag om inntak basert på karakterprogresjon har aldri vært mer aktuelt.

Aftenposten stiller seg på lederplass kritisk til regjeringsforslaget om å innføre karakterbasert opptak i alle fylker.

Stoltenbergutvalget mener fylkene bør få mulighet til å velge et helt annet system enn de som nå benyttes, ved å utrede om opptaket kan basere seg på hvor mye eleven har løftet seg i prestasjoner gjennom ungdomsskolen.

Camilla Stoltenberg og Martin Flatø.

Basert på karakterprogresjon

Vårt forslag er å basere inntaket på karakterprogresjon i stedet for karakterer.

Med karakterprogresjon mener vi hvor mye eleven har løftet seg i prestasjoner gjennom ungdomsskolen.

Dette vil belønne innsats som eleven legger i ungdomsskolen, men ikke ansvarliggjøre eleven for forhold som eleven ikke selv kan gjøre noe med.

Det er flere måter å gjøre dette på.

En løsning er at elevene deles inn i mestringsnivåer basert på resultater på 8. trinn, og at elevene deretter konkurrerer om inntak til videregående med karakterene fra 10. trinn innen sitt mestringsnivå.

Hvert mestringsnivå gis en kvote av opptaket på hver skole, som tilsvarer andelen som har søkt til skolen med dette mestringsnivået.

Det vil gjøre at det er akkurat like vanskelig å komme inn på en skole for elever på alle mestringsnivå, og elevene konkurrerer da bare med andre elever som har de samme forutsetningene.

Les også

Neste år kan det bli slutt på karakterbasert opptak i Oslo. Disse fem modellene skal gi svar om fremtidens inntaksordning.

En bedre modell

Vi ønsker å verne om noen av fordelene som ofte påpekes ved fritt skolevalg.

Systemet respekterer elevenes ønsker så langt det lar seg gjøre og belønner elever for å gjøre det godt på skolen. Overgangen til fritt skolevalg i Bergen førte til at elevene gjorde det bedre på ungdomsskolen og fullførte videregående i større grad, og det kan dermed være gode grunner til å beholde disse incentivene i et fremtidig system.

Men karakterbasert opptak gir først og fremst valgfrihet til de flinkeste elevene. Dette til tross for at skolevalg sannsynligvis er aller viktigst for at svakt presterende elever skal fullføre videregående opplæring, siden frafallet er størst i denne gruppen.

Vi mener at det er urimelig at elevene holdes ansvarlig for hele sin prestasjon, også den delen som skyldes kjønn, sosial bakgrunn og hva elevene lærte i barneskolen.

Karakterbasert opptak har ført til opphopning av svakt presterende elever på noen skoler, og det kan være negativt for alle elevenes læring. Skolene med de høyeste inntaksgrensene har også en overvekt av jenter og elever med foreldre som har høyere utdanning.

Les også

Oslo har landets største skille mellom A- og B-skoler

Inntaksutvalg

Oslo kommune har nedsatt et utvalg for å utrede nytt inntakssystem.

Vi håper inntaksutvalget ser til Stoltenbergutvalgets forslag, selv om modellen ikke er blant dem som inntaksutvalget har valgt å simulere.

Vi mener at det er behov for en modell som både i størst mulig grad respekterer elevenes ønsker og samtidig hindrer at skolen blir en arena for uheldig sosial segregering.


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Videregående skole
  2. Skolepolitikk
  3. Camilla Stoltenberg