Friske kvinner kan få et mye dårligere fødselstilbud

ABC-enheten har fungert utmerket i snart 25 år. Ikke ødelegg et optimalt tilbud, ber innleggsforfatterne.

Under Nye Oslo universitetssykehus vil ABC-enheten være en saga blott.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

ABC står for «Alternative Birth Care». ABC-enheten på Ullevål beskrives som landets mest kjente fødested for naturlige fødsler. Ansatte ved enheten er dypt bekymret for fødetilbudet som presenteres i Nye Oslo universitetssykehus (OUS):

Vi frykter at økte krav til effektivisering og for små arealer vil føre til at enheten blir nedlagt.

Stortinget har vedtatt at fødende skal få et differensiert fødselstilbud. Det betyr individuell omsorg som er tilpasset den enkeltes behov og ønsker. Dagens planer inkluderer ikke ABC-enheten, for bygningsmassen er underdimensjonert.

Derfor vil friske kvinner få et betydelig dårligere fødselstilbud.

Trygghet og forutsigbarhet viktig

ABC-enheten tilbyr lavterskeldelen av den differensierte fødselsomsorgen på Ullevål. Dette er en jordmorstyrt enhet hvor svangerskapsoppfølging, fødsel og barseltid foregår på samme sted, med samme personale.

Denne modellen reduserer behovet for medisinske inngrep og gir bedre brukeropplevelser. Selv uten markedsføring søker ca. 1000 gravide seg hit hvert år. Det vil si ca. 10 prosent av alle som føder i Oslo. En del av disse har dessuten av ulike grunner ekstra behov for trygghet og omsorg.

ABCs grunnpilarer er kontinuitet og personlig omsorg, medbestemmelse og valgfrihet, samt en fysiologisk tilnærming til fødsel, med minst mulig inngrep.

Fødsel er en familiebegivenhet der en eventuell partner har en essensiell rolle. Før, under og etter fødsel skal kvinnen ha tett oppfølging med færrest mulig kontaktpersoner. Dette gir økt trygghet og forutsigbarhet.

Fra individualisering til standardisering

Dagens planer innebærer at ansatte skal kunne «flyte fritt» mellom soner. Slik vil spisskompetansen ABC-enheten har på naturlige forløp, bli utvannet. Kontinuiteten i oppfølgingen blir redusert.

Forskning viser at jordmorstyrte enheter gir best resultater for friske kvinner, hvis de ligger adskilt fra vanlig avdeling. Omgivelsene skal være så rolige og trygge som mulig. Eget, dedikert personell med spisskompetanse på naturlige fødsler er essensielt for suksessfaktoren på ABC-enheten. Utfallet for mødre og barn er minst like bra som i tradisjonell fødeavdeling.

I de foreløpige planene for nye OUS lener man seg på standardiserte fasiliteter, prosedyrer og tilnærminger for alle brukere.

Fødeavdelingen blir en 200 meter lang korridor med plass til mottak, observasjonsrom, multifunksjonsrom, lav -og høyrisikofødsler. De ansatte skal være «brikker» som kan kanaliseres inn i fødeavdelingen etter behov.

Ikke ødelegg tilbudet

Sykehuspregede omgivelser og travle ansatte kan være negativt for fødselsforløpet. Det er ikke fysisk plass til en egen satellitt for ABC. Resultatet kan bli en økning av medisinske inngrep i fødsler.

ABC-enheten er populær også for jordmødre. Her er det stabilt personale, lavt sykefravær og jordmødre blir til pensjonsalder. De får et eierforhold til sin avdeling og et personlig ansvar for å følge opp avdelingens brukere.

Dagens planer vil sannsynligvis føre til økende flukt fra jordmoryrket.
ABC-enheten har fungert utmerket i snart 25 år. Ikke ødelegg et optimalt tilbud!