Debatt

Ta boligene tilbake! | Janne Wilberg

 • Janne Wilberg, byantikvar

I 2009 bodde det bare 600 mennesker i Kvadraturen. Posthallen, på bildet, ble bygget om til boliger før 2009. PBE har gitt rammetillatelse til 130 nye boliger i Kvadraturen siden 2009. Rolf Øhman

Det er nå tid både for «foredling» og revitalisering av Kvadraturen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kvadraturen representerer den «kulturhistoriske indrefileten» i Oslo med Akershus festning og 16-hundretallets by med det rettvinklede gatenettet som bærende elementer, supplert med et stort antall flotte bygårder og anlegg fra 17-, 18— og 1900-tallet.

I en by i vekst stilles store krav til prioritering av samfunnsmessige hensyn. Byantikvaren er opptatt av at prioritering ikke bare skal bety bortprioritering, men at man også skal prioritere noe opp, i denne sammenhengen å ta vare på byens viktige kulturminner.

Janne Wilberg Øhman Rolf

Kvadraturen er et område som peker seg ut for klar prioritering. Det er et sterkt ønske fra mange hold om å få flere boliger i Kvadraturen, et ønske Byantikvaren deler. De høyaktuelle planene for et bilfritt sentrum er også etter vårt hjerte. Det vil bidra til å øke attraktiviteten for nye beboere og gi mer byliv i området.

Bydelen trenger ikke nye høyhus

Vi tror at det er mulig å forene ønsket om flere boliger med ønsket om å ta vare på bydelens karakter. Denne bydelen er etter vår oppfatning langt på vei ferdig bygget og en av de tettest bebygde i Oslo. Den trenger ikke flere kvadratmeter og nye, høye dominerende bygninger og påbygninger som bryter med bydelens skala.

La oss, som København i sin nye kommuneplan, sørge for at det ikke bygges flere høyhus inn i det historiske sentrum. Derimot er det tid både for «foredling» og revitalisering av Kvadraturen.

La toppetasjene bli boliger

Den største boligressursen ligger i eksisterende bygningsmasse bygget for differensierte formål med forretningslokaler i første eller over to etasjer, kontorer i etasjen over og med boliger på toppen. Ved å ta tilbake denne bruken kan man sikre en boligandel i et stort antall bygårder.

Dette fordrer at Oslo kommune er villig til å gi dispensasjoner til krav for nye boligområder til uteområder osv. En slik politikk øker også verdien og betydningen av å beholde de grøntområdene som finnes i Kvadraturen.

Bydelens funkisbygninger utgjør også en egnet ressurs for boligutbygging. Flere er i bruk til hoteller. Dette bidrar med liv i Kvadraturen, men for å oppnå ønsket byliv og eierskap til nabolaget kan det ikke måles med verdien av flere fastboende i området.

Nybygg med kvalitet og respekt

Store deler av Kvadraturen står på Gul liste, men det finnes store enkeltgårder innimellom med så lav kulturhistorisk verdi at de kan rives og erstattes av moderne boliger, gjerne med hager på taket. Men nybyggeriet må gjennomføres med kvalitet og respekt for eksisterende bygningshøyder og volumer i gateløpet og i området.

Godt byliv kan også skapes gjennom utadrettet virksomhet på gateplan og fjerning av gitter, vindusfolie o.l., aktivisering av hjørnelokaler i kryss og opprydding i skilt— og reklamejungelen. Bevaring av den historiske bebyggelsen og tilbakeføring av bygningsdetaljer kan heve Kvadraturen ytterligere. Både fastboende og turister ønsker å oppholde seg i «den gamle, koselige byen».

Byantikvaren har usvikelig tro på at det også finnes et stort potensial for å bruke historien aktivt i en bylivssammenheng både gjennom formidling og arrangementer. Den viktigste historiefortelleren utgjør imidlertid bygningene selv i dette som ikke bare er byens, men landets «arkitekturgalleri på rot».

Twitter: @jannewilberg


Her kan du lese flere saker om utvikling av Oslo sentrum:

 1. Les også

  - Bygg flere boliger i Kvadraturen

 2. Les også

  Filipstad kan bli et symbol på hvordan vi lykkes med skiftet i norsk økonomi | Espen Sørbye Frederiksen

 3. Les også

  Han har 4000 kvadratmeter ledig midt i Oslo sentrum. Interessert?

 4. Les også

  Vil ha akvarium og kongresshotell i kornsiloen på Vippetangen

 5. Les også

  Slik kan det bli om Oslo sentrum blir bilfritt

Les mer om

 1. Debatt
 2. Arkitektur
 3. Byutvikling
 4. Byplanlegging
 5. Oslo

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Alle vil ha flere boliger i Kvadraturen. Men nå er et nytt boligprosjekt stoppet.

 2. KRONIKK

  Alle byens brukere eier det offentlige rom. I Kvadraturen og Sentrum er det langt mellom de innbydene oasene. Byen trenger en restyling.

 3. OSLOBY

  Nå jobbes det med en ny idé: Rekkehus på taket av bygårder i Oslo

 4. DEBATT

  Kvadraturen trues av en klam hånd over noen «historiefortellende» elementer

 5. DEBATT

  Det er ugreit å glemme historien i Skippergata

 6. DEBATT

  Antall beboere i Kvadraturen kan tredobles