Debatt

Vi planlegger for en forsvarlig utbygging og drift av Wisting

  • Trond Bokn
    Trond Bokn
    Direktør for prosjektutvikling, Equinor
Wisting-feltet blir det neste og tredje oljefeltet i Barentshavet. Goliat-plattformen (bildet) kom i 2016.

Miljøorganisasjoner hevder verdens nordligste oljefelt ikke har livets rett. Vi har et annet syn.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Verdens nordligste oljefelt har ikke livets rett, skrev fire miljøorganisasjoner i et debattinnlegg i Aftenposten 22. mai. De mener Wisting «vil undergrave Norges evne til å gjennomføre det grønne skiftet».

Vi deler ikke det synet.

Wisting-feltet i Barentshavet kan levere betydelige mengder energi, som verden vil etterspørre over en 30-årsperiode og skape store verdier og arbeidsplasser i Norge.

Krever gode klimaløsninger

Neste år skal Stortinget behandle plan for utbygging og drift (pud). Som operatør skal Equinor utrede grunnlaget for en utbygging som er sikker og forsvarlig, lønnsom for eiere og samfunn, med lavest mulig utslipp.

For å sikre god tid til å motta og bearbeide innspill i en slik fremtidig plan, var vi tidlig ute med konsekvensutredningen. Vi har mottatt mange innspill, både kritiske og positive. Disse skal vi behandle og svare på, og vi skal bruke dem til å sikre at pud-en har best mulig faktagrunnlag og er så god som mulig når den leveres til Olje- og energidepartementet mot slutten av året.

Trond Bokn er direktør for prosjektutvikling i Equinor.

Barentshavet har viktige natur- og miljøverdier. Løsningene for Wisting må være tilpasset forholdene der. Dette gjelder særlig med tanke på til miljø- og oljevernberedskap. Forvaltningsplanen for Barentshavet som ble vedtatt i 2020, danner et godt rammeverk.

Det valgte utbyggingskonseptet for Wisting er godt tilpasset forholdene i Barentshavet.

Å bygge ut et felt som skal produsere i 30 år, krever gode klimaløsninger. Dette er en viktig forutsetning for Wisting. Feltutbyggingen er planlagt med kraft fra land. Det reduserer klimagassutslippene fra produksjonen til nær null. Elektrifisering gir en stabil kraftløsning for hele feltets levetid. Dette er viktig også fordi det ikke er nok gass i reservoaret til å forsyne feltet med kraft gjennom hele levetiden.

Netto null utslipp innen 2050

Når det gjelder konsekvenser av utslipp der oljen og gassen forbrennes, vil dette bli vurdert av myndighetene. Som beskrevet i vår Energiomstillingsplan, har Equinor en ambisjon om netto null utslipp innen 2050. Det inkluderer også estimater for utslipp fra forbrenning av olje og gass vi produserer. Wisting vil være omfattet av denne ambisjonen.

Siden funnet i 2013 har målet vært å modne underlag for en trygg investering. Først av det østerrikske olje- og gasselskapet OMV, så av Equinor, som ble operatør i 2019. Prosjektet ble ikke «lagt i skuffen», slik noen påstår. Vi har jobbet med å utvikle konseptet, ivareta miljø og sikkerhet og med å forbedre økonomien.

Å bygge ut et felt som skal produsere i 30 år, krever gode klimaløsninger

Den midlertidige skatteordningen fra 2020 var viktig for prosjektet da oljeprisen kollapset under pandemien. I en periode med høy usikkerhet kunne vi fortsette å modne Wisting som planlagt.

En forutsetning er at Wisting tilfredsstiller statens og selskapenes krav til lønnsomhet. Foreløpige beregninger viser at investeringene vil være nedbetalt innen tre til fire år, og gi et overskudd gjennom levetiden på 40 milliarder (2021-kroner), inkludert avgifter.

Størstedelen vil tilfalle samfunnet gjennom statens eierandeler, skatter og avgifter.

Stiller krav til robusthet

Det er alltid usikkerhet knyttet til lønnsomhetsvurderinger av fremtidige utbygginger, ettersom både kostnader og olje- og gasspriser vil variere. Til grunn for Wistings lønnsomhetsvurderinger ligger våre prisforventninger. Det er en oljepris på om lag 65 dollar pr. fat i 2027, før den øker mot en topp i 2030 og synker til 64 dollar i 2040.

Vi tar høyde for stor usikkerhet knyttet til disse vurderingene. Derfor stilles det også et betydelig krav til robusthet. Fremtidige utbygginger må være lønnsomme også hvis ikke verden utvikler seg som forventet. En oppdatert lønnsomhetsberegning vil inngå i pud-en.

Den siste tiden har vist hvilken rolle Norge spiller for energiforsyningen til Europa

Utbyggingskonseptet for Wisting er også godt egnet for at norske leverandører skal kunne konkurrere om betydelige oppdrag. Utbyggingen vil skape store positive samfunnsvirkninger lokalt, regionalt og nasjonalt.

Investeringene ble ved konseptvalg i 2021 beregnet å være i størrelsesorden 60–75 milliarder norske kroner. Mer enn 50 prosent forventes å gå til norske leverandører. Ca. 1,7 milliarder (85 prosent) av årlige driftskostnader vil gå til norske leverandører, mange i Nord-Norge.

Olje og gass nødvendig fremover

Vi forstår at Wisting skaper debatt. Det er en utbygging langt nord, i en tid med store klima- og miljøutfordringer. Samtidig er verden i en energikrise, og olje og gass vil være nødvendig også fremover.

Den siste tiden har vist hvilken rolle Norge spiller for energiforsyningen til Europa.

Norsk sokkel rommer fortsatt store olje- og gassressurser som ikke er funnet og utviklet. Nye feltutbygginger vil være viktige bidragsytere for energisikkerhet fremover. Hvis vi lykkes med Wisting, har denne feltutbyggingen en viktig rolle å spille. Det er hva vi i Equinor, sammen med våre partnere, jobber for.

  • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Norsk sokkel
  2. Barentshavet
  3. Elektrifisering
  4. Utslipp