Antall aborter etter uke 18 vil bli halvert

  • Kjell Å. Blix Salvesen
Bildet viser et undersøkelsesrom på St. Olavs hospital i Trondheim, hvor debattanten jobber. Han er også professor ved NTNU.

Det er mange som vil abortnemndene til livs. Vi glemmer at en ny lovendring vil føre til at få kvinner vil måtte møte i dem.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Etter de politiske partienes landsmøter våren 2021 ser det ut til å bli stortingsflertall for å utvide grensen for selvbestemt abort til 18 uker. Noen partier (SV og Rødt) vil gå lenger og sette grensen for selvbestemmelse til 22 uker.

Et viktig argument for å endre dagens lov er at noen kvinner opplever møtet med abortnemndene som en ekstra belastning i en vanskelig livssituasjon. De har allerede fått informasjon og veiledning og tatt sitt vanskelige valg. De opplever at møtet med nemnda er unødvendig og krenkende.

Hvis argumentet for selvbestemmelse frem til uke 22 er at kvinner skal slippe en ekstra belastning ved å møte i abortnemnd, er det viktig å være klar over at det er et lite antall kvinner som opplever et slikt møte traumatisk. Dette tallet blir dessuten enda lavere i årene som kommer. La meg forklare hvorfor.

Behovet blir mindre

Jeg har vært lege i abortnemnd, og jeg har arbeidet med fosterdiagnostikk og senaborter i mer enn 25 år. Jeg aksepterer og tror på at noen kvinner kan oppleve møtet med nemnda negativt, men jeg vil påstå at dette gjelder en liten andel av abortsøkende kvinner.

Politikere og aktivister som tror dette er et stort problem som gjelder mange kvinner, bør lytte til de mange kvinner som forteller om gode møter med abortnemnda, og til fagpersoner som møter kvinner i slike situasjoner ukentlig.

Da vil de få høre at leger som sitter i nemnd, er lydhøre og behandler kvinner med respekt. Hovedfokus er at kvinner skal slippe å stå alene med det vanskelige valget.

Jeg støtter utvidelse av selvbestemt abort til uke 18. Men jeg mener det er viktig at nemnda bevares for abortsøkende kvinner mellom uke 19 og uke 22. Nemnda er der for å ivareta fosterets rettigheter.

Hvis grensen for selvbestemt abort settes ved 18 uker, vil dessuten antallet kvinner som får negative opplevelser i møte med abortnemnd, bli svært lavt.

I dag er det nemlig få kvinner som søker abort etter 18 uker, og tallet vil dessuten bli mye lavere i årene som kommer. Hvorfor det? Fordi Stortinget vedtok endringer i Bioteknologiloven i mai 2020.

Ny bioteknologilov

Endringene innebærer at alle gravide tilbys ultralyd i uke 11–14 i det offentlige helsevesenet. I tillegg skal gravide få tilbud om fosterdiagnostikk i form av NIPT (non invasiv prenatal test).

Fosterdiagnostikk kan avdekke alvorlige utviklingsavvik hos fosteret. Dersom disse oppdages før uke 22, vil kvinnen kunne begjære svangerskapsavbrudd etter paragraf 2.3c.

Abort etter 18 uker innvilges nesten utelukkende etter abortlovens paragraf 2.3 c. Grunnen er at det foreligger alvorlige utviklingsavvik hos fosteret som vil føre til død eller nedsatt livskvalitet.

I Norge er det de siste fem årene utført i gjennomsnitt 128 aborter pr. år etter paragraf 2.3c etter 18 uker. Med de nye tilbudene til norske gravide er det grunn til å tro at flere vil finne ut om eventuelle alvorlige utviklingsavvik før uke 18.

Det er rimelig å anta at halvparten av alle aborter utført etter uke 18, vil flyttes til uke 14–15.

Endringene skal skje gradvis og være gjennomført i løpet av 2022. På bakgrunn av vitenskapelige studier og praksis i andre land er det likevel mulig å forutse hvordan disse endringene i bioteknologiloven vil påvirke norske aborttall.

Halvering etter 18 uker

Ultralyd i uke 18 vil oppdage 50–60 prosent av alle alvorlige utviklingsavvik. En engelsk studie har vist at ultralyd i uke 12–13 vil oppdage 25–30 prosent av alle alvorlige utviklingsavvik.

Det er derfor rimelig å anta at halvparten av alle aborter som blir utført etter uke 18, vil bli flyttet til uke 14–15. Altså vil antall aborter etter uke 18 bli halvert.

Dersom det blir selvbestemt abort frem til uke 18 og abortnemnd mellom uke 19-22, vil det være få norske kvinner som må møte i abortnemnd. Med utgangspunkt i at det er en liten andel av dem igjen som vil oppleve møtet negativt, er det svært få norske kvinner pr. år som vil få negative opplevelser i møte med en abortnemnd.

Selv kvinneaktivister som kjempet frem dagens gjeldende abortlov, har reagert på forslagene om utvidelser av den. Gro Nylander, lege, feminist og forkjemper for Abortloven av 1978, skrev et debattinnlegg i VG der hun argumenterer for at fri abort til 18 uker kan være et godt kompromiss.

Men hun sier også: «Hit, men ikke lenger. Det er nok nå. Stopp ved 18 uker.»


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.