Debatt

Kort sagt, mandag 3. juli

  • Klaus Børringbo
    Leserutviklingssjef

Lofoten-olje, private parnehager, Miljøpartiet De Grønne, dans og syklister. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Oppklaring om Lofoten-olje

Professor Petter Osmundsen reiser innvendinger mot ei verdivurdering eg har gjort for tidsskriftet Samfunnsøkonomen av olje- og gassverksemd i Lofoten/Vesterålen/Senja.

Her finst det mistydingar og feiltolkingar som må oppklarast. Min analyse tek for seg direkte verknadar for statsbudsjettet, og er ikkje ei vurdering av samfunnsøkonomisk lønsemd, slik Osmundsen hevdar.

Ein samla samfunnsøkonomisk analyse må legge til summen av gevinstar og tap for andre næringar, samt risiko og tap knytt til naturverdiar, miljø og klima.
Når ein skal avdekke verknadar for statsbudsjett og velferdstenester er det vanskeleg å kome unna handlingsregelen for finanspolitikken og kva oljeinntekter har å seie for den enkelte.

Mi vurdering av LoVeSe-verdiane aukar handlingsrommet for statsbudsjettet med fire milliardar kroner kvart år. Dette følgjer direkte av den norske modellen for forvaltning av oljeinntekter, og er ingen illusjon, slik Osmundsen skriv.

Arbeidet eg har gjort gir ikkje eit fullstendig og endeleg svar, men etterlet ein indikasjon på direkte tilskot til statsbudsjettet frå olje- og gassverksemd i LoVeSe-området, og kva slingringsmonn dette etterlet når det gjeld eventuelle ulemper for andre næringer, naturverdiar, miljø og klima. Tryllinga får andre ta seg av.

Klaus Mohn, professor i petroleumsøkonomi


Pengene skal gå til barnas beste

Aftenposten skriver på lederplass 25. juni at Rødt driver en «Meningsløs kamp mot kommersielle barnehager». Etter mitt syn er det svært meningsfullt å sikre at hver krone bevilget til barnehage går til barnas beste. Nettopp derfor vil Rødt stanse profittbarnehagene. I dag forsvinner nemlig skattepenger ut av barnehagene og inn på kontoene til noen av Norges rikeste.

Da Rolf Tore Andersen i høst solgte Kidsa-barnehagene, tjente han 215 millioner kroner. Da Benn Eidissen og Even Carlsen i vinter solgte seg ut av Norlandia, tjente de 500 millioner kroner. Barnehager er blitt big business for pengesterke investorer. Denne kommersialiseringen av barnehagesektoren truer mangfoldet.

På tolv år er det blitt 46.000 flere barn i kommersielle barnehager, mens flere ideelle aktører har lagt ned. «Flere og flere enkeltstående og ideelle barnehager blir kjøpt opp av de store konsernene. Jeg frykter man på sikt vil få en situasjon hvor de store selskapene dominerer helt», sa Royne Berget, leder av den ideelle barnehagen Smedhusåsen til Klassekampen i mai. Det er ildsjelene som nå presses ut av de fire kommersielle barnehagekonsernene i Norge.

Jeg tror innbyggerne setter pris på at alle skattepengene som nå bevilges til mange tusen nye barnehageplasser i Oslo, går til barnas beste og ikke tas ut i privat profitt.

Dette er også viktig for å beholde oppslutningen om fellesløsningene. Skatteviljen svekkes når folk ser at penger de betaler til felles velferd, i stedet går til privat berikelse. Alle som bekymrer seg for velferdsstatens fremtid har derfor interesse av en politikk som stanser velferdsprofitørene.

Bjørnar Moxnes, leder av partiet Rødt


MDG er grønt og vil sikre vår velferd!

Anne Siri Koksrud Bekkelund i Civita hevder i Aftenposten 17. juni at MDG er et rødgrønt parti på linje med Ap, Sp, SV og Rødt. De andre partiene får svare for seg når det gjelder hvor på en slik akse de befinner seg, men Miljøpartiet De Grønne er Norges eneste reelt grønne parti. Vi ser ikke forskjell på Høyre og Arbeiderpartiet i klimapolitikken, og vi mener høyre/venstre-aksen i politikken er utdatert.

