Kort sagt, torsdag 22. august

  • Debattredaksjonen

Sykehusutbygging i Oslo. Venezuela. Skepsis mot islam. Rivingen av Y-blokken. Å være bussjåfør i Oslo sentrum. Lojalitet i embetsverket. Miljøregnskap. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ikke vår brukerrepresentant

Tove Nakken leder Brukerutvalget ved OUS, som utnevnes av ledelsen. Hun skriver 8. august at vi bør glede oss til nye sykehusbygg i Oslo.

Nakken har feil oppfatninger. Ingen vil beholde de dårligste byggene på Ullevål. Utbyggingen på Gaustad er ødeleggende. Hun har ikke oppfattet sterke advarsler mot planene fra en rekke fagmiljøer.

9. mars i år ble Nakken intervjuet i Dagsavisen. Hun uttalte seg da som i Aftenposten 8. august. Det ble spurt om hun hadde vedtak i Brukerutvalget bak seg? Tvert imot: Brukerutvalget uttalte 25. mars: «Dagsavisen publiserte 9. mars. en sak om brukerutvalgets syn på fremtidens sykehus i Oslo, som brukerutvalget hverken står bak eller inne for».

Det er utrolig at Nakken kommer tilbake etter refs fra utvalget. Har hun nå fått vedtak fra sine medlemmer?

Bente Odner, beboer i Nordre Aker, og Randi Werner-Erichsen, Stovner-beboer


Skal forberedes på arbeidslivet

I en kronikk 13. august hevder dosent Trond Blindheim og førsteamanuensis Thor Øivind Jensen at enkelte studier er bortkastet. De foreslår å redusere statsstøtten til utdanninger med store ledighetstall. Diskusjonen er viktig, men løsningen deres bygger på en overdramatisering av virkeligheten.

Det fremstilles som at det er lange køer av nyutdannede studenter som i årevis sliter med å få seg jobb. NIFUs kandidatundersøkelse viser at det kun er åtte prosent av nyutdannede som er arbeidsledige et halvt år etter eksamen. Der hvor kandidater over tid har problemer med å få jobb, har universitetene og høyskolene ansvaret for å gjøre studiene mer relevante eller legge de ned.
Så har Blindheim og Jensen har et poeng når det gjelder behovet for tettere samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet. Jeg har satt i gang arbeidet med en stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning. Målet er sterkere arbeidstilknytning i alle utdanninger og økt kvaliteten på studentpraksis. Studentene skal være trygge på at utdanningen de har valgt fører til en relevant jobb.

Iselin Nybø

forsknings- og høyere utdanningsminister (V)


Ukritisk om Venezuela

Aftenpostens lederartikkel om Venezuela 16. august er spekket med uriktige påstander. Spesielt alvorlig er påstanden om at Nicolás Maduro mangler legitimitet på grunn av valgfusk i 2018. Vi minner Aftenposten om at det i forkant av fjorårets valg ble inngått en avtale der regjeringen gikk med på opposisjonens krav, blant annet om å flytte presidentvalg frem og å invitere FN-observatører. Etter press fra USA trakk opposisjonen seg fra avtalen og boikottet valget.

Motkandidaten Henri Falcón ble truet med sanksjoner av USA hvis ikke han trakk seg. USA presset i tillegg FN til ikke å sende observasjonsdelegater. Maduro vant valget med 67,8 prosent. Valgdeltagelsen var lav, 47 prosent, men til sammenligning var deltagelsen under valget i Guatemala forrige uke, uten boikott eller innblanding fra USA, bare på 40 prosent.

Vi er klar over at Venezuela lenge har vært mainstream mediers hatobjekt nummer én, men Aftenpostens lesere burde kunne forvente en mer seriøs fremstilling av situasjonen i landet enn bare ukritisk gjengivelse av USAs propaganda.

Dave Watson, Latin-Amerikagruppen i Bergen


Islamsk Råd Norge kan redusere islam-skepsis

Mohammad Usman Rana hevder at islamhat og muslimhat bare er en semantisk diskusjon. Det er feil. Det går an å være imot ideologien islam uten å være imot den enkelte muslim. Akkurat som vi var imot kommunismen (jeg er født i 1952), men ikke imot den enkelte russer.

Én grunn til skepsisen mot islam er menneskesynet vi leser i Koranen: «Dere [muslimene] er det beste folk som er blitt brakt frem for menneskeheten» (sure 3:110). Til og med en slave er bedre enn en fri person, hvis slaven er muslim og den frie er kristen (2:221). Vi ønsker ikke dette i Norge.

Koranen har en rekke nedverdigende beskrivelser av ikke-muslimer: Vi er syke (2:110), uten forstand (2:171), svikefulle (3:73), uvitende (6:111), verre enn demoner som tror på Allah (46:29-35), kort sagt: de verste skapninger (98:6). Jødene står nederst på rangstigen: «Allah har gjort noen av disse ondsinnede personene om til aper og svin» (5:60, også 2:65-66, og 7:166).

