Når behovet er der

  • Overlege. Leder Bergen Røde Kors Sykehjem
  • >stein Husebø
  • Bergen Røde Kors Sykehjem<br
  • Avdelingsoverlege
  • Bettina Sandgathe Husebø

Omsorg. Uten retningslinjer som sier hvilken kompetanse sykehjemmene må ha, vil Samhandlingsreformen medføre at eldre blir grovt diskriminert.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Utfordringer. To gamle blir skilt etter 63 års ekteskap. Norge har utfordringer, vil vi sikre våre sårbare gamle en god eldreomsorg?

Vi trenger en forsterket samfunnsdebatt om livskultur, holdninger og verdier, med fokus på livets begynnelse og slutt, eldreomsorg, liv og død. Debatten må føres kontinuerlig, i alle familier, i mediene, politikk og fagfora. Hver enkelt av oss må spørre seg hva jeg og vi kan bidra med for å sikre våre gamle, foreldre, besteforeldre og oss selv en verdig alderdom.

Nasjonale retningslinjer

Norge har ingen nasjonale retningslinjer som beskriver kriterier for hvem som trenger og har rett til sykehjemsplass. Når vi spør kommunene hvilke kriterier de har, får vi til svar: «at det finnes plass». Vi foreslår et fagutvalg som definerer slike nasjonale retningslinjer.

Mange pårørende gir hjemmebasert eldreomsorg. De kan også bli til pasienter om belastningen blir for stor. Disse pårørende må tas vare på, få støtte og avlastning i hjemmet og gjennom korttidsopphold på sykehjem. En statlig garantert omsorgslønn vil bidra til at flere pårørende kan gi eldreomsorg hjemme. Innsparingen og gevinsten vil være omfattende, ikke minst for de gamle.

Tilgang til lege

Sykehjemmene i Norge kan sikre eldreomsorg i pasientens nærmiljø. Forutsetningen er tilgang til kompetent lege og pleiepersonale, hele uken, hele døgnet. I dag er det ett legeårsverk for 1,5 pasienter på sykehus, mens det på sykehjem er ett legeårsverk for 140 pasienter. Pasientene på sykehjem er ikke 100 ganger friskere enn på sykehus, tvert imot. Det er også behov for tverrfaglig kompetanse som fysioterapi, ergoterapi, aktivitør med mer, noe de fleste sykehjem ikke har. Uten nasjonale retningslinjer som fastlegger hvilken kompetanse sykehjemmene må ha, vil Samhandlingsreformen medføre at gamle pasienter utsettes for grov diskriminering.

Pårørende

Hjemme er best. Spesielt i barndommen og alderdommen. Men det må finnes et hjem, og noen som sikrer god omsorg når behovet er der. Disse noen er fremfor alt pårørende. Men det er også profesjonelle hjelpere, hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Fastlegene må forpliktes til regelmessige hjemmebesøk til syke og sårbare gamle. En god samhandling med tilpasset hjemmebasert omsorg og behandling, vil forebygge problemer og redusere behovet for sykehjemsplass og sykehusinnleggelser.

I Norge er det ca. 500000 pensjonister. I 2050 vil det være ca. 1,5 millioner. Våre år som pensjonister vil fordobles. Samtidig vil flere sårbare gamle oppleve ensomhet, isolasjon og inaktivitet på slutten av sitt liv. De kan oppleve at de dør sosialt før kroppen dør.

Frivillige

Vi organiserer nå en nasjonal satsing der pensjonister hjelper «gamle». Frivillig innsats overfor disse sårbare gamle gir mening, motivasjon, aktivitet og helse til pasientenes liv, og til den som er frivillig.

Det befinner seg tre ganger flere pasienter på sykehjem enn på sykehus. Vi trenger et kunnskapsløft, forskningssentre og forskningsprosjekter. Kommunehelsetjenesten må benyttes for læringsarenaene til føringer som ligger i Samhandlingsreformen, og til endringer i nødvendig kompetanse til helsepersonell i utdanning og rekruttering til eldreomsorg.

Norge og Sverige bruker av alle land mest ressurser til offentlig eldreomsorg. Antall sykehjemsplasser og dødsfall på sykehjem er høyere enn i noen andre land. En økning av ressursene til offentlig eldreomsorg er nødvendig. Samtidig nærmer vi oss et «tak». Behovet for økonomi og kompetent personale vil overstige landets kapasitet. I Europa har de lite råd til samfunnsfinansiert eldreomsorg. Men de har omfattende prosjekter og konsepter, spesielt når det gjelder demens, frivillighet og hjemmebasert omsorg, som vi Norge kan lære mye av.

Samhandling

Å skille et gammelt ektepar, begge med omfattende helseutfordringer, forteller om et system som er sykt. Optimal samhandling mellom offentlig og pårørendebasert eldreomsorg, og en sterk frivillig innsats, er forutsetningen for lykkes med å sikre våre sårbare gamle, og oss, en verdig, siste levetid.