Debatt

Christian Tybring-Gjedde undervurderer kraften i FNs arbeid | Anne Cath da SIlva

  • Anne Cath Da Silva, generalsekretær i FN-sambandet
Vi lever i en tid hvor mye står på spill og verdier og rettigheter er under press. FNs hovedoppgave er å ivareta og sikre at disse verdiene er universelle, skriver generalsekretær i FN-sambandet, Anne Cath da Silva.

FN er et verktøy for likebehandling og samarbeid.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Christian Tybring-Gjedde (Frp) skrev fredag et debattinnlegg hvor han tegner et bilde av FN som et verktøy for undertrykkende regimer. Han bruker barnekonvensjonen som eksempel på at FN prøver å overta nasjonal selvråderett, og han sår tvil om menneskerettighetenes legitimitet.

FN-sambandet mener at internasjonalt forpliktende samarbeid er løsningen på de utfordringene verden står ovenfor i dag, og at folkeretten og menneskerettighetskonvensjonene må ligge til grunn.

Dessverre avviste Stortinget å ratifisere FNs barnekonvensjons tilleggsprotokoll som gir barn rett til å klage på brudd på sine rettigheter til FN.

I denne saken ser vi at enkelte partier lover noe i opposisjon og tar et annet standpunkt i posisjon. I juni 2012 fremmet representanter fra KrF, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet et forslag om ratifisering av tilleggsprotokollen, med følgende formulering: Internasjonale regler og overvåkingsmekanismer er et grunnleggende element i en internasjonal rettsorden som Norge, etter forslagsstillernes mening, må støtte opp under.

Den gang mente disse partiene at Norges vegring hadde en uheldig signaleffekt overfor land hvor behovet for å verne om barns rettigheter er større enn i Norge

Norge er en pådriver for FN-reform

FN er summen av 193 medlemslands innsats og politiske vilje og har flere virkemidler til rådighet enn noen annen organisasjon.

De globale maktforholdene og vårt verdensbilde er i endring. Vestlige land får mindre innflytelse, landene i Sør og Øst øker sin påvirkningskraft og blir stadig viktigere globale aktører. Geopolitiske endringer, globale utfordringer og manglende politisk og økonomisk stabilitet stiller nye krav til internasjonalt samarbeid og til FNs evne til å omstille seg.

Vi i FN-sambandet hilser også en debatt om reform av FN velkommen, men vi ønsker å nyansere noen av påstandene i Tybring-Gjeddes innlegg.

Norsk støtte til FN er godt forankret i norsk utenrikspolitikk gjennom bred tverrpolitisk oppslutning, og har som Tybring-Gjedde påpeker, solid oppslutning i befolkningen. Norge bruker sin sterke posisjon i FN til å være en pådriver for reform, et arbeid som den nye generalsekretæren, António Guterres, har sagt han vil prioritere.

Menneskerettighetene er i tråd med norske verdier

FN er en arena hvor ulike krefter og interesser står mot hverandre, og dialog og samarbeid er nødvendig. Resultatet er internasjonale avtaler og institusjoner som vi alle er tjent med.

Menneskerettighetene, fredsbevarende styrker, konvensjoner mot kjemiske våpen og havretten er bare noen eksempler. Det at alle verdens land gjennom bærekraftsmålene er blitt enige om en felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene ville ikke vært mulig uten FN.

Vi mener Tybring-Gjedde undervurderer kraften i dette arbeidet, og vi deler ikke hans forbauselse over den høye tilliten FN har i den norske befolkningen.

Menneskerettighetserklæringen er i tråd med våre norske verdier. De handler om rettssikkerhet, frihet fra overgrep, og rett til å delta politisk i samfunnet, om ytringsfrihet og prinsippet om at alle skal være like for loven.

Vi lever i en tid hvor mye står på spill og verdier og rettigheter er under press. FNs hovedoppgave er å ivareta og sikre at disse verdiene er universelle. Norske politikere må gå foran for å verne om menneskerettighetene og folkeretten.

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. FN
  2. Christian Tybring-Gjedde