Statsråd Hareide ga uriktige opplysninger til Stortingets transportkomité

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har fått flere spørsmål om EUs fjerde jernbanepakke. Innleggsforfatterne mener han har svart uriktig og villedende.

Samferdselsministeren fikk spørsmål om jernbanepakken vil innebære overføring av myndighet direkte til EU-kommisjonen. Svaret var oppsiktsvekkende.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Utvalget som gransket trygdeskandalen, fant mangler i regjeringens opplysninger om EØS-rettslige spørsmål til Stortinget. Det var ikke «tradisjon» for å beskrive EØS-rettens betydning i proposisjoner til Stortinget. Dessverre ser det ut til at tradisjonen med å unnlate å gi opplysninger om EØS-rettslige forpliktelser lever videre.

Siste tilskudd er samferdselsminister Knut Arild Hareides (KrF) omtale av EUs fjerde jernbanepakke i saken om denne bør innlemmes i EØS-avtalen. Stortingets transport- og kommunikasjonskomité har stilt flere spørsmål til samferdselsministeren, blant annet om jernbanepakken vil innebære overføring av myndighet direkte til EU-kommisjonen.

Opplysningsplikt

Spørsmålet er av prinsipiell betydning. Både fordi det handler om hvem som skal ha myndighet til å fastsette krav til norsk jernbane. Men også fordi overføring av myndighet direkte til EU-kommisjonen bidrar til å undergrave det systemet i EØS-avtalen som sikrer at Norge kun overfører myndighet til organer i Efta, som vi er medlem av, og ikke til EUs organer.

Til tross for spørsmålets prinsipielle betydning er kravene til statsrådens opplysningsplikt ikke blitt tatt på alvor. Av Grunnlovens paragraf 82, andre setning, står det at «Intet medlem av statsrådet må fremlegge uriktige eller villedende opplysninger for Stortinget eller dets organer».

Christoffer Conrad Eriksen, professor, Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo og Nils Gunnar Skretting, stipendiat, Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Svarte på nytt med annet innhold

10. september i år stilte transport- og kommunikasjonskomiteen følgende spørsmål: «I hvilken grad medfører EUs fjerde jernbanepakke også myndighetsoverføring til EU-kommisjonen, i tillegg til myndighetsoverføring til ERA og EU-domstolen?» (ERA er forkortelse for EUs jernbanebyrå.)

I svaret avgitt 21. september skrev statsråden at «det skjer ingen overføring av myndighet til Kommisjonen», og «Departementet har altså ikke foreslått i proposisjonen at det skal overføres myndighet til Kommisjonen».

Med henvisninger til deler av den saken regjeringen hadde lagt frem for Stortinget, stilte komiteen spørsmålet på nytt 23. september: «Mener likevel statsråden at fjerde jernbanepakke ikke medfører myndighetsoverføring til EU-kommisjonen?»

Statsråden svarte 5. oktober, men nå med et annet innhold. Han viste til nærmere beskrevne tilfeller i saken og medgikk at det er «i disse hypotetiske tilfellene elementer av myndighetsoverføring», og at det «er mulig å se på dette som en form for overføring av lovgivningsmyndighet».

Uriktig og villedende

Hareides svar er oppsiktsvekkende. Det første svaret var uriktig fordi innlemmelse av EUs fjerde jernbanepakke i EØS-avtalen medfører at EU-kommisjonen får myndighet til fastsette visse krav med virkning for norsk jernbane.

Det andre svaret kan oppfattes villedende fordi det ikke er noe hypotetisk ved myndighetsoverføringen. Enten overføres det myndighet, ellers så beholder vi den. Hvorvidt det inntreffer situasjoner der EU-organet ønsker å bruke myndigheten, er en annen sak. Det er derfor grunn til å minne om at Grunnlovens forbud mot å fremlegge uriktige eller villedende opplysninger for Stortinget eller dets organer også gjelder i EØS-saker.