Sysselsettingen blant innvandrere er for lav | Jan Tore Sanner

  • Jan Tore Sanner
    Jan Tore Sanner
Jan Tore Sanner

Vi må også være ærlige om det som går i riktig retning.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Tallenes tale er klar; sysselsettingen blant innvandrere er for lav. Dette er en bredt erkjent utfordring, som Regjeringen nå tar tak i. Vi må sørge for at flere innvandrere kan delta og bidra i arbeids- og samfunnsliv.

Kjetil Rolness har de siste ukene debattert sysselsettingsstatistikken for innvandrere med Statistisk sentralbyrå, og hevdet at fremstillingen forskjønner bildet av situasjonen.

Som Kunnskaps- og integreringsminister vil jeg understreke at vi har et godt og grundig kunnskapsgrunnlag på dette området. Både SSB og andre forskningsinstitusjoner bidrar til dette. Kunnskapsgrunnlaget viser tydelig at sysselsettingen blant innvandrere, særlig blant flyktninger og kvinner, er for lav.

Dette er allerede en bredt erkjent problemstilling og ikke noe Rolness er den første til å oppdage. Samtidig er det betydelige forskjeller mellom ulike innvandringsgrupper, og variasjoner etter botid og bakgrunn.

Flere innvandrere må delta

Den lave sysselsettingen er hovedårsaken til at Regjeringen har iverksatt et integreringsløft som et av våre seks viktigste prosjekter denne perioden. Velferdssamfunnets økonomiske og sosiale bærekraft er avhengig av at flere innvandrere deltar i arbeids- og samfunnsliv.

Kunnskap om norsk språk er den viktigste nøkkelen inn i det norske samfunnet, og vi vil stille tydeligere krav både til innvandreres og kommuners innsats for å sikre at alle kan godt norsk. Det er særlig viktig for de mange kvinnene som i dag står utenfor. Mange, særlig flyktninger, mangler den kompetansen som det norske arbeidslivet etterspør.

Vi skal også reformere introduksjonsordningen, og sørge for at flere får et fagbrev eller annen opplæring og kvalifisering, som gjør at de kan komme i jobb, og bli i jobb.

Rolness føyer seg inn i den lange rekken av dem som med god grunn belyser utfordringene med integrering. En opplyst debatt krever imidlertid nyanser og ikke bare tabloide enkelttall. Vi må også være ærlige om det som går i riktig retning.

Det gjelder blant annet den sosiale reisen som norskfødte barn og unge med innvandrerforeldre nå gjør. Andelen som kommer i arbeid er langt høyere for norskfødte barn av innvandrere enn for foreldrene deres, særlig gjelder dette de som har foreldre fra Afrika og Asia.

Et tankekors

Utdanning bidrar til denne sosiale mobiliteten. Mange barn og unge med innvandrerforeldre har et sterkt utdanningsdriv og gjør det godt på skolen. Studier av denne generasjonen viser også at de føler seg norske og har en sterk tilhørighet til Norge.

Samtidig opplever de seg ikke helt akseptert som likeverdige medlemmer av samfunnet. Dette er et tankekors. En ensidig negativ og unyansert fremstilling av innvandrere bidrar neppe til at flere føler tilhørighet til det norske samfunnet.

Skal vi lykkes med integreringspolitikken, må vi både erkjenne og løse utfordringer. Men vi må også se på hva som virker og går i riktig retning. Min analyse er at satsing på kunnskap og kompetanse er avgjørende for å lykkes med å integrere flere innvandrere i det norske arbeids- og samfunnslivet.

Les flere innlegg i denne debatten: