Kontantstøtte, AAP og uføretrygd bør erstattes med garantiinntekt

Garantiinntekt kan effektivisere og avbyråkratisere Nav og forebygge sykefravær og utstøting fra arbeidslivet, mener innleggsforfatterne.

Det vil med enkelhet kunne kombineres med lønnsinntekt eller andre inntekter.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Anita Krohn Traaseth tar opp en viktig debatt om Nav i sin lørdagsspalte 19. september. Nav fyller 20 år neste år, og som Traaseth påpeker, er etaten blitt en «mastodont i utakt».

Regelverket og de mange ulike stønadene Nav skal håndtere, er svært komplekst. Derfor har vi foreslått en stor forenkling av Navs stønader.

Norge har i dag et finmasket sikkerhetsnett for stønader, men det er arbeidskrevende og ressurskrevende, og ofte uforståelig for den som skal motta stønaden.

Løsningen er garantiinntekt

Før koronakrisen mottok annenhver nordmann en velferdsstønad fra det offentlige minst en gang i året. Én av tre i arbeidsfør alder mottok ytelse fra Nav som erstatning for egen inntekt. Seks prosent av befolkningen er til enhver tid sykmeldt fra sitt arbeid, og én av 10 nordmenn mottar varig uføretrygd.

Vi foreslår å innføre en garantiinntekt med to enkle standardiserte tillegg, for å erstatte andre velferdsytelser i Nav. Tilleggene kan innvilges gjennom behovsprøving, men med en svært forenklet vilkårsvurdering i forhold til dagens prosesser.

Vi må dele opp Navs tjenester i mindre virkeområder der brukeren er premissgiver, oppfordret Anita Krohn Traaseth i sin spalte i Aftenposten lørdag.

Til sammen vil dette kunne erstatte blant annet kontantstøtten, AAP, engangsstønaden, overgangsstønaden og uføretrygden slik vi kjenner den.

Ettersom man beholder både alderspensjon, foreldrepenger, sykepenger og dagpenger, vil det fortsatt finnes opparbeidede trygderettigheter gjennom folketrygden. Dagpengeordningen og kompensasjonsgraden på sykepenger bør dog justeres.

Pålitelig og forutsigbart

Den langsiktige målsettingen vil være å effektivisere og avbyråkratisere Nav, men også å forebygge sykefravær og utstøting fra arbeidslivet.

Garantiinntekten vil med enkelhet kunne kombineres med lønnsinntekt eller andre inntekter. Valgfriheten sikres ved at hvem som helst, når som helst, kan få utbetalt en garantiinntekt ved et akutt økonomisk behov, men også som en varig, pålitelig og forutsigbar minste inntektssikring.

Tilleggene kan utformes slik at den totale samlede stønaden vil være lik dagens maksimale uføretrygdutbetaling. Samlet utbetaling avkortes mot en maksinntekt, tilsvarende regelverket for dem som mottar varig uføretrygd i dag.

Vi ønsker velkommen alle diskusjoner som tar Navs utfordringer alvorlig.