Ved dette valget vil det være de grønne mot de grå partiene. MDG er uavhengig av blokkene og arbeider for å komme på vippen etter valget. Vi kan bare støtte en regjering som sier nei til mer oljeleting. Milliardbeløpene som subsidierer leting etter fossil energi må heretter kanaliseres inn i fornybar energi og nye grønne næringer. Ellers kan den raske utviklingen på fornybarfronten føre til at Norge blir akterutseilt.

Bare ved å ta en lederrolle i det grønne skiftet vil Norge ha mulighet til å opprettholde gode velferdstjenester. Bekkelund og Civita tror at velferdsprofitører, som bruker offentlig tilskudd til egen profitt, sikrer fremtidens velferd for alle. MDG vil ha offentlige velferdstilbud, supplert av ideelle og små private aktører som pløyer eventuelle overskudd tilbake i virksomheten for å gi enda bedre tilbud.

Bente Bakke, gruppeleder, Vestby Miljøpartiet De Grønne


Dansekunstnere i Oslo kastes på gaten

Nydans Oslo startet februar 2016. Store produksjonsrom var vanskelige å oppdrive, prisene for høye, rommene for små og i etasjer der det var problematisk å frakte større sceniske elementer og teknisk utstyr.
I Nydalen fant vi innflyttingsklare rom som fra 2004 til 2008 ble tilrettelagt for- og disponert av Nasjonalballetten. Dansekunstnerne kan ikke betale markedsleie for så store arealer, offentlig støtte var helt nødvendig for å kunne subsidiere husleien.

Det var en gullkantet mulighet man ikke kunne la gå fra seg. Men kun 1,5 år senere blir kunstnerne kastet på gaten.

Kulturdepartementet og Oslo kommune har vært oppmerksomme på utfordringene og vi har søkt om økt støtte i etableringsfasen. Søknadene er gjentatte ganger blitt avvist og 21. juni endelig avslått i revidert budsjett for 2017. Nydans kan ikke betale husleie det neste halvåret. Dette betyr kroken på døren.

Nydans Oslo er unikt. Først og fremst på grunn av sin størrelse. Det er eneste produksjonsrom i Oslo der en forestilling kan produseres i fullt format. Og eneste produksjonsrom i Oslo der man kan laste scenografiske elementer og teknisk utstyr rett inn i studio.

3 millioner kroner i offentlige investeringer i arbeidsrom for dans er bortkastet. Nærmere 1 million av dette er gitt av Kulturrådet. Dette er elendig forvaltning av offentlige midler. Hvordan skal vi kunne drive kulturnæring når vi ikke har arbeidsrom? 6, 5 års frivillig arbeid er bortkastet. Dansekunst er et nedprioritert felt i Oslo.

Nedleggelsen av Nydans Oslo er alvorlig og et stort tilbakeskritt for dansekunstnere og for kulturhovedstaden Oslo. Det er mer enn trist.

Kirre Arneberg, Nydans Oslo


Bedre å være en klok bilist enn en dum syklist

I debatten om sykkelens plass på norske veier er det mange gode forslag til forbedringer, både når det gjelder trafikantenes adferd og veienes utforming. Grunnen er at vi har en lang vei å gå med tanke på å forbedre infrastrukturen. Også mange ulykker har bidratt til mange gode forslag. Men fortsatt må alle avpasse farten etter forholdene.

Dessuten: Når man skal krysse veien med sykkel over et fotgjengerfelt, må man først gå av sykkelen og forsikre seg om at trafikantene langs veien stopper. Deretter skal man konsentrere seg om å gå over veien.

Man skal som en hovedregel ikke være gentleman i trafikken. Det kan medføre fatale misforståelser. Det er nemlig ofte flere enn to aktører involvert. Men i noen situasjoner er det nødvendig å bruke skjønn av hensyn til en forsvarlig trafikkavvikling.

Når for eksempel fire bilister møtes i et kryss, og alle har vikeplikt for alle, sier det seg selv at de må bruke skjønn. Da er den uskrevne regelen at den eller de som skal rett frem får kjøre først. Det er da å håpe at alle bruker skjønnet sitt.

Videre må bilister gi avkall på forkjørsretten sin når syklister bryter vikeplikten sin. Det er dessverre mange syklister som gjør det. Da må vi bilister bare gi opp å holde på retten vår. Det er bedre å være en klok bilist enn å være en dum syklist.

Sverre Hind Fagerlund, Oslo


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Velferd
  3. Lofoten
  4. Klima
  5. Dans