Den enkleste måten å redusere skepsisen mot islam på er at Islamsk Råd Norge tar avstand fra denne rangeringen av mennesker. Vi vil gjerne høre fra alle moskeene at dere godtar de verdiene som staten Norge bygger på, og én av dem er at alle mennesker er likeverdige. Stortinget har nedfelt det i menneskerettsloven.

Dag T. Elgvin, Svelvik


Det er bare å gå videre med rivingen av Y-blokken

En liten, krenket flokk fra elfenbenstårnets øverste etasje kjemper nå en siste kamp mot riving av Y-blokken. I sitt felttog har de hele veien avfeiet kravene til sikkerhet, uten at det fremgår om noen av dem vet hva sikkerhet handler om. Men her må også regjeringen kritiseres. Detaljkravene til sikkerhet er nok høyt graderte, men det burde allikevel ha vært mulig å komme ut med mer generell informasjon.

Uten bygningstekniske kunnskaper, men med en del informasjon fra åpne, internasjonale kilder om utviklingen på feltet, vil jeg anta at sikkerhetsaspektet kan oppsummeres omtrent slik: De nye regjeringsbyggene må bli fundamentert på en totalt annen måte enn 1960-talls fundamenteringen av Y-blokken. Både fundamenter, kjellerrom og installasjoner må tilfredsstille krav som Y-blokken aldri vil kunne tilpasses til. I stor grad vil dette også gjelde bygningskroppen over bakken. Trolig vil man også utforme fundamenteringen slik at den samtidig skjermer Høyblokken, som heller ikke tilfredsstiller nye krav. I Høyblokken vil man for øvrig stå overfor en utfordring med å bygge inn en sikret sjakt for evakuering, med blant annet egen strømforsyning for heis, lufttilførsel og lys.

Det er bare å gå videre med rivingen av Y-blokken. Det er ingen vei tilbake.

John Berg major (R), forsvarsanalytiker


Forbrytelse og straff

21 års fengselsstraff til arkitekten som tegnet kollektivtrafikkløsningen for Bjørvika og sentrum av Oslo. 21 års yrkesforbud etter at han/hun har sonet ferdig. Ingen prøveløslatelse.

Abdulvakhit Kosoni, meget illsint bussjåfør


Når lojaliteten trekkes i tvil

«Er ikke embetsverket lenger lojalt mot sin egen nøytralitet?» spør Harald Stanghelle i Aftenposten 20. august. Spørsmålet refererer til politidirektør Benedicte Bjørnlands uttalelser om behovet for kontakt mellom politikere og Politidirektoratet, før det trekkes grunnleggende og vidtgående nye slutninger om nærpolitireformen.

Er det da egentlig et spørsmål om lojalitet? Direktøren kan vel også forstås dit hen at hun kun etterlyser en bedre dialog med politikere om en kompleks etatsreform, med et omstridt faktagrunnlag? I så fall blir det kanskje mer relevant å snakke om betydningen av åpenhet, kontakt og dialog mellom faglig gjennomføringsansvarlig og de politisk ansvarlige, enn om lojalitet?
En etatsleder med gjennomføringsansvar bør vel i det minste kunne si fra om hvordan skiftende politiske virkelighetsoppfatninger (faglige som politiske) kan påvirke gjennomføringskraften uheldig?

Denne saken bør derfor ikke koke ned til et spørsmål om embetsmanns-lojalitet. Det kan lett føre den inn på ville veier. Stanghelles innsiktsfulle artikkel har vel heller ikke hatt det som intensjon, selv om et slikt forsiktig spørsmål vel heller ikke er nøytralt?

Øystein Blymke, tidligere ekspedisjonssjef i justisdepartementet


Negativt miljøregnskap

Undertegnede er en alminnelig lønnsmottager som ikke hører hjemme i Henrik Hovlands «diverse høyrefolk anført av noen av Norges rikeste» (Aftenposten 19. august), men jeg er allikevel en av dem som står bak søksmålet mot Oslo kommune etter at de rødgrønne kom opp med en urettferdig skatt uten lovhjemmel.

Etter at vi vant saken for Hovland må han gjerne bruke pengene han har fått tilbake på et nytt forhjul til elsykkelen sin, de rødgrønnes valgkamp eller noe annet som han mener er miljøvennlig.

Men hadde han bodd på Smestad, er jeg rimelig sikker på at han ikke hadde brukt pengene på de rødgrønnes valgkamp. For her skal hundrevis av boliger rives for å gi plass til nye boliger hvis de rødgrønne får fire år til. Det er grundig demonstrert at miljøregnskapet kommer negativt ut de første 60–70 årene etter at Smestad er rasert og nye boliger er oppført, og hager med gamle trær legges under betong.

Jeg vil oppfordre ham til å stemme på ett av partiene som har vedtatt å bevare Smestad hvis han virkelig er så miljøbevisst som han prøver å gi inntrykk av.

Ronny Schumann