Covid-19: Det er ikke grunnlag for eksperimentell behandling med ivermectin

  • 11 leger
Vi mener at ivermectin kun bør gis innenfor rammene av medisinske forskningsstudier av høy kvalitet, skriver innleggsforfatterne.

Vi vet ikke ennå om nytte og risiko oppveier hverandre.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Anders Bugge og Eivind Hustad Vinjevoll er kritiske til det norske fagmiljøets manglende vilje til å ta i bruk ivermectin som eksperimentell behandling ved covid-19-sykdom (Aftenposten 18. juni).

Kritikken er delvis faglig begrunnet. Men perspektivene som spesielt Vinjevoll gjør seg til talsmann for, er kontroversielle både nasjonalt og internasjonalt.

En lang rekke medikamenter og tiltak med antatt antiviral effekt har vært lansert og forsøkt mot covid-19. De har vist seg å komme til kort når de har vært testet under kontrollerte forhold i stor skala.

Det mest nærliggende eksempelet er malariamedisinen hydroksyklorokin. Entusiasmen var stor, men dessverre ubegrunnet.

Hva så med ivermectin?

Vet ikke om ivermectin er effektivt

Det er gjort en rekke studier med ivermectin for å behandle covid-19.

Den offentlige, amerikanske databasen clinicaltrials.gov registrerer behandlingsstudier. Den har over 70 registrerte studier med covid-19.

Nettstedet c19ivermectin.com har nærmere 100. Dette nettstedet driftes privat, med nær tilknytning til alliansen Vinjevoll er med i. Det er i utgangspunktet imponerende resultater som presenteres på dette nettstedet. Men noen fellestrekk er:

  • Små studier (mediant antall inkluderte pasienter i randomiserte kontrollerte studier er 100)
  • Forskjellige behandlingsprotokoller
  • Forskjellige endepunkt
  • Forskjellige statistiske analyser
  • Svært varierende kvalitet

Det gir betydelige problemer med tolkningen av resultatene.

Ivermectin kan vise seg å være et effektivt medikament mot covid-19. Foreløpig vet vi ikke. Verdens helseorganisasjon (WHO) har gått grundig gjennom forskningen på feltet og konkludert med det samme.

Kun i studier av høy kvalitet

Som de fleste medikamenter kan ivermectin gi alvorlige bivirkninger. Spesielt gjelder det ved annen underliggende sykdom.

Middelet er fosterskadelig hos dyr. Det kan gi skade i nervesystemet eller blødninger hvis det brukes samtidig med noen vanlig brukte medikamenter.

Vi har god erfaring med å bruke ivermectin mot en rekke alvorlige parasittinfeksjoner, men tar hensyn til eventuelle kontraindikasjoner.

Vi vet ikke ennå om nytte og risiko oppveier hverandre ved bruk av ivermectin ved covid-19.

Vi mener derfor at ivermectin kun bør gis innenfor rammene av medisinske forskningsstudier av høy kvalitet.

De følgende står bak innlegget:

Børre Fevang, overlege, Oslo universitetssykehus
Jan Erik Berdal, overlege, Akershus universitetssykehus
Jan Kristian Damaas, overlege, St Olavs Hospital
Hanna Eilertsen, legespesialist, Nordlandssykehuset
Asbjørn Ellingsen, overlege, St Olavs Hospital
Børge Førland Gjøse, overlege, Stavanger Universitetssykehus
Olav Lutro, overlege, Stavanger Universitetssykehus
Kristine Mørch, overlege, Haukeland universitetssykehus
Vidar Ormaasen, overlege, Oslo universitetssykehus
Vegard Skogen, overlege, Universitetssykehuset i Nord-Norge
Marius Trøseid, overlege, Oslo universitetssykehus