Småbarnsfamilier blir taperne

Vi trenger utvikling, ikke nedskalering av familiebaserte tiltak til barnevernsfamilier, mener Heidi Brynhildsen i Kirkens bymisjons barneverntiltak.

Er det barnas behov som styrer, eller er det kun pengesekken?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

To av fem ideelle sentre for foreldre og barn skal legges ned. Årsaken er at de tapte i en anbudskonkurranse Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) la ut i vinter, hvor ideelle organisasjoner kunne delta. Spesialiserte, tverrfaglige miljøer kan bistå barnevernstjenestene i de mest alvorlige barnevernssakene hvor sped- og småbarn er berørt. To av disse vil altså forsvinne i løpet av noen uker.

Dette innlegget er ikke skrevet for å redde disse tiltakene. Det er for sent.

Samtidig som sentrene legges ned, sitter saksbehandlere i barnevernstjenestene rundt om i hele landet og leser den nye barnevernsloven som kom 1. januar.

Når det er alvorlig bekymring for et barns omsorgssituasjon, kan familien få tilbud om utredning og hjelpetiltak i sentre for foreldre og barn. Det er nytt at sentrene kan benyttes som en del av barnevernstjenestens undersøkelse.

Rammer de mest sårbare

Nanna-Marie senter for foreldre og barn i Kirkens Bymisjon er det ene senteret som skal legges ned. Hit kommer noen av barnevernets mest sårbare familier:

  • Nyfødte og foreldre kommer rett fra fødeavdelingen.
  • Andre kommer fordi barnehagen har meldt om alvorlig bekymring for et barn.
  • Noen familier kommer for å få hjelp i en mellomfase fordi barnet har vært plassert i et beredskapshjem.

I starten av oppholdet får familien besøk av personalet mange ganger i døgnet. Da observeres og veiledes det med fokus på barnets sikkerhet.

Holdes barnet trygt på stellebordet så det ikke faller ned? Er melken passe varm? Følger foreldrene barnets signaler og forstår hvordan de skal stimulere, roe og trøste barnet?

Den nye barnevernsloven legger vekt på barnets rett til familieliv og økt forebyggende innsats

Gjennom observasjoner, veiledning og samtaler tilrettelegges foreldrestøttende tiltak tilpasset barnet og foreldrene.

Familiene bor på senteret i en periode, og sammen med foreldrene og barnevernstjenesten jobbes det systematisk og planlagt gjennom hele oppholdet.

Stiller opp døgnet rundt

For å finne ut hva familiene trenger, er personalet tilgjengelig i situasjoner som kan være vanskelige. Parallelt foregår samtaler, aktiviteter, observasjoner og bruk av standardisert metodikk tilpasset familiene. Trente psykologer og sosialfaglig personale jobber tett i team som følger familiene fra dag til dag. Ansatte med spesialisert kompetanse stiller opp døgnet rundt.

Vi i Kirkens Bymisjon undres over at kun 59 av ca. 38.000 barn med barnevernstiltak ved årsskiftet 2021/2022 oppholdt seg i sentre for foreldre og barn (Statistisk sentralbyrå). Den nye barnevernsloven legger vekt på barnets rett til familieliv og økt forebyggende innsats.

Oppvekstreformen legger opp til at kommunene skal få mer ansvar for tiltak som staten hittil har dekket. Dette er en stor utfordring – spesielt for små kommuner der få ansatte blir satt til å dekke hele ansvarsområdet til barnevernstjenesten.

Kommuner ber om hjelp

Vi er dypt bekymret for at spesialiserte tilbud, som for eksempel sentre for foreldre og barn, legges ned før det er tilstrekkelig kompetanse og kapasitet bygget ut lokalt.

Vi opplever stadig at mindre kommuner henvender seg til oss og ber om hjelp til å forstå og utrede hva barnevernets familier trenger.

Det er stor forskjell på kommuner i Norge. Mange vil ikke ha noen mulighet til å bygge opp et tverrfaglig miljø med den kompetanse som trengs for å gi reell og god hjelp.

Vi mener at Bufdir har feilet i sin behovsanalyse

Nå forvitrer to av fem tverrfaglige fagmiljøer ved ideelle sentre for foreldre og barn. Kompetansen er utviklet over år etter føringer fra Spisskompetansemiljøet for sped- og småbarn i Bufdir.

Stadig færre familier har fått tilbud om denne spesialiserte kompetansen i løpet av de siste årene. Sentrene for foreldre og barn er det eneste lovregulerte tiltaket som gir mulighet for å gi en hel familie et opphold utenfor eget hjem.

Etter vår mening bør det satses på utvikling av slike familiebaserte tiltak til barnevernsfamilier med barn i alle aldersgrupper. Ikke en slik nedskalering som vi har sett de siste årene med kjøp av stadig færre plasser fra oss som driver ideelle virksomheter. Vi mener at Bufdir har feilet i sin behovsanalyse.

Er det barnas behov som styrer, eller er det kun pengesekken? Uansett er det barnevernets småbarnsfamilier som blir taperne.