Helse Sør-Øst villeder om psykisk helsevern og rusbehandling | Birgit Aanderaa

Den foreløpige skissen over nytt sykehus på Gaustad viser de nye byggene som er planlagt bygget frem mot 2028. Artikkelforfatteren advarer mot at psykisk helsevern og rusbehandling ser ut til å bli skjøvet ut til fase 2 av denne utbyggingen.

Man må håpe at lokalpolitikerne i Oslo leser Helse Sør-Østs regionale utviklingsplan nøye og reagerer. Det legges opp til en storstilt nedbygging innen både døgnbehandling og poliklinikk.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Nye sykehus skal bygges i Oslo, og villedende kapasitetstall for psykisk helsevern og rusbehandling er lagt frem. For hvordan er det mulig for Helse Sør-Øst (HSØ) og Oslo universitetssykehus (OUS) å hevde at man skal øke antall senger, når en av forutsetningene i planarbeidet er å redusere oppholdsdøgn med nærmere 30 %?

Birgit Anderaa

Helseministerens mål blir ikke fulgt

Straks sluttføres utredningen som redegjør for hvordan OUS skal håndtere fremtidens behov for sykehustjenester. Forslaget er at Rikshospitalet skal bygges ut, og at det skal bygges et nytt lokalsykehus på Aker.

Helseminister Bent Høies uttalte mål om prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i spesialisthelsetjenesten, blir ikke fulgt i de nye sykehusplanene.

Les også

Det klinikklederne ikke nevner | Klinikktillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus

Den regionale utviklingsplanen er førende i arbeidet med bygging av nye sykehus i Oslo. I planen beskrives det et forslag om å redusere oppholdsdøgn innen psykisk helsevern og TSB med 15 % gjennom bedre samarbeid med kommunen om dem som trenger det mest.

I tillegg forventer Helse Sør-Øst 14 % effektivisering i perioden. Det var derfor med stor forundring man 11. oktober kunne høre administrerende direktør ved OUS uttale til Dagsnytt Atten at mens befolkningen i Oslo vil øke med 11 % frem til 2028, vil sengekapasiteten i Oslo øke med 23 %. Det er blitt hevdet at det skal komme 70 nye senger innen psykisk helsevern i Oslo. Hvordan har de klart å komme frem til disse tallene?

Villedende fra Helse Sør-Øst

Grunnlagstallene viser at det i realiteten ikke er noen nye senger som vil møte befolkningsøkningen i Oslo. Sengene som omtales som «nye», er i realiteten 28 senger som overføres fra Ahus med Alna-befolkningen, 20 er en ren feilføring, mens det resterende er en økning av sikkerhetssenger og regionale senger. Det er i tillegg villedende å bruke 2028 som mål på befolkningsøkning for disse byggene, da nybyggene skal romme pasientbehandlingen frem til 2035.

Helse Sør-Østs innlegg i høringen til Helse- og sosialkomiteen i Oslo kommune 11. oktober, om fremtidig sykehusstruktur, var derfor villedende. De har ikke belegg for sin påstand om at man vil møte befolkningsøkningen på 11 % i Oslo med 23 % økning av senger.

Man må håpe at lokalpolitikerne i Oslo leser Helse Sør-Østs regionale utviklingsplan nøye og reagerer. Det legges opp til en storstilt nedbygging innen både døgnbehandling og poliklinikk. På begge områder skal det reduseres mer innen psykisk helsevern og TSB enn innen somatikk.

I planene for nye OUS skal antall ansatte innen psykisk helsevern og TSB reduseres med 237, 1267 ansatte skal bli til 1030 for å betale for nye bygg på Aker. Dette er ikke gylne tall for en allerede presset tjeneste.

Psykisk helsevern skyves ut

Det er 10 år siden arbeidet med å samle tre Oslo-sykehus inn i OUS startet. Da ble det sagt at bygg for psykisk helsevern skulle prioriteres. Nytt bygg til Regional sikkerhetsavdeling skulle bygges først. Siden det har nybygg innen somatikk reist seg, mens bygget som skulle være det første, stadig glimrer med sitt fravær.

Prosjektet nytt sykehus på Aker og Gaustad har nå begynt å arbeide med planer for at psykisk helsevern og TSB skal skyves ut i fase 2 av utbyggingen fordi man heller ønsker å prioritere deler av somatikken.

  • Les også:

På et internasjonalt toppmøte i oktober undertegnet helseminister Bent Høie en erklæring om å prioritere psykisk helse og å jobbe for å likestille psykisk og fysisk helse.