Debatt

Innvandringen synker raskere enn antatt | Tre forskere i Statistisk sentralbyrå

  • Marianne Tønnessen
  • Ådne Cappelen
  • Terje Skjerpen, Statistisk sentralbyrå
Det er vanskelig å forutse flyttestrømmer. Det viste blant annet asylsøkerstrømmen til Europa i 2015.

Nettoinnvandringen til Norge ble kraftig redusert i fjor. Nedgangen er særlig tydelig for europeiske innvandrere.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Innvandringen til Norge har gått kraftig ned de siste årene, samtidig som utvandringen har økt. I fjor ble nettoinnvandringen på 26.000, betydelig lavere enn antatt i Statistisk sentralbyrås befolkningsfremskrivninger.

24. april publiserte SSB detaljerte tall om hvem som innvandret og utvandret i løpet av fjoråret.

Tallene viser at bruttoinnvandringen (innvandring før man trekker fra dem som har utvandret) har sunket betydelig siden toppårene 2011 og 2012, da den var nærmere 80.000 årlig.

Utvandringen har også økt

I 2016 var den nede på 67.000, til tross for at mange av asylsøkerne fra høsten 2015 fikk opphold i 2016 og først kom inn i statistikken da.

Nedgangen er særlig tydelig for innvandrere fra europeiske land som Polen, Litauen og Sverige.

Samtidig har utvandringen økt kraftig det siste tiåret, fra 22.000 i 2006 til over 40.000 i 2016 – altså nesten en dobling.

2012 var toppår for netto innvandring

Dette har gitt en kraftig nedgang i nettoinnvandringen til Norge, det vil si personer som innvandrer minus de som utvandrer. I 2012 var nettoinnvandringen på sitt høyeste nivå, over 47.000.

I fjor var den nede på 26.000, en nedgang på 45 prosent på fire år. Vi må tilbake til 2006 for å finne en lavere nettoinnvandring.

  • Faktaene om innvandring: Noe skremmer, noe beroliger

I SSBs befolkningsfremskrivninger som kom i juni 2016, anslo vi at nettoinnvandringen ville gå ned på sikt. Dette skyldes både at vi forventet noe dårligere økonomiske tider i Norge, bedre økonomiske forhold i mange av områdene som innvandrerne kommer fra, og også på grunn av forventet lavere folketall i Øst-Europa.

Dette er noen av de viktigste forklaringene bak hvorfor folk flytter på seg, i tillegg til flukt.

Dårligere inntektsutvikling i Norge

Men vi hadde ikke ventet at nedgangen ville bli så rask som fasiten nå viser: Den faktiske nettoinnvandringen teller 11 600 personer færre enn hva vi fremskrev i vårt hovedalternativ.

En av grunnene til dette er at inntektsutviklingen i norsk økonomi er blitt enda dårligere enn det vi la til grunn i fremskrivningsmodellen. Det kom færre innvandrere enn fremskrevet fra alle de tre landgruppene i befolkningsfremskrivningene.

Vanskelig å forutse

Det er vanskelig å forutse fremtidige flyttestrømmer inn og ut av Norge. Et ferskt eksempel på det, er asylsøkerstrømmen til Europa og videre til Norge i 2015, som SSB ikke forutså.

Og tilsvarende: Befolkningsfremskrivningene som SSB publiserte før den store tilstrømmingen av arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa, viste seg å ha for lave anslag for innvandringen til Norge.

Bommet med 12.000

Nå er situasjonen derimot motsatt: De siste fire årene har nettoinnvandringen blitt lavere enn antatt i SSBs hovedalternativ.

Nettoinnvandring regnes som noe av det vanskeligste i en befolkningsfremskriving. Avvikene på antall fødte og døde er små i forhold. Tilsammen ble avviket mellom SSBs fremskrivinger og det faktiske folketallet ved nyttår på drøyt 12.000, eller 0,2 prosent av folketallet i Norge – som nå er 5,26 millioner.Brochmann 2-rapporten om langsiktige konsekvenser av høy innvandring medførte debatt. Her er noen artikler om temaet:


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Utvandring
  2. Innvandring
  3. Norge