Debatt

Kort sagt, lørdag 27. februar

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Et forsvar for nye trikker i Oslo. Time kommune beklager. Elektrifisering og klimaeffekt. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Et forsvar for nye trikker i Oslo

Didrik Hvoslef-Eide og Ivar Sørlie liker ikke trikken, noe vi kan lese i et debattinnlegg i Aftenposten 24. februar. Jeg vil gjerne balansere inntrykket litt.

87 nye trikker som nå leveres, vil bety en total fornyelse av trikken i Oslo, til glede for de fleste. I anskaffelsen er det lagt vekt på trafikksikkerhet, universell utforming, vedlikeholdsøkonomi, støy og pris. Sammen med oppgradering av infrastruktur vil negative sider det skrives om, forbedres mye.

Trikk er mindre fleksibel, men mer forutsigbar og behagelig å reise med enn buss. Elbusser har fortsatt barnesykdommer. Førerløse busser er umoden teknologi. I kapasitet, hastighet og takling av uventede hendelser er de ikke et reelt alternativ til trikk. Trikker har en forventet levetid på minst 30 år. Buss blir «bruk og kast» i forhold, særlig på grunn av anbud. For at trikkene ikke skal bli umoderne, er det med opsjoner på oppgraderinger.

Stockholm har ikke så mye trikk, men på Djurgårds-linjen kjører det allerede CAF-trikker lignende de som Oslo kjøper. De første nye trikkene er snart klare for prøvedrift i Oslo. Jeg håper de to herrene vil bli med en tur og bli positivt overrasket!

Harald Jeppesen, trikkereparatør og tillitsvalgt i Oslo Sporveiers Arbeiderforening


Time kommune beklager

I november uttalte Aud Søyland Kristensen seg i Jærbladet om planene for et fremtidig datasenter på Kalberg i Time kommune. I etterkant av dette ble Kristensen, som er biblioteksjef i Time, kalt inn til et møte med sine ledere i kommunen. Selv om hun hadde uttalt seg som privatperson, ble Kristensen anbefalt å vurdere formen på sitt fremtidige engasjement i organisasjonen Vern Kvernaland.

Vi beklager denne reaksjonsformen og ser i ettertid at vi nok ikke burde kommet med en slik anbefaling. Det er positivt at medarbeidere i kommunen engasjerer seg i aktuelle samfunnsspørsmål, og det er helt uproblematisk om de er uenige med kommunens ledelse.

Referatet fra det aktuelle møtet og Kristensens merknader til dette ble arkivert i personalmappen hennes, basert på kommunens arkivplikt etter arkivloven. Arkiveringen er altså ikke ment som en tjenstlig reaksjon som følge av de aktuelle uttalelsene.

Enkelte ansatte kan oppleve selve det at et dokument blir lagt i personalmappen som en reaksjon. Vi vil derfor gå gjennom egne rutiner for arkivering i personalmapper, deriblant vurdere rutiner for sletting av innhold. I en slik gjennomgang vil dokumentsenteret, personvernombudet og personalavdelingen bli involvert.

Nå er dette blitt en klagesak som skal vurderes av Sivilombudsmannen. Vi har levert tilsvar og vil selvfølgelig rette oss etter det som blir Sivilombudsmannens konklusjon. Uavhengig av den prosessen er det viktig allerede nå å poengtere at ansatte i Time kommune ikke har forbud mot å uttale seg offentlig om politiske saker, så lenge de ikke er involvert i selve saksbehandlingen i sitt daglige virke.

Vi har hele tiden sagt at ansattes ytringsfrihet er viktigere enn lojalitetsplikt. Vi må bare beklage om vi ikke har kommunisert dette tydelig nok – både internt og eksternt.

Ledelsen i kommunen, i samarbeid med hovedtillitsvalgte, vil gå gjennom rutiner for å sikre god forståelse og praktisering av ytringsfriheten for alle ansatte.

Trygve Apeland, kommunedirektør


Vi skal hjelpe flere unge – uten ris bak speilet

Ved hjelp av rusreformen vil vi klare å hjelpe flere ungdommer på rett kjøl. Uten å ty til straff eller makt.

Noen frykter rusreformen vil føre til mer bruk av narkotika blant unge. Blant dem er fire kjentmenn på videregående skoler i Bergen som skriver om dette i Aftenposten.

Jeg var selv blant dem som trodde at straff hindrer bruk av narkotika. Men jeg tok feil.

Rusreformutvalget slo fast at straff og trussel om straff ikke forebygger bruk av narkotika. Det hindrer derimot mennesker som strever med rusproblemer, i å søke hjelp.

Jeg mener rusreformen vil gjøre det enklere å be om hjelp, også for ungdom med begynnende rusproblemer. Når unge som bruker narkotika, ikke blir straffet, trenger de ikke stikke seg bort. Da kan de snakke åpent om sin egen bruk av rusmidler og få hjelpen de trenger.

Da kan det å bli tatt med rusmidler bli et vendepunkt. Ikke første stopp på en kriminell løpebane.

Jeg har stor respekt for dere som jobber med ungdom. Vi ønsker det samme. Å begrense bruken av narkotika og forhindre at unge blir rusavhengige.

Rusreformutvalget fant ikke grunnlag for å si at endringene vi nå foreslår, vil føre til økt bruk av narkotiske stoffer. Rusreformen er ingen legalisering av narkotika. Bruk og besittelse av narkotika skal fortsatt være forbudt. Forbudet er et tydelig signal om farene ved bruk av narkotika.

Jeg skjønner godt at mange er engstelige for de foreslåtte endringene, og særlig hva de si for unge. Men straffens begrensede effekt målt opp mot de negative sidene gjør meg trygg på at vi vil klare å hjelpe flere unge.

Uten å ha noe ris bak speilet.

Bent Høie (H), helse- og omsorgsminister

Les også

Ytringsfrihet bør finne sted, også på jobben


Enig i resonnementet om elektrifisering

Haakon Riekeles skriver i Aftenposten 25. februar om at elektrifisering av sokkelen har global klimaeffekt. Hans poeng er at elektrifisering også har en indirekte effekt ved at den bidrar til å redusere etterspørselen etter gass globalt. Jeg er i prinsippet ikke uenig i det resonnementet.
Som Riekeles skriver, kan det imidlertid være store forskjeller i hvor store ressurser samfunnet må bruke på å oppnå utslippsreduksjoner. Kraft brukt til elektrifisering av sokkelen har en alternativ anvendelse. For eksempel til å redusere utslipp i industrien eller transportsektoren eller til å etablere ny grønn industri. Det er disse avveiningene vi står overfor, og som var hovedpoenget i min kronikk.

Kjetil Lund, direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Trikk
  3. Oslo-samferdsel
  4. Time kommune
  5. Elektrifisering
  6. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)