Kriseforskrift er i strid med Grunnloven | Ina Lindahl Nyrud

  • Ina Lindahl Nyrud
    Ina Lindahl Nyrud
    Advokat, Norsk Journalistlag
Journalister fra lokalavisene må gis tilgang til å overvære fjernmøtene, mener Ina Lindahl Nyrud. Her er Erna Solberg og Bent Høie i videokonferanse med blant annet ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog.

Myndighetene må ikke få lov til å undergrave innbyggernes krav på å bli holdt løpende orientert om hva som skjer.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Når landet befinner seg i krise, er medienes samfunnsfunksjon og behovet for å verne en fri informasjonsformidling særlig viktig. Da må vi ikke lovverket vårt hindre mediene i å spre samfunnsviktig informasjon og kontrollere offentlige styremakter.

Utbruddet av covid-19 har utløst behov for midlertidige endringer av de vanlige saksbehandlingsreglene i kommuneloven. Plutselig står vi overfor en situasjon der kommuner og fylkeskommuner må hindre smittespredning gjennom normal møtevirksomhet i folkevalgte organer.

En slik ekstraordinær krise tenkte naturligvis ingen på da den nye kommuneloven ble vedtatt for bare to år siden. Derfor er det lett å forstå at regjeringen for en kortere periode ønsker å lette gjennomføringen av fjernmøter.

Norge har i denne pandemien behov for unntak fra våre tradisjonsrike forvaltningsprinsipper.

Gikk galt allerede første dag

Men allerede første dagen etter at Norge ble koronastengt, gikk det galt. 13. mars trådte det i kraft en midlertidig kriseforskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredningen av covid-19.

Her heter det i paragraf 4: «Folkevalgte organer kan gjennomføre et fjernmøte selv om kommunen eller fylkeskommunen ikke har tekniske løsninger for å sikre at allmennheten får tilgang til møtet.»

Forskriften springer ut av den ferske koronaloven. Den loven understreker at det ikke vil være adgang til å fastsette kriseforskrifter som strider mot Grunnloven. Begrunnelsen er at forskriftskompetansen ikke skal benyttes på en måte som utfordrer rettsstatsprinsippene.

Norge har en bestemmelse i Grunnloven vår som sier at «Alle har rett (…) til å følgje forhandlingene i (…) folkevalde organ.»

Det betyr at møtene i kommunestyrene og fylkestingene skal være åpne for blant annet journalister fra lokalpressen. Forskriftsbestemmelsen er derfor grunnlovsstridig.

Les også

Harald Stanghelle: Vi var på vei inn i en demokratisk blindsone. Så slo årvåkne jurister alarm.

Åpenhetsprinsippet

Betingelsen for å utvide muligheten til kommunale fjernmøter må være at de grunnleggende innsynsrettighetene for borgerne skal bestå under pandemien.

Vi må aldri endre åpenhetsprinsippet i Kommune-Norge. Det er mer enn noen gang en sentral demokratisk oppgave for den kommunale og fylkeskommunale forvaltningen å sørge for at allmennheten får best mulig informasjon.

Myndighetene må ikke i unntakssituasjoner få lov til å undergrave innbyggernes krav på å bli holdt løpende orientert om hva som skjer.

Norge må gjøre alt for å unngå mangelfull og upresis informasjon i kampen mot koronaviruset. Vi må sikre åpenhet som en sentral demokratisk grunnverdi.

Les også

Hva betyr koronalovene i praksis? Vi har tatt en nærmere titt.

Journalistenes avgjørende rolle

Størst mulig åpenhet fra myndighetene gjennom mediene er det virkemiddelet som best kan sikre at de formelle institusjonene fungerer i samsvar med demokratiske intensjoner. Journalistene spiller en helt avgjørende rolle for å spre korrekt informasjon til publikum.

Jo større samfunnsinteresser det er knyttet til en sak, jo større behov er det for at forholdene legges til rette for at redaktørstyrte journalistiske medier gis mulighet til å fylle sin funksjon på en god måte.

Møteoffentlighetsprinsippet ble slått fast allerede i 1837. Moderne teknologi har gjort prinsippet enklere å kunne gjennomføre i praksis.

Åpenhetsprinsippet i kommunene og fylkeskommunene er særlig viktig for lokalbefolkningen og dermed lokalpressen. Kommunestyrene og fylkestingene rundt om i landet må derfor legge til rette for at journalistene fra lokalavisene gis tilgang til å overvære fjernmøtene.

Innbyggerne i landet må ikke gå glipp av viktig informasjon under pandemien. Vi må hegne om lokaldemokratiet vårt – ikke minst i krisetider.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter