Nei, blindsoner er ikke barnas ansvar | Morgan Andersson

Det er bra at Norges Lastebileier-Forbund ønsker å arbeide for økt trafikksikkerhet blant barn og unge. Dessverre er budskapet i denne filmen problematisk, skriver innleggsforfatteren.

Barn kan ikke ha ansvar for å unngå påkjørsel av lastebilsjåfører som bryter vikeplikten.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) lanserte nylig en video i forbindelse med sin kampanje «Venner på veien».

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen deltok i lanseringen av filmen, som fokuserer på blindsoneproblematikk ved høyresving.

Det er bra at NLF ønsker å arbeide for økt trafikksikkerhet blant barn og unge. Det er viktig å informere våre unge trafikanter om hvordan vi skaper et godt og trygt samspill på norske veier.

Dessverre er budskapet i denne filmen problematisk, da det langt på vei fremstilles som om det er barns ansvar å unngå påkjørsel av en lastebilsjåfør som bryter vikeplikten.

Morgan Andersson.

Videre benyttes sterke visuelle grep med bilder av påkjørt sykkel og et barn som ligger tilsynelatende livløst på veien, noe som vil skape frykt for å sykle blant både foreldre og barn.

Sjåføren har hele ansvaret

NLF skriver i sin omtale av kampanjen: «Det er spesielt i veikryss hvor lastebilen skal til høyre at de farligste situasjonene kan oppstå. Hvis en syklist befinner seg på innsiden av lastebilen og skal rett frem i krysset, har sjåføren i lastebilen liten eller ingen sjanse til å se den mindre trafikanten, siden den befinner seg i blindsonen.»

La det ikke være noen tvil: Sjåføren har det hele og fulle ansvaret for å forvisse seg om at det ikke er noen i blindsonen før han/hun svinger.

Samtidig er det mildt sagt problematisk hvis kjøretøyets utforming eller mangel på førerstøttesystemer ikke gir fører mulighet til å overholde trafikkreglene.

Syklister rammes

En rapport fra et doktorgradsprosjekt ved NTNU viser at tunge kjøretøyer var involvert i en tredjedel av ulykkene der syklister omkom i norske byområder i årene 2000–2014.

Dette er en andel som er blant de høyeste i Europa.

I halvparten av ulykkene med dødelig utgang gjorde tunge kjøretøyer en høyresving mens syklisten befant seg på høyre side av det tunge kjøretøyet, enten i veibanen eller på parallell sykkelsti/fortau.

Den danske havarikommisjon for veitrafikkulykker utførte i 2016 en dybdeanalyse av 30 ulykker med tyngre kjøretøyer. Undersøkelsen viser at halvparten av alle disse ulykkene kunne ha vært unngått dersom førerne hadde tatt seg tid til å orientere seg bedre.

Gjennom rekonstruksjoner av ulykkene hvor syklister er involvert, konkluderte kommisjonen med at syklistene ikke kunne forutsett eller avverget noen av ulykkene.

Støtter opp under nullvisjonen

Det finnes flere mulige tiltak som vil styrke sikkerheten og redusere antall ulykker mellom tungtransport og myke trafikanter.

Etablering av en trygg sykkelinfrastruktur hvor de syklende er fysisk adskilt fra øvrige trafikantgrupper, står øverst på ønskelisten.

Barn skal slippe å sykle i veibanen sammen med annen trafikk.

Separate løsninger fremmer både sikkerhet og fremkommelighet for alle trafikkgrupper. Dette er imidlertid et langsiktig prosjekt, og det er andre tiltak som kan og bør iverksettes på kort sikt.

Ulykker med tyngre kjøretøyer er ofte alvorlige ulykker, og andelen omkomne er relativt høy i forhold til ulykker med andre typer kjøretøyer. Den danske undersøkelsen viser at man ved bruk av førerstøttesystemer kunne unngått hele 19 av de 30 ulykkene.

I lys av nullvisjonen (ingen drepte eller hardt skadde i trafikken) og tilgjengelig teknologi mener Syklistenes Landsforening at myndighetene må innføre krav om førerstøttesystemer i norskregistrerte tyngre kjøretøyer som detekterer myke trafikanter i blindsonen.

Noen lastebilprodusenter har allerede innført dette, også med automatisk nødbrems.

Myndighetene kan gi økonomisk bistand til bransjen for å få dette på plass raskest mulig. Dette vil redde liv.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.


Lese mer? Her er noen forslag: