Debatt

Kort sagt 23. oktober

Dagens korte debattinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Bildet er fra mai 2012 da Forsvaret og politiet gjennomførte øvelse Gemini i Helgeland politidistrikt.

Tar Riksrevisjonens funn alvorlig

Aftenpostens leder 20. oktober omtaler Riksrevisjonens merknader til myndighetenes arbeid med objektsikring. Regjeringen tar Riksrevisjonens funn på største alvor.

Objektsikring er et sammensatt fagområde som omfatter mange ulike sektorer og aktører. Den enkelte objekteier som er underlagt sikkerhetsloven har et ansvar for forebyggende sikkerhetstiltak for sine objekter. Et slikt ansvar har også Politiet og Forsvaret for objekter i deres eie. I tillegg skal politiet med sikringsstyrker sikre objekter mot terror og annen kriminalitet og ved behov med bistand fra Forsvaret. Forsvaret skal med sikringsstyrker sikre objekter i væpnet konflikt og krig.

Det er de senere årene iverksatt en rekke tiltak som har forbedret Politiets og Forsvarets objektsikring. Selv om mye er kommet på plass, gjenstår det på visse områder vesentlig arbeid for å tilfredsstille alle krav i objektsikkerhetsforskriften og instruks om sikring og beskyttelse av objekter.

Vi ser svært alvorlig på Riksrevisjonens merknader, de svakhetene som påpekes og det faktum at gjeldende krav i regelverket ikke er fulgt opp på en fullt ut tilfredsstillende måte. De anbefalinger som gis av Riksrevisjonen vil være viktige bidrag til det videre arbeidet med objektsikring

På bakgrunn av revisjonen er det allerede iverksatt en rekke konkrete oppfølgingstiltak. Det er god dialog på alle plan i departementene og underliggende etater for å løse våre felles utfordringer så raskt som mulig. Arbeidet har høy prioritet i Politiet og Forsvaret. Den videre oppfølgingen av regelverket for objektsikring vil bli fulgt tett av både Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet.

Ine Eriksen Søreide, forsvarsminister (H), og Anders Anundsen, justis- og beredskapsminister (Frp)

Les mer om

  1. Riksrevisjonen
  2. Justis- og beredskapsdepartementet
  3. Forsvarsdepartementet
  4. Politiet
  5. Forsvaret