Debatt

Leger mangler kunnskap om alternative løsninger | Liv Haugli

  • Liv Haugli
    Liv Haugli
    Dr. med., spesialist i arbeidsmedisin
Legen skal vurdere sykdommen eller skaden, hvordan den påvirker arbeidsevnen og det eventuelle gapet mellom arbeidsevne og arbeidskrav, skriver Liv Haugli.

Du som sykmelder, plikter å sette deg såpass inn i forholdene på arbeidsplassen at du kan gi råd som kan bidra til at den sykmeldte kommer raskere tilbake til arbeid.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Til doktor Rognstad,

Takk for at du tok deg tid til å svare på mitt innlegg i Aftenposten 19. september. Du synliggjør dine holdninger til fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering. Hvis vi skal klare å redusere sykefraværet slik at færre mottar uføretrygd, er det viktig at også legene synliggjør sine holdninger til sykmeldingsarbeidet. Mitt innlegg skrev jeg på bakgrunn av en artikkel i Aftenposten 17. september, om at 20 leger var blitt fratatt retten til å sykmelde.

En lege hadde sykmeldt en pasient på grunn av slapphet, og når sykepengene tok slutt (etter ett år) var vedkommende tilbake i arbeid. Det andre eksempelet var en lege som hevdet at når en pasient klaget over ryggsmerter og operasjon eller fysioterapi ikke var aktuelt, var sykmelding den eneste løsningen.

Les også

Nei, fastlegene trenger ikke belæres om sykmelding | Sture André Rognstad

Vitner om manglende kunnskap

For meg vitner dette om manglende kunnskap om alternative løsninger. I mitt innlegg i Aftenposten henvendte jeg meg til disse legene som hadde mistet retten til å sykmelde. Jeg hevdet at de bør utvide sin verktøykasse for å kunne ivareta pasientene på en bedre måte. Løsningen for pasienter med kroniske muskel/skjelettsmerter eller slapphet, er sjelden langvarig sykmelding.

God kommunikasjon, å hjelpe pasienten til økt bevisstgjøring av sammenhenger mellom egne tanker, følelser, kropp og livssituasjon og å bidra til at arbeidstager og arbeidsgiver kan finne gode løsninger på arbeidsplassen, er viktig.

På tide å rope et varsko

Legen skal vurdere sykdommen eller skaden, hvordan den påvirker arbeidsevnen og det eventuelle gapet mellom arbeidsevne og arbeidskrav. Du hevder at hvis du skal sette deg inn i forholdene på arbeidsplassen, eller hjelpe noen som er blitt syke på grunn av disse forholdene over i annet arbeid, er dette arbeidsformidling. Jeg tror ikke ditt syn deles av de fleste allmennpraktikere. Hvis det er tilfellet, er det på tide å rope et varsko. Du som sykmelder plikter å sette deg såpass inn i forholdene på arbeidsplassen, at du kan gi råd om tilrettelegging som kan bidra til at den sykmeldte kommer raskere tilbake til arbeid.

Mitt poeng er at legene som har mistet retten til å sykmelde muligens vektlegger for lite at de fleste arbeidsplasser er helsefremmende, og at bivirkningene av sykmelding er store og alvorlige. Men så er det dessverre også slik at noen arbeidsplasser er sykdomsfremkallende. Da er det din jobb som lege å bidra til forebyggende helsearbeid ved for eksempel å melde fra til ledelsen om helsefaren, ta kontakt med bedriftshelsetjenesten, eller gi pasienten råd om annet arbeid slik at du reduserer risikoen for sykdom eller uhelse. Dette er ikke arbeidsformidling, men godt legearbeid. Min erfaring er at mange leger gjør dette på en utmerket måte.

Å følge opp sykemelding er ressurskrevende

Å følge opp sykmelding er ressurskrevende. Jeg er enig i at rammevilkårene for dette arbeidet i allmennpraksis ikke er gode nok. Kanskje nettopp fordi allmennpraktikeren både kan ha for mange arbeidsoppgaver og for mange pasienter på listen, bør denne oppgaven overlates til leger med spesialkunnskap på arbeid- og helsefagfeltet.

Les mer om

  1. Sykefravær
  2. Arbeidsplass
  3. Jobb
  4. Rettigheter