SSB driver med statistikk, ikke statlig overvåking

Geir Axelsen er administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Vi skal ikke og vil ikke studere hver enkelt innbyggers innkjøp.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har bedt dagligvarekjedene om data om hva hver enkelt kunde kjøper, og i hvilket omfang.

Offisiell statistikk er et fellesgode som gir faktagrunnlag for demokratisk debatt og beslutninger. SSB har gjennom statistikkloven ansvar for og plikt til å innhente data, med strenge krav til personvern, for å utvikle og produsere statistikk.

Da Stortinget i 2019 vedtok ny statistikklov, ble SSB gitt forsterket mulighet til å hente inn data fra private kilder. Samtidig ble det stilt krav til SSB om at nytten må stå i forhold til rapporteringsbyrden og mulige personvernkonsekvenser.

Viktig kunnskap

Private aktører utnytter innbyggernes dataspor til kommersielle formål. SSB bruker dataene til å sikre lik tilgang for hele befolkningen til fakta om viktige utviklingstrekk i samfunnet.

SSB har pålagt opplysningsplikt til dagligvarekjedene om å utlevere kvitteringsdata som en prøveordning i to år og et lignende vedtak overfor betalingsløsningen Nets for å få tilgang til transaksjonsdata som stammer fra bruk av bankkort.

Formålet med datainnhentingen er å lage en god forbruksstatistikk, kostholdsstatistikk og muligheter for bedre økonomiske statistikker. Statistikkene gir viktig kunnskap om helse, fordeling, levekår og økonomi. SSB skal ikke og vil ikke studere hver enkelt innbyggers innkjøp. Personsensitive opplysninger blir beskyttet, og det legges sterke begrensninger på videre datadeling.

Lite inngripende

SSB har siden 1876 behandlet personsensitiv informasjon. Konfidensialitet, taushetsplikt og beskyttelse av personsensitive opplysninger står helt sentralt.

Produksjon av statistikk er i utgangspunktet lite inngripende ved innhenting av data. Likevel har Datatilsynet bedt SSB om å redegjøre for personvernkonsekvensene av vedtakene om å innhente disse dataene, og flere av aktørene har valgt å klage på SSBs vedtak. En slik prosess kan bidra til å gi trygghet for at SSB praktiserer den nye statistikkloven på en forsvarlig måte.

Offentlig innsyn og debatt om avveiningene er i seg selv viktig for tilliten til SSB i befolkningen og fra eierne av data.