Fagmiljøene mangler tillit til OUS-prosjektet | 16 faglige ledere ved OUS

Manglende drift på Ullevål sykehus er blant de omstridte faktorene i de nye planene for Oslo universitetssykehus, skriver innleggesforfatterne.

Å henvise til fokusgrupper er en avledningsmanøver som skal gi et skinn av medvirkning.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.


Det er riktig som OUS-direktør Bjørn Erikstein skriver i Aftenposten 2. april at fagmiljøene har manglende tillit til prosjektet. Årsaken er følgende:
Rammen med lokalsykehus på Aker og regionsfunksjoner på Gaustad og Radiumhospitalet er ikke omstridt. Det som er omstridt er noen faktorer som Erikstein utelater: størrelsen på lokalsykehuset på Aker, manglende drift på Ullevål og lokalsykehuset på Gaustad.

Avledningsmanøver

Å henvise til fokusgrupper er en avledningsmanøver som skal gi et skinn av medvirkning. Fokusgruppene diskuterer mindre justeringer innenfor et gitt «målbilde». Konseptet med et stort lokalsykehus på Aker og et lite akuttsykehus på Gaustad, sammen med traumevirksomheten, er ikke et resultat av fokusgruppenes arbeid. Dette vet Erikstein godt.

Poenget som direktøren ikke kommenterer, er at «målbildet» det refereres til legger uheldige premisser for akuttdriften.

Akuttdriften utgjør 90 prosent av belegget på indremedisinske avdelinger og 60 prosent på kirurgiske. Det er den delen av driften som har flest avhengigheter og koster mest. Det er også viktig hvordan den organiseres med tanke på opplæring av helsepersonell fremover.
Det skal nå bygges et akuttsykehus med større opptaksområde enn det vi tidligere har sett i Norge (Aker). Parallelt skal det bygges et forholdsvis lite akuttsykehus på Gaustad hvor også traumemottaket skal legges. Begge deler vil få uheldige driftsmessige konsekvenser.

Representerer tunge fagmiljøer

Vi skjønner selvsagt at «alle» ikke kan høres «alltid».

Vi mener ledelsen har en utfordring i at man ikke legger opp til reell diskusjon om de viktige spørsmålene i dertil egnede fora på riktig tidspunkt i prosessen. Ingen av oss er bekvemme med at denne diskusjonen foregår i avisen. Dette burde foregått innad i organisasjonen for lang tid siden.

Vi 16 brevskrivere representerer tunge fagmiljøer både på Rikshospitalet og Ullevål. Vi er nå med i ulike arbeidsgrupper som skal utforme en virksomhetsplan som skal passe til det for lengst vedtatte «målbildet».

Det er krevende fordi «målbildet» legger for store føringer for hva som er mulig å få til faglig. «Målbildet» er ikke utformet av fagfolk.

Dag Jacobsen, professor og avdelingsleder, Akuttmedisinsk Avdeling, OUS, Ullevål

Nils Oddvar Skaga, fagansvarlig overlege i traumatologi, Avdeling for Anestesi, OUS, Ullevål

Gunnar Sandbæk, overlege dr.med. og avdelingsleder, Avdeling for radiologi Ullevål/Aker

Pål Dag Line, professor og avdelingsleder, Avdeling for Transplantasjonsmedisin, OUS Rikshospitalet

Anne Flem Jacobsen, professor og overlege, Fødeavdelingen, OUS Ullevål

Joakim Jørgensen, overlege, Karavdelingen og Avdeling for Traumatologi, OUS Ullevål og Aker

Steinar Solberg, overlege dr.med., Thoraxkirurgisk avdeling, OUS Rikshospitalet

Peter Wiel Monrad-Hansen, overlege, Gastrokirurgisk Avdeling, OUS Ullevål

Anne Cathrine Braarud, overlege og avdelingsleder, Ambulanseavdelingen, OUS

Magne Røkkum, professor og avdelingsleder, Ortopedisk Avdeling, OUS Rikshospitalet

Jan Erik Madsen, professor og overlege, Ortopedisk Avdeling, OUS Ullevål

Bjørn Atle Bjørnbeth, seksjonsoverlege, Gastrokirurgisk Avdeling, OUS Rikshospitalet

Kristoffer Lassen, professor og overlege, Gastrokirurgisk Avdeling, OUS Rikshospitalet

Christian Buskop, avdelingsleder, LA-avdelingen, OUS

Tina Gaarder, professor og avdelingsleder, Avdeling for Traumatologi, OUS, Ullevål

Pål Aksel Næss, professor og overlege, Avdeling for Traumatologi, OUS, Ullevål

  • Les også:
  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.