Noen vil tape 1–2 millioner kroner i pensjon hvis de jobber frem til fylte 73 år | Axel West Pedersen

  • Axel West Pedersen
Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) i forkant av forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon i 2018.

Incentivene til å jobbe videre i offentlig sektor etter fylt 67 år er blitt vesentlig svekket.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Pensjonsrådgiver Harald Engelstad er på villspor i sitt forsøk på avklaringer i den pågående debatten om samordning av offentlig tjenestepensjon i Aftenposten 16. juli.

Engelstad har åpenbart rett i at det alltid har vært en svak sammenheng mellom pensjonsinnskudd og pensjonsutbetalinger i offentlige tjenestepensjon, men han tar feil når han hevder at offentlig ansatte som jobber videre etter fylte 67 år ikke blir fratatt rettigheter og påført et økonomisk tap som følge av samordningsreglene som trådte i kraft i 2011.

Axel West Pedersen er forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Pensjonsrådgiveren viser til at pensjon er forsikring mot bortfall av arbeidsinntekt, men glemmer at folketrygdens alderspensjon alltid har kommet til utbetaling fra og med fylte 70 år, uansett om mottageren eventuelt er i full jobb. Fra 2008 ble dette gjort gjeldende allerede fra fylte 67 år, og retten til pensjon fra folketrygden er dermed helt løsrevet fra et eventuelt bortfall av arbeidsinntekt.

Les også

Unni Bjelland: Hvor ble det av min tjenestepensjon? Etter 17 år i skatteetaten får jeg kr 0.

Ny utforming

Offentlige tjenestepensjonsordninger lover ansatte med full opptjening en samlet pensjon inklusive folketrygden på 66 prosent av sluttlønnen. I tariffoppgjøret i 2009 insisterte organisasjonene på å videreføre denne «bruttogarantien», men som konsekvens av pensjonsreformen og innføringen av fleksibelt uttak av alderspensjon fra folketrygden i 2011 måtte dette løftet gis en ny utforming.

Det ville åpenbart være urimelig å la tjenestepensjonen kompensere for den reduksjonen i alderspensjon fra folketrygden som blir resultat av et tidlig uttak, for eksempel ved 62 år. Like urimelig er det å ta hensyn til den økningen i de årlige ytelsene som blir resultatet hvis den ansatte velger å utsette uttaket, for eksempel til 70 år eller senere.

Statsminister Jens Stoltenberg slo derfor fast i sitt brev til Riksmeklingsmannen: «Beregning av tjenestepensjon – herunder samordning med alderspensjon i folketrygden – skal skje slik at tjenestepensjonen ikke påvirkes av når den nye fleksible alderspensjonen fra folketrygden tas ut.»

Les også

Fem offentlig ansatte: Det er grovt urimelig når vi jobber lenger enn til 67 år og får mindre og mindre pensjon jo lenger vi arbeider

Svekkede incentiver

Da Arbeids- og sosialdepartementet i 2010 la frem forslag til nye regler for samordning, valgte man imidlertid bare å følge dette prinsippet for tidlig uttak: Hvis alderspensjonen fra folketrygden tas ut før fylte 67, samordner man som om pensjonen var tatt ut ved 67 år.

I stedet for å gjøre noe tilsvarende i forbindelse med en eventuell utsettelse av uttaket etter fylte 67 år, valgte departementet å la tidspunktet for avgang fra stillingen være avgjørende for størrelsen på det såkalte samordningsfradraget slik at retten til tjenestepensjon gradvis går tapt jo lenger man jobber.

Resultatet er at incentivene til å jobbe videre i offentlig sektor etter fylt 67 år er blitt vesentlig svekket i forhold til de reglene som gjaldt før 2011, stikk i strid med intensjonene i pensjonsreformen. Sammenlignet med eldre fødselskull vil ansatte født i 1943 eller senere vil typisk bli påført et tap av pensjonsrettigheter i størrelsesordenen 1–2 millioner kroner hvis de jobber frem til fylte 73 år.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meiningar på Facebook og Twitter