Debatt

Det er bra for klimaet å bruke skogen | Erik Lahnstein

 • Erik Lahnstein
  Administrerende direktør Norges Skogeierforbund
Vi trenger mer fornybart råstoff for å redusere bruken av kull, olje og gass og utvikle nye arbeidsplasser, skriver artikkelforfatteren.

Skogressursen kan ikke alene løse klimautfordringene. Men det vil ikke være mulig å nå klimamålene uten å plante mer og hugge mer.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenposten har de siste ukene trykket innlegg der det hevdes at det er best for klimaet om vi begrenser hugsten i Norge og lar skogen stå ubenyttet.

Dette er i strid med hva FNs klimapanel og nasjonale miljømyndigheter anbefaler. Det er derfor bra at den nye regjeringserklæringen slår fast et mål om økt hugst. Vi trenger mer fornybart råstoff for å redusere bruken av kull, olje og gass og utvikle nye arbeidsplasser.

Vi får aller størst klimanytte av trevirket i produkter med lang levetid som samtidig erstatter produkter med høye utslipp.

Skogproduksjonen må økes ved at skogen drives bedre, og klimapanelet baserer seg på skogplanting i et areal større enn hele kontinentet Oseania i scenarioer hvor vi når togradersmålet. Ved å bygge opp en større høstbar ressurs, økes også karbonlageret.

Klimanytte av trevirket

Myndigheter og skogeiere samarbeider slik at det plantes flere trær og at skogen skjøttes aktivt. Resultatet er tredoblet skogvolum på hundre år. Gjennom et forsterket samarbeid er det mulig å bygge opp skogressursene og karbonlageret ytterligere, samtidig som vi øker høstingen av fornybart råstoff.

Vi får aller størst klimanytte av trevirket i produkter med lang levetid som samtidig erstatter produkter med høye utslipp. Økt bruk av tre i bygg som erstatter stål og betong er et eksempel. Sagflis, mindreverdig virke og hugstavfall kan bli til biodrivstoff, dyrefôr, tekstiler, plast og andre produkter som kan erstatte utslippsintensive løsninger.

Enkelte som har sluppet til i Aftenpostens spalter hevder det er feil å bruke skogen til å produsere slike produkter og at det er bedre for klimaet å verne skogen, fordi de ser skogen som «et sikkert karbonlager».

Hele skogbruket miljøsertifisert

Når trærne blir eldre, blir de svakere og mer utsatt for sykdom, insektskader, vind og brann. I et barskog-økosystem uten menneskelig påvirkning vil store deler av skogen med ujevne mellomrom bli en utslippskilde. I British Columbia i Canada har en kombinasjon av mye gammel barskog og klimaendringer ført til et barkbilleutbrudd som har drept skog tilsvarende halvannen ganger skogarealet i Norge.

Skal vi utnytte mer av skogens ressurser, er det viktig at vi samtidig ivaretar leveområdene til de 26.000 artene i skogen. I Norge er praktisk talt hele skogbruket miljøsertifisert. Før en skogeier kan hugge, kartlegges miljøverdier, og viktige leveområder settes av i nøkkelbiotoper. Norske skogeiere har satt av 70.000 nøkkelbiotoper. Når hugsten gjennomføres, skal det i tillegg tas en rekke ulike miljøhensyn som tilsammen innebærer at om lag 8–10 prosent av skogen settes igjen. Norske skogeiere bidrar også til å sikre viktige skogområder gjennom frivillig vern.

Ansvarlig skogbruk

Gjennom Landsskogtakseringene vet vi at miljøtilstanden ikke har vært bedre siden registreringene startet i 1919. Det blir mer gammel skog, flere døde trær, flere store trær og mer løvskog. Et ansvarlig skogbruk bidrar til at miljøtilstanden utvikler seg positivt og at det biologiske mangfoldet øker.

Skogressursen kan ikke alene løse klimautfordringene. Men vi kan slå fast: Det vil i praksis ikke være mulig å nå globale og nasjonale klimamål uten å plante mer, hugge mer og bruke skogen til å lage produkter som erstatter dagens fossile løsninger.

 • Les også:

Les også

 1. Gaupe, ulv og gammelskog er truet. Hva gjør Norge? Skyter og hugger!

 2. Rapport: - Skogvern er ikke bra for klimaet

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Klima
 2. Biodrivstoff
 3. FNs klimapanel
 4. Skogdrift
 5. Skogsindustrien
 6. Skogvern