Lærernormen er en seier for norsk skole | Hans Fredrik Grøvan

For Kristelig Folkeparti er lærernormen til for at barna våre skal bli sett i en skole som handler om mer karakterer og faglige prestasjoner.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vedtaket om lærernorm er en historisk seier for norsk skole. Dette en den største skolereformen i dette årtusen! Siden budsjettforliket har Aftenposten gitt mye spalteplass til kritikere av denne normen. KrF er blitt beskyldt for å ta kunnskapsløse valg, overstyre skolene, sløse med penger og ta lærere fra barn i distriktene. Denne kritikken viser manglende forståelse for hva normen er.

Skole for hele mennesket

KrFs ønsker en skole som ser hele mennesket og som ikke har et ensidig fokus på testing og målbare prestasjoner. Kristin Clemets innlegg mot normen i Aftenposten (12. desember) oser dermed først og fremst av ideologisk motstand, på tross av forsøk på faglige begrunnelser.

For KrF er normen til for at barna våre skal bli sett i en skole som handler om mer karakterer og faglige prestasjoner. Skal vi få til dette, trengs det flere lærere som kan se hver enkelt elev, bygge relasjoner og tilpasse opplæringen til elevens behov.

Flere lærere som ser barna fra starten

Tidlig innsats er avgjørende for å forebygge problemer når barna bli eldre og for å sikre at tiltak settes inn så tidlig som mulig. Både Aftenposten, Clemet og andre viser stadig til at det ikke finnes forskning som påviser effekt av lærertetthet. Anne Siri Koksrud Bekkelund (6. desember) hevder at «grundige studier, blant annet fra SSB, viser at klassestørrelse ikke har noen effekt på elevenes læring».

For det første fokuserer denne studien kun på hva man kommer til å tjene og om elevene tar høyere utdanning. For det andre er ikke forskningen entydig. I USA og Sverige viser studier at lærertetthet gir forbedrede prestasjoner. OECD har konkludert med at økt lærertetthet gir størst merverdi på de laveste trinnene og er viktigst for faglig svake elever, elever med utenlandsk opprinnelse og elever som har en bakgrunn med lav sosioøkonomisk status. De samme elevgruppene er overrepresentert både når det gjelder spesialundervisning og i frafallsstatistikken. Hovedpoenget med flere lærere er at det skal være mulig for skolene å organisere skolehverdagen på en fleksibel måte til beste for barna.

Rekruttering

Det vil være en viktig oppgave for oss politikere å se på tiltak som kan rekruttere flere til yrket. Bekkelund er bekymret for lærertilgangen. Det er paradoksalt når det finnes over 35.000 utdannede lærere i jobb utenfor skolen. Mange av disse peker på manglende tid til å se den enkelte elev som årsak til at de forlot skolen. Lærernormen i seg selv vil gjøre det mer attraktivt for disse å returnere til klasserommet. For KrF vil bedre veiledning av nyutdannede og virkemidler som lønn kunne være viktige tiltak.

Innføring av lærernorm på skolenivå vil gi flere lærere over hele landet, men flest i byskolene fordi det er her det er flest barn og lavest lærertetthet. KrFs lærernorm vil sikre lik tilgang til skolens viktigste ressurs, læreren, både på bygda og i byen. Lærerne, foreldre og elever har i lang tid sett det skrikende behovet for flere lærere i skolen. KrF har lyttet til deres erfaringer og anbefalinger og kjempet på plass en lærernorm fordi barna våre fortjener den.
Hans Fredrik Grøvan, stortingsrepresentant for KrF

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.