Kutt i sykelønn er nødvendig for å skape tillit til sykmeldte | Lars Kolbeinstveit

  • Lars Kolbeinstveit
Et godt alternativ til kontroll for å fremme tilliten til sykelønnsordningen, og dem som trenger sykmelding, er økonomiske incentiver, skriver debattanten.

Skal sykefraværet ned og sykmeldingskulturen bedres, kommer vi ikke utenom at det må kuttes i sykepengene.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I en kronikk 26. februar skriver legene og forfatterne Sophie Berg og Kaveh Rashidi at vi har «en syk sykmeldingskultur.» De er innom både hva leger, arbeidsgiver, kolleger, venner og familie kan gjøre for å fremme økt yrkesdeltagelse.

Argumentene er gode, men de glemmer én ting: Skal sykefraværet ned og sykmeldingskulturen bedres, kommer vi ikke utenom at det må kuttes i sykepengene. Det er riktig at sykdom rammer oss arbeidstagere tilfeldig, men det kan også ledighet og uførhet gjøre. Likevel er dekningsgraden for de to sistnevnte tilfellene omkring to tredjedeler av opprinnelig lønn, mens forslag om å redusere sykepengene, som i dag er 100 prosent, avvises.

Les også

Trenger vi egentlig legen for å sykmelde? | Bjørn B. Hansen

Skjev balanse

De aller fleste velferdsordninger er balansert utformet, slik at ansvaret er fordelt mellom fellesskapet (skattebetalerne) og individet (egenandeler). Årsaken er at vi ønsker å ivareta ulike hensyn som er helt grunnleggende for velferdsordningene: trygghet, økonomisk bærekraft og tillit.

For sykepenger er balansen mellom hensynene svært skjev. Trygghet for arbeidstager vektlegges så sterkt at både økonomisk bærekraft og tillit svekkes. Bakgrunnen er blant annet et misforstått syn på forholdet mellom tillit og velferdsordninger.

I 2015 gjennomførte NAV en undersøkelse om hvilke velferdsordninger folk tror misbrukes. Den ordningen folk hadde lavest tillit til, var egenmeldt sykefravær. Undersøkelsen viser at ved en form for kontroll, økes tilliten til velferdsordningene.

Økonomiske incentiver

Et godt alternativ til kontroll for å fremme tilliten til sykelønnsordningen, og dem som trenger sykmelding, er økonomiske incentiver. Fordelen med incentiver er at det kan redusere behovet for kostnadskrevende byråkrati. Hvordan kutt i sykepengene utformes, er viktig. Forskere har pekt på at karensdager kan gi andre uheldige incentiver. En jevnere økonomisk byrdefordeling mellom arbeidsgiver, arbeidstager og det offentlige vil være avgjørende for å gjenopprette tilliten og skape en sunnere sykmeldingskultur.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.