Debatt

En bedre jernbane gir et billigere togtilbud – også uten konkurranse

  • Gro Bakstad
    Gro Bakstad
    Konsernsjef, Vy
Hovedforklaringen på redusert tilskuddsbehov er forventet, men usikker trafikkvekst, skriver Gro Bakstad, konsernsjef i Vy.

Nyere tog krever mindre vedlikehold.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Avlysningen av konkurransen om togkontrakter har naturlig nok medført søkelys på Vys kostnadsnivå før og etter konkurranse.

Togselskapenes tilbud i den avlyste konkurransen om trafikkpakke 4 er offentliggjort. Det viser at Vys behov for tilskudd er kraftig redusert, sammenlignet med nåværende avtale.

På jernbanen er det togselskapet selv som har ansvaret for billettinntekter fra passasjerene. Tilskuddet er dermed basert på hva vi forventer av passasjervekst og inntekter, minus kostnader.

Forventet, men usikker trafikkvekst

Hovedforklaringen på redusert tilskuddsbehov er forventet, men usikker trafikkvekst. Denne inntektsveksten er i stor grad utenfor vår kontroll.

Fellesskapets investeringer i infrastruktur, som den nye Follobanen og nye tog, gir flere avganger, raskere togreiser og færre problemer. Det gir lavere kostnader og større inntekter og dermed redusert behov for bevilgninger til togdrift.

Begrensninger i bilbruk, befolkningsvekst og økt kjøpekraft gir også større togtrafikk og inntekter.

De største kostnadene er faste

På kostnadssiden er spillerommet mindre. Vi arbeider kontinuerlig for å redusere våre driftskostnader, men dette utgjør bare en del av det reduserte tilskuddet i vårt tilbud.

Den største kostnadsreduksjonen kommer fra vedlikehold av tog.

Nyere tog krever mindre vedlikehold. Konkurransen om en attraktiv og langsiktig vedlikeholdskontrakt gjør vedlikeholdet rimeligere. Dette skjer helt uavhengig av konkurranse om togkontraktene.

Tre nye statlige selskaper

De øvrige store kostnadskomponentene ligger fast, regulert av jernbanedirektoratet:

  • Leie av tog fra Norske tog
  • Betaling for billettsystemet til Entur
  • Betaling for infrastruktur og strøm til Bane Nor

Alle tre er statlige selskaper.

For selv om deler av togtrafikken i Norge er konkurranseutsatt, foregår store deler av jernbanevirksomheten nå i disse nye selskapene, som ikke er eksponert for konkurranse i markedet.

Stor usikkerhet

Vi har redusert vår sikkerhetsmargin i tilbudet og tar høy risiko. Pandemien har endret reisevanene, og prognosene for passasjerutvikling spriker voldsomt.

Det er grunn til å tro at stor usikkerhet om langsiktig passasjervekst er en viktig årsak til at flere av våre konkurrenter har landet på vesentlig høyere pris.

Vi kan for egen del også si at det ikke er like stor risiko i den nåværende, direktetildelte avtalen om togdrift på Østlandet.

Dagens avtale er imidlertid utformet slik at når det går bedre enn forventet, får staten tilbakebetalt en del av tilskuddet fra Vy.

Demp risiko og profitt

Motsatt ser vi at uventet inntektssvikt som følge av pandemien gjør det avgjørende viktig med tilleggsavtaler og reforhandling av de tre konkurransetildelte togavtalene for å sikre økonomisk bærekraft.

Det er i lys av dette vi nå anbefaler myndighetene en annen innretning av den nye togavtalen på Østlandet.

Togselskapet bør fortsatt ha incentiver til kostnadseffektivitet og ansvar for kunder og inntekter. Men staten bør på den ene siden dekke noe av den ekstreme inntektsrisikoen etter pandemien og til gjengjeld dempe togselskapets profittmulighet hvis inntektene viser seg å bli høye.

Denne anbefalingen gjelder uavhengig av om kontrakten tildeles direkte eller gjennom konkurranse. Det samme gjelder vår anbefaling om å samle driften av det svært komplekse togtilbudet på Østlandet.

Fremfor å dele inn i to ulike pakker bør hele togtilbudet samles i én avtale. Det gir enklere planlegging og kostnadseffektiv bruk av tog og personell.

Nøkterne gevinster

Konkurransen har skjerpet oss. Vi har strukket oss for å gi et kvalitativt bedre tilbud basert på effektiv og god drift. Vi lå svært godt an til å vinne konkurransen om Østlandet.

Men både evalueringen av reformen og eventuell ny jernbaneorganisering må baseres på fakta.

Når kun en mindre andel av forskjellen mellom vår nåværende avtale og vårt nye tilbud til staten kan knyttes til konkurranse om togkontraktene, tegner det seg et bilde av mer nøkterne gevinster for samfunnet.

Det må holdes opp mot kostnader og effektivitetstap i samhandlingen mellom alle selskapene i en oppdelt jernbanesektor.

Vy vil gå inn i forhandlinger med staten med sikte på et best mulig resultat for samfunnet. Vi stiller med åpent sinn, og vi oppfordrer myndighetene til å være en krevende oppdragsgiver.

Vi ønsker klare incentiver til kostnadseffektivitet og kvalitet. Både for oss selv og for de andre aktørene i sektoren.


Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Tog
  2. Samferdsel