Lite koronasmitte i skoler og barnehager

  • Margrethe Greve-Isdahl, Pål Surén, Tone Bjordal Johansen, Elisabeth Astrup, Are Stuwitz Berg, Brita Askeland Winje, Ketil Størdal
De nåværende smitteverntiltakene i skolen, gult tiltaksnivå, ser ut til å fungere godt. Det er ikke behov for generell nasjonal opptrapping av tiltak, skriver innleggsforfatterne. Her fra nedstengningen i april.

Vi har ingen funn som tyder på at barn går rundt og er «superspredere».

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I et innlegg i Aftenposten 15. oktober etterlyste flere leger strengere smitteverntiltak i skolene, blant annet bruk av munnbind hos de eldste elevene. Begrunnelsen var at barn bidrar til smittespredning, og at skolene er en viktig smittearena.

Erfaringene fra Norge så langt gir ikke støtte for slike synspunkter. Det er få smittetilfeller av covid-19 i barnehager og skoler. Som oftest rapporteres det om enkelttilfeller av smitte som kommer utenfra, og ikke om smitte mellom barn/elever. Vanligste smittekilde hos barn er voksne nærkontakter, som oftest foreldrene. Det samsvarer med studier og rapporter fra andre land, som viser at barn har lavere risiko for smitte og i liten grad smitter andre.

Kun to større utbrudd

Fra juni til oktober har Folkehelseinstituttet registrert smittetilfeller i 24 barnehager. Av disse er det ingen som har mer enn tre tilfeller blant barn. Det er registrert smitte ved 72 skoler, 13 med flere enn tre tilfeller blant elever. Kun to har vært større utbrudd: ett ved Sagdalen skole i Lillestrøm i juni og ett ved Norsk toppidrettsgymnas på Lillehammer i august. Det første dreide seg trolig om flere smittekilder, noe som gjenspeilte smittespredningen i lokalsamfunnet på samme tid. Det siste skjedde blant skoleelever som bodde på internat. Utbruddet begynte før skolestart og kan dermed ikke knyttes til undervisning.

Vi har altså ikke hatt massesmittehendelser blant barn i Norge, slik forfatterne antyder i sitt innlegg. Det er gjort omfattende testing og smittesporing når smittetilfeller er oppdaget i barnehager eller skoler. Vi har ingen funn som tyder på at barn går rundt og er «superspredere». Foreløpige resultater fra vår Korona barn-studie støtter denne observasjonen.

Feil inntrykk i mediene

Når barn i en barnehage eller skole blir smittet, dreier det seg oftest om enkelttilfeller som kan ha felles smittekilde, for eksempel foreldre som smitter barn i samme familie. Det er uheldig at mediene betegner det som utbrudd hver gang det påvises smitte hos barn/elever, eller når de settes i karantene. Det gir feil inntrykk av stor smittespredning. Begrepet «utbrudd» bør bare brukes når det er sannsynlig at smittespredning har skjedd i barnehagen eller på skolen.

De nåværende smitteverntiltakene i skolen, gult tiltaksnivå, ser ut til å fungere godt. Det gjelder også for Oslo og andre områder hvor smittespredningen har vært stor. Det er ikke behov for generell nasjonal opptrapping av tiltak. Vi har smittevernveiledere for skoler med faglig funderte råd om nødvendig avstand og ventilasjon, og om munnbind. Det er ikke grunnlag for å anbefale munnbind hos symptomfrie elever og ansatte i skoler. Normal ventilasjon i klasserommene er godt nok. Vi er enige i at smitteverntiltakene bør trappes opp til rødt nivå ved lokale utbrudd, men det ligger allerede i de gjeldende anbefalingene.

Normal skolehverdag

Tiltaksbyrden for barn og ungdom må stå i forhold til den beskjedne rollen de har i smittespredning. Verdens helseorganisasjon ga i september ut nye retningslinjer for smittevern i skoler. De peker på at tiltak skal være mest mulig målrettet og på lavest mulig nivå, slik at flest mulig barn og unge kan ha en normal skolehverdag. Bevisbyrden må heretter ligge på dem som argumenterer for strengere smitteverntiltak for barn og unge. I dag gir ikke norske data støtte til strengere tiltak.

Om artikkelforfatterne:

Margrethe Greve-Isdahl, barnelege/overlege
Pål Surén, barnelege og forsker
Tone Bjordal Johansen, seniorforsker
Elisabeth Astrup, lege
Are Stuwitz Berg, barnelege/overlege
Brita Askeland Winje, seniorforsker
Ketil Størdal, professor i barnesykdommer (UiO) og forsker

Alle ved Folkehelseinstituttet