Styrket helsetilbud for barn i barnevernet | Bent Høie og Kjell Ingolf Ropstad

Barneombud Inga Bejer Engh har i høring til ny barnevernlov foreslått at barn som flyttes ut av hjemmet, får rett til å få undersøkt helsen.

Tiltak er allerede iverksatt.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Barneombudet har i sitt innlegg i Aftenposten 17. desember helt rett: Barnevernet og helsetjenesten må samarbeide bedre for å gi barn i barnevernet et godt tilbud.

For å gi barna riktig hjelp er barnevernet avhengig av at barnas helsesituasjon er godt kartlagt. Dette må gjøres helhetlig og i rett tid, mens barnets omsorgssituasjon og aktuelle barnevernstiltak vurderes. Om barnevernet ikke fullt ut vet hvilke behov for hjelp barnet faktisk har, kan dette føre til galt valg av tiltak og få negative følger for barnet.

Barn og unge i barnevernet er spesielt sårbare og fortjener at vi gjør en enda bedre innsats for å gi dem best mulig hjelp.

Tiltak er allerede iverksatt

Vi vil se nærmere på Barneombudets forslag om en lovfestet plikt for barnevernstjenesten til å be om kartlegging av barnets helse og en korresponderende plikt for helsetjenesten til å tilby en slik kartlegging. Samtidig har vi satt i gang en rekke tiltak som bedrer samarbeidet mellom barnevern og helsevesen:

  • Vi styrker samarbeidet mellom barnevern og helsetjeneste for å sikre rask kartlegging og rask behandling av psykiske lidelser og ruslidelser for barn og unge som trenger det.
  • Vi utvikler pakke- eller samhandlingsforløp for samarbeid mellom barnevernet i kommunene og helsetjenesten der målet er en bedre og mer helhetlige kartlegging av barnets psykiske helse. Forløpene skal settes i verk til neste år, og det vil bli vurdert å utvide dem til også å omfatte kartlegging av den somatiske helsesituasjonen.
  • Vi sørger for bedre tilgang til psykisk helsehjelp på barnevernsinstitusjonene.
  • Vi hever kompetansen om barnevern i helsetjenesten, og vi hever kompetansen om helse i barnevernet. Nå har vi ansatte som er helseansvarlige i barnevernet, og ansatte som er barnevernsansvarlige i helsetjenesten. Nylig åpnet den første av to nye institusjoner for barn og unge som har behov for omfattende hjelp fra både barnevern og psykisk helsevern.
  • Vi skal etablere tettere samarbeid mellom kommuner og sykehus om sårbare pasientgrupper, som barn og unge med sammensatte behov.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter