Debatt

Omskjæring av gutter er alvorlig | Mats Liland og Geir Kjell Andersland

  • Mats Liland, leder i Stopp Omskjæring, og Geir Kjell Andersland, barnerettsjurist
Fotografiet av omskjæringssituasjonen oppgis å være tatt mellom 1865 og 1872 i Sentral-Asia.

Et stort flertall av nordmenn vil ha 18-års aldersgrense for omskjæring av gutter. Det er useriøst å betegne et slikt standpunkt som jødehat.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Omskjæring av gutters friske kjønnsorgan, uten samtykke, strider mot bestemmelser i FNs barnekonvensjon og Grunnloven.

Mats Liland
Geir Kjell Andersland

Lite kyndig

Omskjæring av gutter er et komplekst tema som krever respekt for seriøse argumenter på begge sider. Men menneskerettsforsker Hadi Strømmen Lile forenkler de juridiske motforestillinger i sitt innlegg i Aftenposten 22. juli. Lovgrunnlaget motstanden hviler på, er bredere enn de bestemmelser fra Barnekonvensjonen han nevner.

Liles beskrivelse av Barnekonvensjonens rettslige betydning fremstår lite kyndig. Barnekonvensjonen er ikke bare en folkerettslig konvensjon, den er inkorporert i norsk rett og gir alle barn individuelle rettigheter. Den har forrang ved motstrid ovenfor øvrig lovgivning, bortsett fra Grunnloven.

Les også

Les også. Til Stortinget: Skam dere! La barnas kjønnsorgan være i fred! | Kirsti Karina Dahl Sæternes

Hensynet til barnets beste (konvensjonens artikkel 3), rett til å bli hørt og medvirke (12) og rett til vern om personlig integritet (19), følger også av Grunnloven. Omskjæring er så alvorlig at ritualet er i strid med Grunnloven § 104 om barns rettigheter.

Aldersgrense er ikke jødehat

En aldersgrense som sikrer at gutter kan selv bestemme, vil også innfri barns rett til religionsfrihet. Når foreldres religionsfrihet er i konflikt med barnas rettigheter, må vi velge hvilke hensyn som er viktigst.

Et stort flertall av nordmenn vil ha 18-års aldersgrense. Det er useriøst å betegne et slikt standpunkt som jødehat.

Menn som er utilfreds med å være omskåret, føler ofte frustrasjon over ikke å bli tatt på alvor. Flere av dem er viktige personer i en voksende bevegelse mot omskjæring. De løftes for sjelden frem av mediene.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Debatt
  2. FNs barnekonvensjon
  3. Omskjæring