Debatt

Hva vet vi om skoleresultater i Oslo? | Lars J. Kirkebøen

  • Lars J. Kirkebøen, Forsker i Statistisk sentralbyrå
Oslo-elevene er heller ikke de eneste som presterer godt ut ifra målte forutsetninger. Det er imidlertid en tydelig forskjell i grunnskoleresultater mellom Oslo og de andre storbyene, som er de øvrige skoleeierne som har flest elever, og der vi kan sammenligne mest presist, skriver Lars J. Kirkebøen.

Når elever i Oslo oppnår bedre resultater enn vi venter ut ifra deres bakgrunn, vet vi ikke om det skyldes Osloskolen eller forutsetninger vi ikke klarer å måle.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Andreas Slettholm oppsummerer 4. september en debatt om karakterer og fullføring av videregående opplæring i Oslo sammenlignet med resten av landet. I fortsettelsen av debatten hevder Jørn Ljunggren og Marianne Nordli Hansen 6. september at Oslo «ikke består lakmustesten», fordi de ikke finner tegn til at elever i Oslo med lavt utdannede foreldre har bedre karakterer.

Fra forskjellig statistikk vet vi en del om resultater til elever i Oslo. Både nasjonale prøver og eksamenskarakterer fra grunnskolen i Oslo er over landsnittet.

Fra 1999 til 2011 økte fullføring av videregående opplæring i Oslo fra 65 til 76 prosent, mens andelen i landet ellers var stabil på omtrent 70 prosent. Siden har nivået i Oslo vært omtrent stabilt, mens andelen i øvrige fylker har økt til 73 prosent.
Er gode resultater Osloskolens fortjeneste, eller skyldes det gode forutsetninger blant elevene? Arbeidet med skolebidragsindikatorer er et forsøk på å nærme seg et svar. En nylig SSB-analyse av grunnskolen finner at Oslo-elevene får klart bedre resultater på nasjonale prøver enn elever ellers i landet med tilsvarende (målbar) bakgrunn, det vil si familiebakgrunn og tidligere skoleresultater.

Les også

Oslo-skolen greier å løfte både de svake og sterke elevene | Haakon Riekeles og Mats Kirkebirkeland

Nasjonale prøver

Sammenlignet med andre elever med tilsvarende resultater fra nasjonale prøver har Oslo-elevene ikke høye eksamenskarakterer. Men fordi Oslo-elevene har svært høye resultater på nasjonale prøver på 5. og 8. trinn måler vi de da mot en høy standard, som kan skyldes godt arbeid av skolen på lavere trinn.

Dersom vi er interessert i å vurdere hele grunnskoleløpet til Oslo-elevene, kan vi sammenligne med andre elever med samme forutsetninger før start i 1. klasse, i praksis med tilsvarende familiebakgrunn.

Vurdert på denne måten har Oslo-elevene bedre eksamensresultater både enn landsgjennomsnittet og de øvrige storbyene.

Det gjelder også elever av lavt utdannede foreldre, men det er ingen klare tegn til at elever med svake forutsetninger løftes mer enn elever med sterke forutsetninger.

Videregående skole

For videregående er bildet mer blandet. To nylige rapporter har konkludert henholdsvis med at resultatene i Oslo utmerker seg eller at de er omtrent gjennomsnittlige. Rapportene har forskjeller både i datagrunnlag og beregningsmetoder, som gjør de vanskelige å sammenligne direkte.

Et hovedpoeng i begge rapportene er imidlertid å ta hensyn til resultater fra grunnskolen. Altså forteller de om bidraget gjennom videregående skole. Dersom vi er opptatt av bidrag gjennom hele grunnopplæringen må vi, som for grunnskolen, ta hensyn til bidrag på lavere trinn.
Ingen av de nylige rapportene gjør dette.

Analysen av grunnskolen tyder imidlertid på at Oslo-elevene i snitt ikke har spesielt gode (eller dårlige) forutsetninger, og at fullføring over landsnittet er et godt resultat når vi tar hensyn til elevenes forutsetninger.

Forskjeller mellom skoler

Vi vet altså en del om resultatene til Oslo-elevene. Vi vet mindre om Osloskolen. Analysene har fokusert på forskjeller mellom skoler, og i liten grad sett hele grunnopplæringen under ett. Vi vil heller aldri kunne ta hensyn til elevenes forutsetninger fullt ut.

Når elever i Oslo oppnår bedre resultater enn vi venter ut ifra deres bakgrunn, vet vi ikke om det skyldes Osloskolen eller forutsetninger vi ikke klarer å måle.

Kanskje familiene i Oslo er mer opptatt av skole, uavhengig av foreldrenes utdanningsnivå? Når elever i Oslo oppnår bedre resultater enn vi venter ut ifra deres bakgrunn, vet vi ikke om det skyldes Osloskolen eller forutsetninger vi ikke klarer å måle.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Oslo-skolen
  2. Skole og utdanning
  3. Oslo
  4. Familie
  5. Gjeld