Debatt

Kort sagt, mandag 25. februar

  • Debattredaksjonen

Gjengkriminalitet. Gruvedrift og sjødeponi i Kvalsund. Aleris-saken. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Gjengkriminalitet, slutt å prate – gjør noe!

Så opplever vi det igjen, uprovosert vold fra gjenger og vold mellom gjenger – og volden øker. Politiet synes handlingslammet, det samme gjelder justisministrene.

Ifølge pressen har politimesteren foretatt omorganiseringer etter krav fra Politidirektoratet: Direktoratet ønsker lik organisering i samtlige politidistrikt. Dette skjedde til tross for advarsler fra erfarne politifolk. Spesialavdelinger rettet spesielt mot organisert kriminalitet og gjenger er blitt nedlagt. I stedet har man fått én storavdeling som rykker ut etter at de kritiske situasjonene er oppstått, og patruljer som visiterer tilfeldig ungdom man mener er mistenkelig, Den kontinuerlige overvåkingen av gjengmiljøene som spesialenhetene sto for, forsvant.

Justisminister Tor Mikkel Wara sier at politiet de siste årene er styrket med mange hundre millioner og hundrevis av årsverk. Dette må i så fall ha vært penger ut av vinduet, resultatene har i hvert fall uteblitt. Da krever effektiv ledelse følgende: Når en rekke justisministre har kunnet pøse millioner inn i politiet, og situasjonen til tross for dette bare er blitt verre, da må vi enten få en ny effektiv justisminister, eller så må nåværende justisminister sette inn en ny og mer effektiv politiledelse.

Beboerne i disse områdene er lei av løfter og prat om mer penger og flere politifolk. Nå er det bare konkrete resultater som teller.

Odd E. Rambøl, Tøyen


God sikring av sjødeponi

Gruvedrift i Kvalsund kommune vil bidra til bærekraftig verdiskaping og eksportinntekter i et lokalsamfunn preget av fraflytning, i tillegg til å bidra til det grønne skiftet. Samtidig stilles det strenge krav til deponering av restmasser.
I en leder 15. februar skriver Aftenposten at sjødeponiet som er planlagt i Repparfjorden i forbindelse med utvinning av kobber bør sikres enda bedre enn det miljømyndighetene krever. Lederen argumenterer imidlertid ikke for hvorfor det skulle være nødvendig.

Sannheten er at det allerede stilles strenge krav til sjødeponiet. Miljødirektoratet skriver i sitt vedtak at fjorden, utenfor de 10 til 15 prosentene av den som er regulert til deponi, i svært begrenset grad vil bli påvirket av partikler fra gruvemassene. Det er også klare mekanismer for å gripe inn i driften dersom kravene blir brutt. Motstanderne av vedtaket har gjort et stort poeng av at Repparfjorden er en nasjonal laksefjord, men miljømyndighetene vurderer at laksen i svært liten grad blir påvirket.

Det er med andre ord lite sannsynlig at deponeringen vil ha negative konsekvenser for det marine naturmangfoldet og fiskebestander i fjorden utenfor deponiområdet. Kravene vi har stilt er strenge og skal ivareta miljø og fiskeriressurser også for fremtiden.

Magnus Thue, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet


Aleris-saken er politisk viktig

Jeg har ikke forhåndsprosedert Aleris-saken, som Aftenpostens politiske redaktør Trine Eilertsen antyder i sin kommentar. Men politisk er den svært viktig. Det er helt åpenbart at arbeidsforholdene som kommer frem i rettssaken er helt uakseptable og ikke er forenlig med et trygt arbeidsliv.
Flere av dem som saksøker Aleris, har jobbet tre-fire døgn i strekk, uten hvile. I ett av tilfellene jobbet en person åtte og et halvt døgn i strekk, med tilsammen ti timer hvile i hele den perioden. Det er helt uakseptabelt, uavhengig av utfall av rettssaken.

Eilertsen har heller ikke dekning for sin påstand om at dette er svært utbredt i kommunal sektor. Dokumentasjonen hun viser til for å støtte påstanden er en ti år gammel Fafo-rapport som i all hovedsak handler om personer som har oppdrag for kommunen som en bijobb, ikke som hovedinntekt. Vi tar gjerne diskusjonen om dette er en god praksis, men det handler altså om noe helt annet enn Aleris-saken.

Dersom Eilertsen kjenner til eksempler fra kommunal sektor på konsulentbruk av typen som kommer frem i Aleris-saken, må hun gjerne legge det på bordet. Det vil vi i så fall kritisere sterkt.

Å være i rettssalen var svært lærerikt. Om jeg får tid, drar jeg tilbake. Saken handler om beskyttelse av helt grunnleggende rettigheter for norske arbeidstagere. Det burde også Trine Eilertsen være opptatt av.

Audun Lysbakken, leder i SV

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Kvalsund
  3. Gruvedrift
  4. Gjengkriminalitet
  5. Debatt
  6. Arbeidsliv
  7. Trine Eilertsen