Debatt

Togstreiken bør avsluttes | Geir Isaksen

  • Geir Isaksen, konsernsjef, NSB

Det er norske myndigheter som må sikre en nasjonal standard for opplæring av lokførere for alle operatørene på norsk jernbane. Et slikt krav kan ikke stilles til NSB og løses gjennom en tariffavtale.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Onsdag morgen kl. 04.00 var det klart at siste forsøk på å løse togstreiken ikke førte frem. Lokførere i NSB og CargoNet er i streik, og tusenvis av pendlere har hver dag store problemer med å komme seg til og fra jobb.

I tillegg fører streiken til store ulemper for dem som normalt bruker buss eller bil, fordi køene vokser og trengselen på bussen fører til at mange må stå igjen på holdeplassen. De samfunnsmessige kostnadene ved streiken er store.

Geir Isaksen, konsernsjef NSB

Hvorfor streiker lokførerne?

Lokførerne ønsker en nasjonal standard for opplæring av lokførere. Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF), mener at den nåværende førerforskriften ikke setter klare nok krav til hvordan lokførere skal utdannes.

Som følge av jernbanereformen og innføringen av konkurranse, frykter NLF at nye og eksisterende togoperatører kan undergrave opplæringen for å spare kostnader.

For å motvirke en slik utvikling har NLF krevd tariffesting av opplæringsløpet for lokførere i NSB og CargoNet. Vi mottok denne uken et forslag hvor dette er annerledes formulert, men hvor virkningen er den samme. En slik tariffesting som NLF krever, vil gi NLF forhandlingsrett dersom selskapene ønsker en endring. Dersom partene ikke blir enige gjennom en slik forhandling, vil NLF ha rett til å iverksette streik mot selskapene som et lovlig pressmiddel for å få sine synspunkter igjennom.

Hvorfor avviser NSB kravet?

NSB/CargoNet har avvist å tariffeste en avtale om opplæringsløpet for lokførere av tre grunner.

  • For det første er det norske myndigheter som må sikre en nasjonal standard for opplæring av lokførere for alle operatørene på norsk jernbane, et slikt krav kan ikke stilles til NSB. Det blir ingen nasjonal standard av at NSB påtar seg andre begrensninger enn det som vil gjelde for konkurrentene våre.
  • For det andre vil en tariffesting i NSB/CargoNet binde disse to selskapene til et opplæringsløp som ikke nødvendigvis dekker det fremtidige opplæringsbehovet på den beste måten. NSB vil alltid sette sikkerhet og kvalitet i opplæringen først. Likevel vet vi ikke nå hvilke endringer som trengs i fremtiden, og om nye undervisningsformer kan kombinere bedre og mer effektiv opplæring.
  • For det tredje kan en tariffestet avtale stå i veien for innføringen av nye opplæringsopplegg som ansees som nødvendige for å oppfylle nye krav til sikkerhet, som for eksempel ved innføringen av ny teknologi. Dette sikkerhetsansvaret er i regelverket lagt på jernbanevirksomheten, og vi kan ikke gi fra oss muligheten til å gjøre nødvendige endringer for å ivareta sikkerheten og teknologiske krav.

Hva er problemet med dagens regelverk?

Lokførerne påstår det vil skje en dumping av lokførernes opplæring, men realiteten er at den norske førerforskriften stiller strenge krav til lokførernes kompetanse.

Problemet med kompetansekravene i førerforskriften er at de er funksjonelle; de angir kravene til kompetanse, men ikke hvor omfattende opplæring som kreves for å oppnå kompetansen. Heller ikke gjennom veiledning eller på annen måte er det i dag klargjort hva slags omfang som kreves.

Ingen jernbanevirksomheter kan starte opplæring av egne førere uten å få tillatelse fra Statens jernbanetilsyn. Statens jernbanetilsyn er garantisten for at ingen virksomheter kan gå videre med opplæringsplaner som ikke er forsvarlige.

NSB/CargoNet er enig med lokførerne i at samferdselsmyndighetene bør klargjøre hvor omfattende opplæring som kreves og gi veiledning som tar bort unødvendig frykt for svekket opplæring og sikkerhet.

Kan streiken avsluttes?

NLF må akseptere at den riktige adressaten for deres krav er myndighetene, og ikke NSB.

NSB kan gå sammen med NLF til myndighetene for å anmode om et klarere regelverk, men saken kan ikke få en løsning gjennom en tariffavtale.

NSB har åpent støttet kravet om en nasjonal standard for utdanning av lokførere, og vil ikke i noe tilfelle gå på akkord med sikkerheten.

Dersom streiken avsluttes, kan partene sammen arbeide for at samferdselsmyndighetene gjør nødvendige presiseringer i den eksisterende førerforskriften og utarbeider en tydelig veiledning til forskriften. Dette kan vi forplikte oss på.

Vår oppfordring til lokførerne er at de avslutter streiken og at vi i stedet inngår et forpliktende samarbeid om å styrke regelverket som gjelder for alle.


Les mer om

  1. Teknologi
  2. Vy
  3. Statens jernbanetilsyn
  4. Togstreiken