Debatt

Planene om nedleggelse av Ullevål sykehus må stoppes! | Lise Askvik og Lene Haug

 • Lise Askvik og Lene Haug, leder og nestleder i Helsepartiet
Artikkelforfatterne er sterkt kritiske til prosessen og planene om å legge ned Ullevål sykehus.

Nedleggelsenplanene er resultatet av en skakkjørt prosess, sviktende premisser og feil beslutning. Nå må Stortinget ta ansvar.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Bent Høie har sagt til mediene at han ønsker å være den helseministeren som rydder opp i sykehusproblemene i Oslo-regionen. Monn om han har satt handlingskraft før klokskap?

I juni 2016 vedtok Bent Høie i møte med Helse Sør-Øst å godkjenne «det fremtidige målbildet for Oslo universitetssykehus HF med et samlet og komplett regionsykehus, inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet.». Nærmest uten at det kommer frem, vedtok han dermed å legge ned landets største akuttsykehus, Ullevål.

Lise Askvik, leder i Helsepartiet

I gledesrusen over gjenoppbyggingen av Aker fikk hverken mediene eller Oslo-politikerne med seg hva som brast. Hvis vedtaket blir stående, legges Ullevåls 800 somatiske sykehussenger ned, og risikoen for å ødelegge noen av landets beste og viktigste fagmiljøer har fått tillitsvalgte, fagmiljøer og Oslo legeforening til å reagere kraftig.

Plan med viktige mangler

Nye sykehusbygg planlegges gjennom en idéfase og en konseptfase. Idéfasen skal inneholde en plan med hensyn til funksjoner, behov og virksomhet. OUS-ledelsens idéfase, som ble fremlagt i desember 2015, skjemmes av viktige mangler.

Lene Haug, nestleder i Helsepartiet

En lovpålagt kvalitetssikringsrapport fra OPAK / Metier er meget kritisk. De konkluderer med at risikoen ved Høies nå vedtatte alternativ (alternativ 3, en delvis samling på Gaustad) er betydelig større enn det som fremkommer i idéfasen. «Det kan derfor diskuteres om alternativ 3 slik det er presentert i dag, gir et riktig bilde overfor beslutningstagere.»

«Bekymringsfullt»

OPAK / Metier savner også en overordnet strategi fra Helse Sør-Øst i oppgavefordelingen mellom sykehusene og ser ikke at kapasiteten er god nok: « … bekymringsfullt at prosjektet, basert på prosjektets egne kapasitetsfremskrivninger, ikke har løst behovet for kapasitet når nytt sykehus er ferdig (...) OPAK / Metier mener derfor at det ikke kan tas en beslutning om å gå videre med kun alternativ 3 sammen med nullalternativet til konseptfasen.»

 • Les kronikken av Rune Slagstad: Er sentrumsnære boliger viktigere for Byrådet enn et betryggende sykehustilbud for Oslos innbyggere?

OPAK / Metier og OUS-ledelsen gikk mange runder før den endelige kvalitetssikringsrapporten forelå i februar 2016. OUS-ledelsen kjente til innvendingene, men sikret seg Oslo byråds anbefaling allerede i desember 2015, altså før den lovpålagte rapporten forelå. Bjørn Erikstein benyttet byrådets anbefaling av alternativ 3 til å legge hele den kritiske rapporten vekk. Har byrådet nå satt seg inn i den – og har Stortinget?

«Uheldige føringer»

Også ansattrepresentanter i styret kom med kraftige advarsler. OUS-ledelsen møtte dette med å bestille en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) fra selskapet WPS, men denne tilsvarer ikke en kvalitetssikringsrapport. Oppdraget til WPS var kun å vurdere hvor det var mest risiko for eksisterende sykehusdrift ved oppstart av omfattende byggevirksomhet.

Les også

Her ser du hvorfor Ullevål sykehus skal avvikles

Konklusjonen ble som bestilt; størst risiko på Ullevål som jo har omfattende sykehusdrift. Men også ROS-analysen kritiserer idéfasen for manglende alternativer: «Det er et krav at konseptfasen skal omfatte minst to alternativer i tillegg til 0-alternativet. Hvis Alternativ 2 hadde blitt forkastet i nåværende fase, burde et nytt, reelt alternativ blitt utviklet, før overgangen til neste fase (…) OUS-styret og byrådet i Oslo har uttalt seg om foreliggende skisserte alternativer og allerede nå anbefalt Alternativ 3. Anbefalinger på nåværende tidspunkt er fattet på et prematurt grunnlag og gir uheldige føringer.»

Splitt- og hersktaktikk?

I sommer truet Høie med at en omkamp om Ullevål vil føre til at Aker ikke blir gjenoppbygget. Aker er politisk viktig. Prøver Høie en splitt- og hersktaktikk for å stoppe kritikken? Faktum er nærmest motsatt: de enorme byggeutgiftene til Gaustad vil drenere Helse Sør-Øst slik at det neppe blir 10 milliarder kroner til gjenoppbygning av Aker.

Dette er kommet frem etter at Høie vedtok å legge ned Ullevål:

 • Gaustadtomten er uegnet; den har ikke plass, er bratt og delvis fredet.
 • Kostnadsoverslagene øker stadig.
 • Lederne for traumeenheten på Ullevål har varslet at liv vil gå tapt dersom dagens planer blir realisert.
 • Den planlagte etappe 1 er så risikabel for den virksomheten som skal ligge igjen på Ullevål, at en nedlegging i to faser trolig ikke lar seg gjennomføre.
 • Groruddalens innbyggere får ikke plass på nye Aker dersom Ullevål legges ned, noe som igjen får konsekvenser for Ahus.
 • Kapasitetsutfordringene dersom Ullevål legges ned blir så store at OUS vil effektivisere bort 150.000 liggedøgn; nærmere 50.000 til Oslo kommune, noe kommunen sier den ikke har mulighet til å håndtere.
 • Ullevål har fungert som sikkerhetsventil for sykehus i hele regionen når kapasiteten har vært sprengt. Den beredskapen forsvinner.
  Investeringene i Oslo-sykehusene vil bli så store at andre prosjekter i Helse Sør-Øst må vike.

Uvørent

Helseministeren bestemte seg for Gaustad uten å ha en plan og uten konsekvensutredning av Ullevåls nedleggelse. Vedtaket kom før både idéfase og konseptfaseutredning er ferdig. Prosessene pågår fremdeles og stadig dukker nye utkast til Gaustadsykehuset opp. At avgjørelsen var prematur viser også det faktum at utviklingsplanen for Helse Sør-Øst er ute på høring først nå. Det fremtidige behovet for Oslo-sykehus var ikke klart da vedtaket ble fattet.

Likevel sto Høie på sin beslutning både på Stortingets talerstol 24. april i år og på Arendalsuka 16. august. Vil Stortinget tillate en så uvøren omgang med helsetilbudet til 1,2 million pasienter og med Fastlands-Norges største byggeprosjekt – til om lag 50 milliarder kroner?

Usikker ad hoc-løsning

Det vi behøver er en reell konseptfaseutredning med alternativet Ullevål: å fortsette de allerede betydelige investeringene og bygge nytt på den store, flate og ferdigregulerte Ullevålstomten. Det blir antatt 30 milliarder kroner billigere enn Gaustadalternativet.

De nå vedtatte Gaustadskissene er en høyst usikker ad hoc-løsning på restene av den urealistiske Campus Oslo-planen. Den fikk Høie stoppet. Nå må noen stoppe Høie.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

 1. Sykehus
 2. Bent Høie
 3. Oslo universitetssykehus (OUS)