Debatt

Fortsatt tillit til SSBs tall | Geir Axelsen

  • Geir Axelsen
    Geir Axelsen
    Administrerende direktør, Statistisk sentralbyrå
SSB vil si nei til oppdrag som ikke kan forsvares faglig, også med en ny statistikklov, skriver Geir Axelsen.

Forslaget om en ny styringsmodell for SSB støtter etter mitt syn ytterligere opp under hensynet til uavhengighet, ryddighet og transparens.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
SSB vil si nei til oppdrag som ikke kan forsvares faglig, også med en ny statistikklov, skriver Geir Axelsen (bildet).

Alle skal ha tillit til Statistisk sentralbyrås (SSB) tall og analyser.

Forslaget til ny statistikklov innebærer en tydeligere understreking av faglig uavhengighet enn nåværende lov og vil legge et godt grunnlag for videre utvikling av SSB.

Les også

Kronikk av Siv Jensen: Regjeringen foreslår en ny statistikklov tilpasset dagens behov

Ny styringsmodell

SSB fyller en viktig rolle som samfunnets fremste faktaleverandør.

Det er avgjørende for demokratiet at offentlig debatt og beslutningsprosesser ikke baserer seg på feil, myter eller skjeve faktagrunnlag.

Derfor ligger det i ryggmargen hos alle i SSB at vi skal levere statistikk og forskning som holder høy faglig kvalitet, uten politisk agenda, uten påvirkning fra sektorinteresser eller andre grupper.

Betydningen av faglig uavhengighet er også grundig beskrevet i den reviderte Europeiske statistikkforordningen, som nå tas inn i norsk lov.

Forslaget om en ny styringsmodell for SSB støtter etter mitt syn ytterligere opp under hensynet til uavhengighet, ryddighet og transparens.

I tråd med det europeiske regelverket skal beslutningsmyndigheten for statistikkfaglige spørsmål ligge hos administrerende direktør. Denne myndigheten kan ikke overprøves av departementet. Ansvaret kan heller ikke deles med eller overprøves av et styre.

Av hensyn til SSBs faglige uavhengighet støtter jeg derfor forslaget om å etablere et råd i stedet for et styre.

Les også

Aftenposten mener: SSBs uavhengighet er for svak

Hva som skal inngå

Når SSB beskriver samfunnet med tall og analyse, er det viktig at omverdenen oppfatter statistikkene våre som relevante. Etableringen av et nasjonalt program for offisiell statistikk, som også skal omfatte andre statistikkprodusenter, vil være et virkemiddel for bedre å kunne ivareta brukerbehov og prioritere relevant statistikk.

SSB vil si nei til oppdrag som ikke kan forsvares faglig, også med en ny statistikklov

Statistikkprogrammet skal sendes ut på bred høring. Ulike statistikkbrukere vil her få mulighet til å gi uttrykk for sine statistikkbehov før regjeringen fatter beslutningen om hva som skal inngå i Norges offisielle statistikk.

Forslaget til ny statistikklov innebærer at forskning fortsatt skal være en del av virksomheten i SSB, og at formålet med forskningsvirksomheten skal tydeliggjøres gjennom et eget mandat.

SSB står ansvarlig for den faglige kvaliteten på all forskning, analyse og bruk av modeller. Dette innebærer at vi gjør våre egne, faglige vurderinger og velger hvordan analysene skal utføres. SSB vil si nei til oppdrag som ikke kan forsvares faglig, også med en ny statistikklov.

Vår felles datarikdom

Dataene som SSB har tilgang til, kan ha stor verdi for samfunnet også ut over byråets egen statistikkproduksjon, og jeg oppfatter at lovforslaget støtter opp om våre høye ambisjoner på dette området.

SSB ønsker å legge til rette for at samfunnet skal kunne utnytte vår felles datarikdom. Gjennom fornyelse og digitalisering vil vi gjøre det enklere å dele data med andre, utnytte dataene til å lage bedre og mer statistikk og frigjøre kapasitet til mer analyse og formidling av innsikten bak tallene.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. SSB
  2. Forskning og vitenskap
  3. Geir Axelsen
  4. Demokrati