Innfør rushtidsavgift i strømnettet

  • Iman Winkelman
Ladestasjon ved Circle K på Økern.

Ved å endre elbilisters ladevaner kan man endre belastningen på nettet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

«Vi må utnytte kraftnettet bedre», mener vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en kronikk i Aftenposten. Lund argumenterer for at nettleien må legges om slik at flere har et økonomisk motiv til å utnytte ledig nettkapasitet gjennom døgnet.

Hvorfor skal dette være forbeholdt husholdningene? Kan det ikke også gjelde for landets elbilister når de lader langs veien?

Prioritert og uprioritert forbruk

Vi stiller oss bak Lunds hovedpoeng – vi bør unngå å bygge ut mer nett enn nødvendig. Dette forutsetter at vi i større grad enn før lykkes med å få flere til å flytte uprioritert strømforbruk til de delene av døgnet det er mye ledig nettkapasitet.

Mange bilister som lader elbilen langs veien, har imidlertid ikke uprioritert forbruk.

Iman Winkelman er leder i Virke servicehandel.

På vei fra A til B er det sjelden at man har lyst til å slå i hjel flere timer ved en hurtigladestasjon i påvente av at husholdningene skal skru av induksjonstopper og andre apparater som krever mye effekt.

Samtidig kan prissignaler også spille en viss effekt i dette markedet. Prisen på lading kan differensieres ut fra kapasitetssituasjonen i nettet. Da kan man bidra til å endre enkelte elbilisters reise- og ladevaner. Dette vet vi basert på erfaringer med markedet for flytende drivstoff, der ulike drivstoffpriser bidrar til variasjon i kundetrafikk.

Modellen gir høy belastning

Dessverre gjør ikke Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forslag til ny nettleieregulering det spesielt mye lettere for ladebransjen å etablere gode prismodeller som tar hensyn til direktoratets ønske om at man i større grad skal utnytte ledig nettkapasitet.

Med unntak av forslaget om å legge til rette for energiavregning av ladetilbud med årlig forbruk inntil 100.000 kWh, foreslår NVE å videreføre en nettleiestruktur med et høyt effektledd som avregnes på månedlig basis ut fra høyeste uttak.

I realiteten er dette en tariffmodell som gjør det vanskelig for våre medlemmer å identifisere når på døgnet de bør sette opp prisen på lading for å unngå at mange lader samtidig - og gjennom dette bidrar til høy samlet effektbelastning i nettet.

Fremtidsrettet struktur for nettleie

Vi ber myndighetene bidra til en fremtidsrettet nettleiestruktur. En struktur som gjør at også våre medlemmer innen energistasjonsbransjen får et sterkere økonomisk motiv for å styre ladetrafikken basert på enhver tid tilgjengelig nettkapasitet. Da reduserer man behovet for å bygge ut mer nett enn nødvendig.

Modellen vi ber om, bør ta form av at myndighetene viderefører NVEs forslag om å energiavregne ladetilbud, men hever grensen opp til 400.000 kWh i kombinasjon med et påslag på energileddet i perioder med høy systembelastning.

På mange måter kan vårt forslag sammenlignes med å innføre rushtidsavgift i perioder der det er smart å bremse etterspørselen etter nettkapasitet. Vi tror dette er riktig og nødvendig sett i lys av Stortingets offensive ambisjoner om å elektrifisere store deler av den norske bilparken.