Debatt

Nei, krangel med sjefen gir ikke grunnlag for sykmelding | Jan Tormod Dege

  • Jan Tormod Dege
    Advokat Ph.d.
En arbeidstager ble sykmeldt etter en arbeidskonflikt. Arbeidsstedet bød ham imot, men det hadde ikke gjort ham «syk» slik at han var «arbeidsufør», fastslo retten.

Dom fra Gulating lagmannsrett gir veiledning i sykmeldingssaker.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Fastlege Bjørn B. Hansen anfører i en kronikk i Aftenposten den 7. februar 2018 at «Har du kranglet med sjefen, er bekymret og sover dårlig, får du sykmelding. Men er det sykdom?»

Doktor Hansen skriver: «I kjølvannet av #metoo har flere politiske ledere blitt sykmeldt. Sykemeldingsordningen har sine utfordringer, og dette er en anledning til å påpeke at for å bli sykmeldt sier loven (min merknad: Folketrygdloven) at du må ha en sykdom eller skade.

Hadde jeg selv fått #metooanklager mot meg, ville jeg med sikkerhet fått søvnproblemer, mange bekymringer konsentrasjonsvansker og problemer med å gå på jobb. Men er det sykdom, og har jeg rett på sykepenger?»

«Jeg sykmelder meg»

Videre: «Det har utviklet seg aksept for en praksis der «alle» får sykmelding av legen hvis de selv mener at de trenger det». Et kjent uttrykk for oss arbeidsrettsadvokater og sikkert for mange andre ved konflikter på arbeidsplassen, er «Jeg går og sykmelder meg».

  • En av fem: Har levert sykmelding på grunn av dårlig arbeidsmiljø og ledelse

Svaret på de spørsmål doktor Hansen stiller seg, får vi veiledning fra i en dom fra Gulating lagmannsrett 29. september 2017. Fra dommen: «DAP [den ankende part] ble sykmeldt den 16.09.14 fra sitt arbeidsforhold som økonomisjef hos [virksomhet1] AS med diagnosen hypertensjon og stress, og fikk innvilget sykepenger.

I vedtak av 05.06.15 avslo NAV Forvaltning Hordaland krav om sykepenger fra 11.05.15 med begrunnelse i at årsaken til funksjonsnedsettelsen til DAP ble vurdert å være en arbeidskonflikt».

Konflikt på arbeidsplassen

Fra dommen: «I retningslinjene til folketrygdloven § 8–4 er det blant annet sitert fra en kjennelse fra Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden (nr. 15/92) hvor det heter:

«I tilfeller der sykmelding kommer som en følge av en arbeidskonflikt, finner nemnda at vurderingen av hvorvidt arbeidsuførheten skyldes sosiale problemer eller arbeidsuførhet på grunn av sykdom må vurderes strengere enn ellers. Lovens krav er at man på grunn av sykdom skal være ute av stand til å utføre arbeid. Når det foreligger en konflikt på arbeidsplassen, er det vanligvis forbundet med sterkt ubehag å møte de personer som er motparter i konflikten. Det vil da være mye som taler for at et fravær i en slik situasjon skyldes dette ubehaget. Vedkommende kan i så fall være fullt ut i stand til å utføre et arbeid, og er således ikke «arbeidsufør på grunn av sykdom.» For at det skal kunne utbetales sykepenger, må det dokumenteres både at det omtalte ubehag har gått over i en tilstand som kan betegnes som sykdom, og at denne sykdommen setter vedkommende ut av stand til å utføre sitt arbeid. Allmenne problemer i forbindelse med konflikter på arbeidsplassen er ikke arbeidsuførhet i folketrygdlovens forstand.»

Arbeidsmiljøet gjorde ham ikke syk

I nærværende sak finner lagmannsretten at A ikke var «arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade» pr. 11. mai 2015. Arbeidsstedet bød ham imot, men det hadde ikke gjort ham «syk» slik at han var «arbeidsufør». Legen valgte å sykmelde ham under henvisning til at arbeidsmiljøet på den konkrete arbeidsplassen hans igjen ville kunne forutsettes å påvirke hans helse negativt om han vendte tilbake dit.

Problemet ble søkt løst i forhandlinger mellom advokater og ikke ved noen form for medisinsk behandling. Problemet ble senere løst ved at A inngikk en avtale om en sluttpakke med [virksomhet1] AS og [virksomhet2] AS 11. mai 2016 hvoretter A blant annet fikk en etterlønn for 13 måneder.

Svaret på doktor Hansens spørsmål er således: «Krangel med sjefen gir ikke grunnlag for sykmelding».

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Gulating lagmannsrett
  2. Arbeidsmiljø
  3. Sykefravær
  4. Konflikt