Vi må være føre var i ruspolitikken | Mina Gerhardsen

  • Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan
I tilsvar til professor Willy Pedersen skriver Mina Gerhardsen i Actis at Pedersen selv peker på at cannabis er farlig, og at uenigheten ser ut til å dreie seg om hvor man skal legge listen for bevis før det er grunn til å advare mot bruk.

At skadevirkningene av alkohol er alvorlige, frikjenner naturligvis ikke cannabis. Stadig flere trenger hjelp for sin cannabisbruk.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Professor Willy Pedersen er opptatt av at vi ikke må underkommunisere risikoen ved alkoholbruk. Det er jeg helt enig med ham i. Men kunnskapen vi har om cannabisbruk gir grunn til å være føre var.

I en aktuell kronikk fra Pedersen sier han at jeg snakker for lavt om alkoholskade og for høyt om risikoen ved cannabis. (Mine ord. Pedersen skriver at jeg driver med «tvilsom folkeopplysning».)

Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan

Risikoen ved alkohol, kombinert med omfanget av bruken, gjør alkohol til den tredje viktigste årsaken til sykdom og død ifølge Verdens helseorganisasjon. Alkohol har derfor alltid vært et hovedanliggende for Actis.

At skadevirkningene av alkohol er alvorlige, frikjenner naturligvis ikke cannabis. Pedersen peker selv på at cannabis er farlig. Uenigheten her ser ut til å dreie seg om hvor man skal legge listen for bevis før det er grunn til å advare mot bruk.

Risiko for avhengighet

Pedersen har noen konkrete eksempler på det han mener er tvilsomt fra min side, så det er greit å starte der:
Pedersen etterlyser referansen på et tall jeg har brukt, der jeg skal ha sagt «norske tall» om cannabisavhengighet.

Nå lurer vel Pedersen egentlig ikke på dette, siden kilden selv, professor Jørgen Bramness, oppklarte saken i en debatt på Dagsnytt 18 som vi alle tre var med i denne uken. Men Pedersen hadde rett i at tallet ikke stammer fra en norsk studie, men fra en norsk kunnskapsoppsummering som Pedersen selv bidro til. Det var upresist av meg, selv om det selvsagt ikke var et bevisst forsøk på feilinformasjon.

Avhengighetsrisiko varierer

Når man spør om avhengighetsrater, vil svaret avhenge av hvilken bruksintensitet og brukergruppe man ser på.

I sin kunnskapsoppsummering på feltet skriver Hall, forskeren bak den store metastudien av cannabiskunnskap fra de siste 20 årene, at rundt ni prosent av alle som har prøvd stoffet minst en gang, blir avhengige. Blant dem som prøver stoffet i tenårene er avhengighetsraten én av seks.

Tallet vi gjenga, var andelen blant dem som har brukt stoffet mer enn fem ganger: I denne gruppen er tallet 17 prosent. Det finnes altså ulike tall for avhengighetsrisikoen, men de sentrale kunnskapsoppsummeringene og metastudiene sier at risikoen finnes.

Flere trenger hjelp for cannabisbruk

Avhengighet er det som rammer flest av dem som får problemer med cannabisbruk. Både i Europa og Norge ser vi nå en økning av mennesker som trenger hjelp for sin cannabisbruk. Fra 2010 til 2014 økte antallet som kom til spesialisthelsetjenesten på grunn av cannabis med 36 prosent (Sirus 2015).

Når Actis snakker om risiko ved bruk, er dette informasjon vi synes er viktig å få frem, sammen med erfaringene fra fagmiljøer og organisasjoner som jobber med disse ungdommene og som ser på nært hold hva de står i og strever med.

Lavere IQ?

Pedersen viser til at en rekke studier har påvist sammenheng mellom cannabisbruk og svekkede læringsevner.

Den mest omtalte studien på feltet, Dunedin, New Zealand har fulgt et helt årskull gjennom flere tiår. Denne finner sammenheng mellom fallende IQ og tung cannabisbruk over tid, også når man kontrollerer for sosioøkonomiske forhold.

Man kan kontrollere for mye, men man kan ikke kontrollere bort all usikkerhet. Derfor er det rimelig å vurdere sannsynlighetsovervekt. WHO peker for eksempel på at en årsakssammenheng mellom cannabis og kognitive funksjoner er biologisk plausibel.

Viktig å være føre var

De nye studiene som Pedersen viser til, problematiserer funnene, men har kortere oppfølgingstid og mindre intensiv bruk. Studien han lenker til, følger opp 15-åringer gjennom to år, og cannabisbruken er begrenset.

Dette er en pågående fagdiskusjon, og videre forskning vil kanskje gi klarere svar. Men basert på det vi vet i dag, mener vi det er grunn til å advare. For Actis er det særlig viktig å jobbe for forebygging av ungdomsbruk fordi unge hjerner under utvikling er særlig sårbare. Da er det viktig å være føre var.

Sammenheng med psykose

Risikoen for psykoselidelser og schizofreni er behandlet i en rekke kunnskapsoppsummeringer. Det er ukontroversielt å si at årsakssammenhengene er sammensatte, men WHO finner sannsynlighetsovervekt for en årsakssammenheng mellom cannabis og psykose og en moderat økning i risiko for schizofreni.

En rekke av verdens fremste eksperter gikk tidligere i år ut og mente at det nå var tilstrekkelig kunnskap til å advare om farene for psykose ved bruk av cannabis.

Pedersen siterer en artikkel i Nature som påpeker at forekomsten av psykoser og schizofreni er stabil til tross for at flere har vært eksponert for cannabis. En av verdens fremste eksperter på psykose og schizofreni, Sir Robin Murray, peker i et tilsvar til Hill i Nature på at den eneste studien han kjenner til som faktisk ser på sammenheng mellom cannabisbruk og schizofreni i befolkningen, finner en økning.

Vi er enig med Pedersen i mye og uenige i noe, og vi anerkjenner at mye av forskningen er beheftet med usikkerhet. Vi mener likevel at den kunnskapen vi har, gir grunn til å si at det er klar risiko ved cannabisbruk og derfor grunn til å advare.

Norge har lav rusbruk blant unge

Norge lykkes bedre enn de fleste med å holde rusbruken blant unge lav. Det er viktig. Men det er stort rom for forbedring i narkotikapolitikken, uten at vi støtter tanken om at endring eller fjerning av forbudet mot narkotika er løsningen.

Isteden må vi ha kloke reaksjoner som forebygger problemutvikling og hjelper dem som har problemer. Flere slike tiltak er allerede på plass, med ungdomsstraff, konfliktråd, hasjavvenningsprogram og narkotikaprogram med domstolskontroll for tunge brukere.

Vi er enige med Pedersen i at det er viktig å lære av erfaringene fra de amerikanske delstatene som har legalisert cannabis. Men vi er verken inspirert eller beroliget av det vi har sett så langt.

Tilhengere av legalisering argumenterer med at det vil fjerne illegale markeder og gi kontroll med bruk blant mindreårige. Det er ikke tilfellet for Colorado foreløpig, selv om det er for tidlig å sette to streker under svaret. Kanskje blir det bedre – men det kan også bli verre når de økonomiske interessene i cannabisindustrien får stokket beina. Den bekymringen tror jeg at vi deler med Pedersen.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Her kan du lese mer om rusdebatten: