Debatt

Det gis et bredt opplæringstilbud her i fengselet | Nils Leyell Finstad

  • Nils Leyell Finstad
    Fengselsleder, Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt
Kvinner og menn under straffegjennomføring skal ha likeverdige forhold, skriver innleggsforfatteren. Bildet av Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt er tatt i en annen anledning.

Fengselslederen på Bredtveit svarer Veronica Orderud om kvinners soningsforhold.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg viser til debattinnlegget på kvinnedagen av tidligere innsatt Veronica Orderud. Deler av innlegget gir etter min oppfatning grunnlag for å gi mer faktabasert informasjon om deler av innholdstilbudet til innsatte i Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt.

Jeg kommenterer ikke debattinnlegget ellers, ut over at det omhandler viktige emner.

Kvinner og menn under straffegjennomføring skal ha likeverdige forhold.

Nils Leyell Finstad.

Jeg er derfor glad for at Sivilombudsmannen og Likestillings- og diskrimineringsombudet har et særlig fokus på kvinner som gjennomfører straff.

Kriminalomsorgsdirektoratet har for øvrig utarbeidet en egen strategi om kvinner i varetekt og straffegjennomføring.

Bredt opplæringstilbud

Grønland voksenopplæring (GVO) gir et bredt opplæringstilbud her i fengselet, både teoretisk utdanning og arbeidsrettet praksis.

Innsatte tilbys undervisning på alle nivåer, yrkesrettede kurs og andre kurs, samt veiledning på høyskolenivå. GVO tilbyr videre programfag som design og håndverk, restaurant- og matfag, helse- og oppvekstfag, entreprenørskap, service- og samferdselsfag og musikkundervisning.

GVO og fengselet har i samarbeid skapt en fullverdig frisørsalong, der innsatte nå får full opplæring og praksismuligheter i frisørfaget og dessuten i baristafaget. Det gjennomføres årlig en rekke eksamener på videregående skole nivå: både yrkesfaglige eksamener, fellesfag og studieforberedende fag.

Arbeidsdriften her i fengselet tilbyr innsatte en rekke aktiviteter innen design og håndverk, blant annet basert på individuelle behov og forutsetninger. Samtlige ansatte i arbeidsdriften har fagutdanning og samarbeider tett med GVO. Innsatte gis dermed arbeidsrettet praksis, og skolens faglærere kan undervise i ulike yrkesfag og fellesfag som norsk, engelsk og matematikk i arbeidsdriftens lokaler.

Innsatte får praksisattester for relevante yrkesrettede aktiviteter. Samtidig er arbeidsdriftens lavterskeltilbud til sårbare innsatte en svært viktig del av tilbudet her i fengselet.

Les også

Fra fengsel til hotelljobb. Her forteller Mohamed sin historie til landets mektigste kvinner

Arbeidsmarkedskurs

NAV tilbyr en rekke arbeidsmarkedskurs til innsatte i Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt. Fra de seneste årene og frem til i dag kan jeg nevne barista, anleggsgartner, truckfører, liftfører, hundekurs og spinningsinstruktør.

Flere innsatte har fått jobb og arbeidspraksis som direkte følge av disse kursene.

For øvrig kan innsatte innvilges frigang til arbeid eller utdanning utenfor fengselet.

I tillegg tilbys innsatte ulike programmer, som for eksempel sinnemestring, stressmestring, foreldreveiledning, dialog- og samtalegrupper innen temaer som vold, rus og kriminalitet. Videre har vi omfattende miljøarbeid, behandling rettet mot lovbrudd og rusbehandling.

Dette er viktige bidrag for å sikre tilpasning til samfunnet og legge til rette for fungering i arbeidslivet.

Dermed er bildet som skapes i Orderuds debattinnlegg noe korrigert.
Det er bra med debatt. Debatten blir bedre når den er faktabasert.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kriminalomsorgen
  2. Likestilling