Vi må samarbeide om å sikre psykisk helsehjelp til barn i barnevernet

  • Gunn Marit Helgesen
Mangel på gode nok tilbud i og utenfor barnevernet har gitt tragiske utfall, skriver Gunn Marit Helgesen.

Barn og unge har behov for god hjelp og oppfølging.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I et innlegg i Aftenposten 16 mai hevder jurist og forfatter Geir Kjell Andersland at flere aktører, blant annet Kommunesektorens organisasjon (KS), ikke forstår krisen i barnevernet.

Det begrunnes blant annet med Helsetilsynets landsomfattende tilsyn med barnevernets undersøkelsesarbeid. Det er avdekket omfattende svikt og lovbrudd i undersøkelsene.

KS ser alvorlig på funnene i Helsetilsynets landsomfattende tilsyn. Det er særlig alvorlig at svikt i tjenestene rammer utsatte barn og unge som har behov for god hjelp og oppfølging.

Skal få tidligere og bedre hjelp

A-magasinets sak i forrige uke forteller historien om en ung jente Liv Monika med behov for psykisk helsehjelp i barnevernet. Det er én av flere fortellinger om barn som har hatt det forferdelig smertefullt og vanskelig. Mangel på gode nok tilbud i og utenfor barnevernet har gitt tragiske utfall.

Det er allerede iverksatt en rekke tiltak som vi mener vil styrke kvaliteten i tjenestene. Det vil bidra til å gi barn og unge bedre hjelp. Helsetilsynets funn viser at det er behov for nye og forsterkede tiltak for å styrke barnevernet.

Det trengs mer ressurser, bedre kompetanse og sterkere ledelse.

Barnevernsreformen som trådte i kraft fra nyttår, gir kommunene økt ansvar for oppgaver og finansiering. Det innebærer en vridning i det kommunale tiltaksapparatet med mer vekt på forebyggende tiltak. Det kan bidra til at barn, unge og familier får tidligere og bedre hjelp.

KS støtter barnevernsreformen. Men vi har gjentatte ganger pekt på at omleggingen er krevende for mange kommuner og særlig for en del kommuner som allerede har et stort press på barnevernstjenesten.

De økonomiske overgangsordningene bør forbedres for å sette kommunene i stand til å levere bedre tjenester.

Helsetjenesten må ta sin del av ansvaret

KS mener i likhet med Barneombudet at helsetjenesten må ta sin del av ansvaret for barn i barnevernet som trenger psykisk helsehjelp. Vi trenger samarbeid om løsninger, ikke svarteperspill om ansvar.

KS mener det er viktig å styrke ledelsen av det kommunale barnevernet for å sikre bedre tjenester til barn og unge som har rett til tjenester etter barnevernloven.

Vi har derfor igangsatt flere initiativer. Gjennom regionale nettverk tilbyr vi for eksempel politisk og administrativ ledelse i kommunene å delta i KS Barnevernløft, for å styrke det lokalpolitiske eierskapet til tjenesten.

Vi tilbyr også egne kurs for barnevernsledere. Vi legger til rette for at kommuner kan samarbeide om å utvikle kvaliteten i tjenestene. Deltagelse i nettverkene bidrar til at lokale folkevalgte og ledere får bedre verktøy til å ta det viktige ansvaret for å sikre gode barnevernstjenester.

Vi samarbeider også med staten om utvikling av digitale tjenester som skal bidra til bedre saksbehandling, som også kan styrke rettssikkerheten i barnevernet.

Sammen kan vi bidra til et bedre barnevern

KS vil forsterke samarbeidet med statlige myndigheter slik at vi sammen kan bidra til et bedre barnevern, både på kort og lang sikt. For eksempel gjennom å styrke tiltak for bedre ledelse, nødvendig kompetanse og tilstrekkelige ressurser.

Vi må samarbeide om å sikre psykisk helsehjelp til barn i barnevernet.