Det er mange upresise uttalelser om utilregnelighet

  • Tor Langbach
    Tor Langbach
«Var han psykotisk under gjerningen, kan han ikke straffes», er et vanlig utsagn. Dette er feil, ifølge Tor Langbach, tidligere direktør i Domstoladministrasjonen.

Man slipper ikke nødvendigvis unna straffansvar om man var psykotisk.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Voldshandlingene i Kongsberg vekker naturligvis sterke følelser. Mye synes å tyde på at gjerningsmannen hadde psykiske problemer. Dette har ført til en rekke uttalelser i mediene om utilregnelighet.

Mange uttalelser er imidlertid upresise og egnet til å skape uklarhet om hva utilregnelighet er, hvem som avgjør tilregnelighetsspørsmålet og hva som skal til for å konkludere med utilregnelighet.

Vanlige utsagn er dette: «Var han psykotisk under gjerningen, kan han ikke straffes» og «man slipper straff om man i gjerningsøyeblikket hadde en sterkt avvikende sinnstilstand». Det skrives også at psykiaterne skal avgjøre om siktede er utilregnelig.

Alt dette er feil.

Utredning av gjerningsmannen

Det psykiaterne skal gjøre, er å foreta en klinisk og diagnostisk utredning av gjerningsmannen. De skal særlig se på graden i svikt av virkelighetsforståelse og funksjonssvikt ellers. Ikke enhver avvikende virkelighetsforståelse har betydning. Diskusjonen rundt Anders Behring Breiviks utilregnelighet illustrerte dette.

Hvis det foreligger slike svikt, må retten vurdere om den er enig med de sakkyndige. Retten må så vurdere om en eventuell svikt utgjør det loven kaller en «sterkt avvikende sinnstilstand». Dette er det retten, ikke de sakkyndige, som skal ta stilling til, ved å sammenholde det de finner bevist om hans tilstand med lovens begrep.

Men retten er ikke derved i mål. Den må i tillegg ta stilling til om dette skal medføre utilregnelighet, altså om han var «utilregnelig på grunn av» denne sinnstilstanden. Dette er med andre ord en vurdering som kommer «på toppen». Dette er med andre ord en vurdering som kommer «på toppen».

Kan holdes ansvarlig

Hva denne vurderingen etter dagens regel, som kom for ett år siden, egentlig skal gå ut på, kan være litt usikkert. Men helt sentralt er et etisk perspektiv: Er det grunnlag for å klandre eller ansvarliggjøre gjerningsmannen? Et viktig moment i denne sluttvurderingen er om straffansvar synes rimelig og rettferdig.

Med andre ord: Man slipper ikke nødvendigvis unna straffansvar om man var psykotisk eller hadde en sterkt avvikende sinnstilstand. Det må ikke minst spørres om gjerningsmannen visste hva han gjorde og om hans psykiske lidelse innebar at han ikke kunne ha handlet annerledes.

Selv om man har psykiske plager og er psykotisk, kan man i prinsippet holdes ansvarlig for hva man velger å gjøre.

Tidslinje for hendelsene